آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (بناب)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بناب اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 659,750 93,408,978,400 Rls. 1,055,600 $
2 11 1397 بناب اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 529,410 71,626,624,432 Rls. 847,056 $
3 10 1397 بناب اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 121,000 17,759,297,600 Rls. 193,600 $
4 11 1397 بناب اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 150,000 14,025,451,000 Rls. 165,000 $
5 12 1397 بناب اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 140,000 13,870,780,000 Rls. 154,000 $
6 2 1397 بناب اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 200,000 13,440,000,000 Rls. 320,000 $
7 1 1397 بناب اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 193,300 11,941,829,600 Rls. 309,280 $
8 9 1397 بناب اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 82,000 11,492,998,400 Rls. 132,481 $
9 3 1397 بناب اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 240,000 11,119,064,000 Rls. 264,000 $
10 4 1397 بناب اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 220,000 10,517,650,000 Rls. 245,800 $
11 1 1397 بناب اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 168,700 6,999,604,590 Rls. 185,570 $
12 9 1397 بناب اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 60,000 5,694,128,000 Rls. 66,000 $
13 3 1397 بناب اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 80,000 5,395,712,000 Rls. 128,000 $
14 7 1397 بناب اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 100,000 4,620,000,000 Rls. 110,000 $
15 8 1397 بناب اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 44,000 2,956,800,000 Rls. 70,400 $
16 4 1397 بناب اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 2,747,840,000 Rls. 64,000 $
17 7 1397 بناب اسپانيا 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 40,500 2,721,600,000 Rls. 64,800 $
18 2 1397 بناب اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 1,848,000,000 Rls. 44,000 $
19 6 1397 بناب اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 1,848,000,000 Rls. 44,000 $
20 8 1397 بناب اسپانيا 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 16,000 739,200,000 Rls. 17,600 $
مجموع کل
304,773,558,022 ريال
مجموع کل
4,481,187 دلار
[1]