آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 بناب عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 8,026,210 180,488,798,336 Rls. 4,202,982 $
2 6 1397 بناب عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 7,675,580 168,293,916,000 Rls. 4,006,998 $
3 2 1397 بناب عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 6,689,920 146,910,876,000 Rls. 3,497,878 $
4 12 1397 بناب عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,436,750 126,846,783,247 Rls. 1,410,406 $
5 4 1397 بناب عراق 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 9,558,320 106,427,197,304 Rls. 2,488,164 $
6 4 1397 بناب عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,438,970 79,303,849,850 Rls. 1,830,980 $
7 9 1397 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 3,394,400 75,628,355,812 Rls. 847,882 $
8 1 1397 بناب عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 3,281,720 69,501,811,550 Rls. 1,706,487 $
9 4 1397 بناب عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,931,830 65,222,986,290 Rls. 1,531,785 $
10 10 1397 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,529,500 58,000,839,679 Rls. 630,878 $
11 5 1397 بناب عراق 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 4,305,260 49,153,490,390 Rls. 1,119,373 $
12 8 1397 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 3,057,100 46,055,859,813 Rls. 710,844 $
13 7 1397 بناب عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,963,850 45,117,324,000 Rls. 1,074,222 $
14 11 1397 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,036,910 42,317,398,884 Rls. 508,163 $
15 3 1397 بناب عراق 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 1,642,380 36,338,863,142 Rls. 862,850 $
16 3 1397 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 3,216,300 33,906,469,360 Rls. 804,061 $
17 12 1397 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,457,300 33,588,150,817 Rls. 382,278 $
18 12 1397 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 217,508 30,594,042,655 Rls. 348,013 $
19 10 1397 بناب عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 98,894 30,026,821,836 Rls. 339,665 $
20 2 1397 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,858,050 30,008,790,000 Rls. 714,495 $
21 3 1397 بناب عراق 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 2,304,570 25,315,816,927 Rls. 599,186 $
22 6 1397 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,389,425 25,088,532,000 Rls. 597,346 $
23 1 1397 بناب عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,066,360 23,435,114,665 Rls. 586,497 $
24 5 1397 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,155,500 23,122,619,860 Rls. 538,866 $
25 11 1397 بناب عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 72,111 22,307,541,949 Rls. 271,229 $
26 4 1397 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,056,750 22,035,620,380 Rls. 514,184 $
27 7 1397 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,034,750 21,364,476,000 Rls. 508,678 $
28 2 1397 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 305,405 20,523,216,000 Rls. 488,648 $
29 8 1397 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 183,800 19,276,363,200 Rls. 274,081 $
30 1 1397 بناب عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,957,900 19,143,573,032 Rls. 489,468 $
31 9 1397 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 126,528 17,760,035,418 Rls. 202,445 $
32 11 1397 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 125,400 16,749,894,080 Rls. 200,640 $
33 6 1397 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 1,123,930 16,521,750,000 Rls. 393,375 $
34 12 1397 بناب عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 59,919 16,050,238,716 Rls. 179,757 $
35 6 1397 بناب عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 683,210 15,782,088,000 Rls. 375,764 $
36 10 1397 بناب عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 55,188 15,549,944,004 Rls. 165,564 $
37 3 1397 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 953,860 11,892,013,059 Rls. 282,278 $
38 3 1397 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 176,060 11,864,063,648 Rls. 281,696 $
39 2 1397 بناب عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 490,920 11,340,210,000 Rls. 270,005 $
40 5 1397 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 741,720 11,021,757,350 Rls. 259,603 $
41 6 1397 بناب عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 75,949 10,333,974,000 Rls. 246,047 $
42 7 1397 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 135,350 9,095,520,000 Rls. 216,560 $
43 4 1397 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 127,200 8,701,843,200 Rls. 203,520 $
44 4 1397 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 561,330 8,393,200,535 Rls. 196,165 $
45 2 1397 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 569,860 8,376,921,000 Rls. 199,451 $
46 1 1397 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 126,560 8,180,524,800 Rls. 202,496 $
47 12 1397 بناب عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 216,480 7,717,784,939 Rls. 88,973 $
48 10 1397 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 47,662 7,662,889,077 Rls. 85,792 $
49 9 1397 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 47,682 7,490,141,467 Rls. 85,828 $
50 2 1397 بناب عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 139,155 6,428,940,000 Rls. 153,070 $
51 11 1397 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 38,219 6,248,852,363 Rls. 68,794 $
52 11 1397 بناب عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,724 6,231,179,772 Rls. 71,172 $
53 5 1397 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 79,480 6,116,385,552 Rls. 143,063 $
54 11 1397 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 29,240 5,970,277,600 Rls. 73,100 $
55 5 1397 بناب عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 62,094 5,762,178,700 Rls. 134,904 $
56 5 1397 بناب عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 241,380 5,575,836,000 Rls. 132,758 $
57 12 1397 بناب عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 149,840 5,556,140,416 Rls. 62,932 $
58 6 1397 بناب عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 516,775 5,209,092,000 Rls. 124,026 $
59 6 1397 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 74,131 4,981,578,000 Rls. 118,609 $
60 6 1397 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 63,486 4,799,541,600 Rls. 114,274 $
61 1 1397 بناب عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 311,250 4,575,354,000 Rls. 108,937 $
62 6 1397 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 39,280 4,124,400,000 Rls. 98,200 $
63 7 1397 بناب عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 87,000 4,019,400,000 Rls. 95,700 $
64 10 1397 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 30,000 3,997,608,000 Rls. 48,000 $
65 6 1397 بناب عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 28,523 3,888,402,000 Rls. 92,581 $
66 7 1397 بناب عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 100,476 3,797,976,000 Rls. 90,428 $
67 4 1397 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 47,682 3,665,422,224 Rls. 85,827 $
68 11 1397 بناب عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 38,625 3,538,208,168 Rls. 42,487 $
69 9 1397 بناب عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 11,551 3,507,309,120 Rls. 39,760 $
70 9 1397 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 14,400 3,170,333,525 Rls. 36,000 $
71 11 1397 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 31,238 3,123,623,430 Rls. 37,095 $
72 12 1397 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 13,690 3,085,434,100 Rls. 33,906 $
73 5 1397 بناب عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,000 3,042,210,000 Rls. 69,000 $
74 10 1397 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 13,680 2,990,586,300 Rls. 34,200 $
75 7 1397 بناب عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 296,250 2,986,200,000 Rls. 71,100 $
76 2 1397 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 28,110 2,951,550,000 Rls. 70,275 $
77 6 1397 بناب عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 23,230 2,926,980,000 Rls. 69,690 $
78 8 1397 بناب عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 157,650 2,716,147,740 Rls. 36,742 $
79 3 1397 بناب عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 56,072 2,594,379,084 Rls. 61,679 $
80 5 1397 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 23,440 2,531,799,250 Rls. 58,600 $
81 4 1397 بناب عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 26,475 2,486,573,380 Rls. 58,273 $
82 10 1397 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 10,800 2,453,841,000 Rls. 27,000 $
83 3 1397 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 31,868 2,413,950,228 Rls. 57,362 $
84 2 1397 بناب عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 31,818 2,405,440,800 Rls. 57,272 $
85 4 1397 بناب عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يا مخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاه هاي آبگرم و سردکن توام 22,080 2,367,888,000 Rls. 55,200 $
86 12 1397 بناب عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 2,099,180,600 Rls. 24,200 $
87 6 1397 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 18,830 1,977,150,000 Rls. 47,075 $
88 2 1397 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 18,780 1,971,900,000 Rls. 46,950 $
89 2 1397 بناب عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 20,362 1,768,872,000 Rls. 42,116 $
90 2 1397 بناب عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 19,800 1,663,200,000 Rls. 39,600 $
91 12 1397 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 7,310 1,656,426,950 Rls. 19,066 $
92 5 1397 بناب عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 23,200 1,628,825,600 Rls. 37,120 $
93 8 1397 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 7,570 1,561,785,625 Rls. 17,814 $
94 12 1397 بناب عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 9,199 1,461,342,976 Rls. 16,552 $
95 1 1397 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 15,110 1,428,650,500 Rls. 37,775 $
96 5 1397 بناب عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 21,120 1,330,560,000 Rls. 31,680 $
97 5 1397 بناب عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 127,800 1,320,549,000 Rls. 30,684 $
98 1 1397 بناب عراق 08131000 زردآلو، خشک کرده 13,525 1,306,620,000 Rls. 31,110 $
99 5 1397 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 11,610 1,273,617,000 Rls. 29,025 $
100 4 1397 بناب عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 11,350 1,210,882,500 Rls. 28,375 $
مجموع کل
2,061,730,873,374 ريال
مجموع کل
41,233,704 دلار