آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بناب مصر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 479,500 68,668,548,400 Rls. 767,200 $
2 10 1397 بناب مصر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 321,000 46,779,844,800 Rls. 513,600 $
3 8 1397 بناب مصر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 140,000 12,204,736,000 Rls. 224,000 $
4 9 1397 بناب مصر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 80,000 11,262,848,000 Rls. 128,000 $
5 11 1397 بناب مصر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 80,000 11,088,000,000 Rls. 128,000 $
6 7 1397 بناب مصر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 160,500 10,785,600,000 Rls. 256,800 $
7 1 1397 بناب مصر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 2,412,416,000 Rls. 64,000 $
8 6 1397 بناب مصر 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,344,000,000 Rls. 32,000 $
مجموع کل
164,545,993,200 ريال
مجموع کل
2,113,600 دلار
[1]