آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بناب ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 783,500 108,437,505,200 Rls. 1,219,981 $
2 10 1397 بناب ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 552,000 81,046,704,800 Rls. 883,412 $
3 11 1397 بناب ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 461,135 61,862,159,016 Rls. 737,816 $
4 8 1397 بناب ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 649,250 61,139,598,000 Rls. 900,271 $
5 9 1397 بناب ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 359,050 50,205,913,760 Rls. 574,991 $
6 7 1397 بناب ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 375,000 25,200,000,000 Rls. 600,000 $
7 12 1397 بناب ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 286,000 15,314,877,600 Rls. 171,600 $
8 11 1397 بناب ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 103,000 8,144,033,700 Rls. 93,500 $
9 1 1397 بناب ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 126,000 7,744,227,200 Rls. 201,600 $
10 4 1397 بناب ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 4,116,480,000 Rls. 96,000 $
11 10 1397 بناب ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 3,614,086,000 Rls. 38,053 $
12 8 1397 بناب ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 42,500 2,966,493,750 Rls. 45,297 $
13 6 1397 بناب ترکيه 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 2,856,000,000 Rls. 68,000 $
14 2 1397 بناب ترکيه 72279000 ميله ها، گرم نوردشده، بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده، ا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده. 121,040 2,643,480,000 Rls. 62,940 $
15 2 1397 بناب ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 39,000 2,620,800,000 Rls. 62,400 $
16 5 1397 بناب ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 46,000 2,220,328,000 Rls. 50,600 $
17 5 1397 بناب ترکيه 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 30,750 2,146,736,000 Rls. 49,200 $
18 4 1397 بناب ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 45,000 2,119,788,000 Rls. 49,500 $
19 9 1397 بناب ترکيه 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 13,450 2,016,967,380 Rls. 22,865 $
20 2 1397 بناب ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 42,460 1,961,652,000 Rls. 46,706 $
21 9 1397 بناب ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,935,802,000 Rls. 22,000 $
22 12 1397 بناب ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,908,346,000 Rls. 22,000 $
23 7 1397 بناب ترکيه 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,428,000,000 Rls. 34,000 $
24 7 1397 بناب ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 23,000 1,062,600,000 Rls. 25,300 $
25 1 1397 بناب ترکيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 19,600 905,520,000 Rls. 21,560 $
26 7 1397 بناب ترکيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 23,000 724,500,000 Rls. 17,250 $
27 12 1397 بناب ترکيه 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 20,256 711,556,862 Rls. 7,697 $
28 2 1397 بناب ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 7,000 235,200,000 Rls. 5,600 $
29 6 1397 بناب ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 5,000 210,000,000 Rls. 5,000 $
30 12 1397 بناب ترکيه 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 1,848 134,971,160 Rls. 1,460 $
مجموع کل
457,634,326,428 ريال
مجموع کل
6,136,599 دلار
[1]