آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 بجنورد عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 5,395,000 101,046,690,853 Rls. 1,183,155 $
2 10 1397 بجنورد عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,667,500 73,688,892,815 Rls. 823,517 $
3 9 1397 بجنورد عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,199,500 67,038,939,785 Rls. 741,040 $
4 5 1397 بجنورد عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 5,446,000 63,096,878,820 Rls. 1,459,528 $
5 6 1397 بجنورد عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 4,959,500 55,824,132,000 Rls. 1,329,146 $
6 12 1397 بجنورد عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 2,545,000 48,830,609,740 Rls. 556,918 $
7 4 1397 بجنورد عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,687,500 42,220,433,240 Rls. 988,250 $
8 10 1397 بجنورد عراق 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 123,080 20,096,745,067 Rls. 218,768 $
9 11 1397 بجنورد عراق 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 99,590 17,099,628,800 Rls. 204,480 $
10 12 1397 بجنورد عراق 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 123,900 9,593,578,825 Rls. 105,929 $
11 2 1397 بجنورد عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 400,000 5,006,400,000 Rls. 119,200 $
12 3 1397 بجنورد عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 302,000 3,876,458,273 Rls. 91,707 $
13 12 1397 بجنورد عراق 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 25,016 2,169,962,888 Rls. 25,016 $
14 8 1397 بجنورد عراق 83111000 الکترودهاي ا ندودشده، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي از فلزات معمولي 20,037 2,056,776,000 Rls. 24,000 $
15 10 1397 بجنورد عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 19,296 1,925,541,672 Rls. 23,098 $
16 10 1397 بجنورد عراق 39211100 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 7,600 1,391,343,300 Rls. 15,495 $
17 10 1397 بجنورد عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 128,715 1,275,997,320 Rls. 14,040 $
18 5 1397 بجنورد عراق 39211100 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 7,900 670,067,000 Rls. 15,503 $
19 6 1397 بجنورد عراق 39211100 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 5,600 549,738,000 Rls. 13,089 $
20 8 1397 بجنورد عراق 39211100 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,700 418,484,275 Rls. 4,773 $
21 11 1397 بجنورد عراق 39211100 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,400 400,352,858 Rls. 5,014 $
22 12 1397 بجنورد عراق 39211100 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,700 366,749,404 Rls. 4,228 $
23 3 1397 بجنورد عراق 39211100 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,900 337,483,680 Rls. 7,984 $
24 3 1397 بجنورد عراق 94035090 ساير مبل هاي چوبي از انواعي كه در اتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند به غير از نوع صنايع دستي 4,430 201,182,253 Rls. 4,774 $
25 4 1397 بجنورد عراق 39211100 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,500 172,400,000 Rls. 4,000 $
26 9 1397 بجنورد عراق 39211100 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 1,965 165,063,360 Rls. 1,871 $
27 10 1397 بجنورد عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 100 58,776,600 Rls. 705 $
مجموع کل
519,579,306,828 ريال
مجموع کل
7,985,230 دلار
[1]