آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده، فقط آهنگري شده. 939,700 22,544,792,520 Rls. 563,820 $
2 3 1397 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده، فقط آهنگري شده. 794,120 20,030,779,680 Rls. 476,472 $
3 10 1397 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 144,000 19,475,933,733 Rls. 201,728 $
4 10 1397 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده، فقط آهنگري شده. 192,585 14,393,419,060 Rls. 155,551 $
5 9 1397 بجنورد ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 668,000 13,924,480,681 Rls. 160,277 $
6 9 1397 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 72,000 9,249,235,200 Rls. 112,248 $
7 6 1397 بجنورد ترکيه 29336100 ملامين 144,000 9,247,392,000 Rls. 220,176 $
8 2 1397 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده، فقط آهنگري شده. 311,745 7,897,974,000 Rls. 188,047 $
9 12 1397 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده، فقط آهنگري شده. 114,883 6,177,278,135 Rls. 68,930 $
10 12 1397 بجنورد ترکيه 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 115,077 6,008,829,592 Rls. 68,786 $
11 11 1397 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده، فقط آهنگري شده. 93,475 4,910,035,182 Rls. 54,055 $
12 7 1397 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده، فقط آهنگري شده. 185,635 4,678,002,000 Rls. 111,381 $
13 12 1397 بجنورد ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 240,000 4,648,017,952 Rls. 53,480 $
14 8 1397 بجنورد ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 293,000 3,548,222,160 Rls. 70,363 $
15 11 1397 بجنورد ترکيه 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 69,350 3,341,112,954 Rls. 41,610 $
16 6 1397 بجنورد ترکيه 72284000 ميله هاا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده، فقط آهنگري شده. 113,260 2,854,152,000 Rls. 67,956 $
17 11 1397 بجنورد ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 144,000 2,778,196,802 Rls. 31,623 $
18 4 1397 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج با پهناي کمتر از600،mmکه در جاي ديگرذکرنشده. 81,405 2,105,133,300 Rls. 48,843 $
19 5 1397 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج با پهناي کمتر از600،mmکه در جاي ديگرذکرنشده. 68,710 1,800,503,040 Rls. 41,226 $
20 7 1397 بجنورد ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 96,000 1,201,536,000 Rls. 28,608 $
21 10 1397 بجنورد ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 45,000 991,855,125 Rls. 10,125 $
22 1 1397 بجنورد ترکيه 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج با پهناي کمتر از600،mmکه در جاي ديگرذکرنشده. 28,060 692,490,360 Rls. 16,836 $
23 12 1397 بجنورد ترکيه 28141000 آمونياک بدون آب 22,000 314,877,090 Rls. 3,630 $
مجموع کل
162,814,248,566 ريال
مجموع کل
2,795,771 دلار
[1]