آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 313,660 29,029,862,428 Rls. 316,477 $
2 9 1397 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 293,860 26,501,698,812 Rls. 307,063 $
3 7 1397 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 342,000 22,982,400,000 Rls. 547,200 $
4 8 1397 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 234,000 22,933,014,400 Rls. 337,855 $
5 10 1397 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 151,960 21,901,429,696 Rls. 243,136 $
6 11 1397 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 124,600 17,153,633,600 Rls. 199,360 $
7 2 1397 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 244,000 16,396,800,000 Rls. 390,400 $
8 9 1397 بناب امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 104,000 15,306,895,200 Rls. 176,800 $
9 8 1397 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 233,200 14,427,043,000 Rls. 194,874 $
10 12 1397 بناب امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 136,205 13,693,017,194 Rls. 155,242 $
11 12 1397 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 96,500 13,670,425,600 Rls. 154,400 $
12 9 1397 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 83,500 11,894,492,800 Rls. 133,600 $
13 12 1397 بناب امارات متحده عربي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 247,590 11,863,721,758 Rls. 135,693 $
14 1 1397 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 183,500 11,511,128,000 Rls. 293,600 $
15 9 1397 بناب امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 107,000 10,255,394,600 Rls. 119,726 $
16 10 1397 بناب امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 86,250 8,861,585,426 Rls. 94,194 $
17 11 1397 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 72,240 6,588,452,432 Rls. 78,291 $
18 11 1397 بناب امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 60,875 5,394,766,850 Rls. 66,963 $
19 11 1397 بناب امارات متحده عربي 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 158,740 5,162,331,411 Rls. 60,020 $
20 8 1397 بناب امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 92,875 4,736,579,000 Rls. 101,755 $
21 6 1397 بناب امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 62,000 4,426,800,000 Rls. 105,400 $
22 7 1397 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 100,240 4,318,776,000 Rls. 102,828 $
23 5 1397 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 60,250 4,217,720,000 Rls. 96,400 $
24 7 1397 بناب امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 83,500 3,857,700,000 Rls. 91,850 $
25 6 1397 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 89,000 3,662,400,000 Rls. 87,200 $
26 2 1397 بناب امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 69,000 3,187,800,000 Rls. 75,900 $
27 1 1397 بناب امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 69,000 3,078,858,200 Rls. 75,900 $
28 1 1397 بناب امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 46,000 2,947,123,400 Rls. 78,200 $
29 4 1397 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 2,758,400,000 Rls. 64,000 $
30 2 1397 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 57,875 2,446,510,080 Rls. 58,250 $
31 1 1397 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 39,320 1,828,848,000 Rls. 43,544 $
32 10 1397 بناب امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,239 1,752,744,661 Rls. 17,892 $
33 12 1397 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 37,030 1,681,917,824 Rls. 18,986 $
34 7 1397 بناب امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 23,000 1,642,200,000 Rls. 39,100 $
35 4 1397 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 36,400 1,547,364,000 Rls. 36,400 $
36 11 1397 بناب امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,295 1,507,060,224 Rls. 18,874 $
37 6 1397 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 1,478,400,000 Rls. 35,200 $
38 7 1397 بناب امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 18,922 1,390,746,000 Rls. 33,113 $
39 3 1397 بناب امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,344,000,000 Rls. 32,000 $
40 5 1397 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 21,120 1,112,094,720 Rls. 25,344 $
41 5 1397 بناب امارات متحده عربي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 20,000 1,053,120,000 Rls. 24,000 $
42 12 1397 بناب امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 11,927 962,066,613 Rls. 10,897 $
43 3 1397 بناب امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,200 769,314,000 Rls. 18,200 $
44 4 1397 بناب امارات متحده عربي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,040 543,793,500 Rls. 12,501 $
45 10 1397 بناب امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 2,000 309,002,200 Rls. 3,400 $
46 12 1397 بناب امارات متحده عربي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 7,000 302,606,500 Rls. 3,500 $
47 11 1397 بناب امارات متحده عربي 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 180 260,026,470 Rls. 2,970 $
48 9 1397 بناب امارات متحده عربي 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 1,000 82,065,600 Rls. 900 $
مجموع کل
344,734,130,199 ريال
مجموع کل
5,319,399 دلار
[1]