آمار کل " صادرات به" کشور (الجزاير) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 بناب الجزاير 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 610,250 81,889,888,000 Rls. 976,400 $
2 12 1397 بناب الجزاير 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 509,259 72,623,470,800 Rls. 808,576 $
3 10 1397 بناب الجزاير 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 471,750 67,226,015,600 Rls. 754,800 $
4 9 1397 بناب الجزاير 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 256,500 36,548,948,800 Rls. 410,400 $
5 8 1397 بناب الجزاير 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 138,750 12,120,736,000 Rls. 222,000 $
6 7 1397 بناب الجزاير 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 118,500 7,963,200,000 Rls. 189,600 $
7 1 1397 بناب الجزاير 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 98,750 5,954,546,000 Rls. 158,000 $
8 9 1397 بناب الجزاير 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 38,500 3,731,098,525 Rls. 42,350 $
9 7 1397 بناب الجزاير 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 19,750 1,410,150,000 Rls. 33,575 $
10 7 1397 بناب الجزاير 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 19,750 912,450,000 Rls. 21,725 $
11 1 1397 بناب الجزاير 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 19,750 818,902,150 Rls. 21,725 $
مجموع کل
291,199,405,875 ريال
مجموع کل
3,639,151 دلار
[1]