آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بجنورد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 19,411,500 396,903,288,491 Rls. 4,312,313 $
2 11 1397 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 13,599,000 247,202,695,187 Rls. 2,894,735 $
3 12 1397 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 12,721,500 245,042,830,595 Rls. 2,781,677 $
4 9 1397 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 8,469,000 177,133,165,360 Rls. 1,979,748 $
5 4 1397 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 9,945,000 113,660,456,570 Rls. 2,659,897 $
6 5 1397 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 7,438,000 86,392,529,580 Rls. 1,993,384 $
7 2 1397 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 4,334,000 52,162,110,000 Rls. 1,241,954 $
8 8 1397 بجنورد افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 893,855 47,493,443,111 Rls. 554,189 $
9 6 1397 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 4,144,000 46,644,864,000 Rls. 1,110,592 $
10 8 1397 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 2,545,500 42,252,566,392 Rls. 564,443 $
11 3 1397 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,677,000 20,841,059,995 Rls. 494,715 $
12 2 1397 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 243,552 14,934,276,000 Rls. 355,578 $
13 1 1397 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,565,000 14,932,512,000 Rls. 375,600 $
14 7 1397 بجنورد افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,000,000 12,516,000,000 Rls. 298,000 $
15 10 1397 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 44,160 6,488,936,640 Rls. 66,240 $
16 3 1397 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 92,556 5,177,088,000 Rls. 123,264 $
17 1 1397 بجنورد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 66,604 4,241,286,000 Rls. 100,983 $
18 9 1397 بجنورد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 49,430 3,991,986,432 Rls. 44,487 $
19 2 1397 بجنورد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,943,520 3,710,070,000 Rls. 88,335 $
20 7 1397 بجنورد افغانستان 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 74,300 2,808,540,000 Rls. 66,870 $
21 5 1397 بجنورد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,808,680 2,366,594,850 Rls. 54,261 $
22 10 1397 بجنورد افغانستان 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 23,705 1,938,988,805 Rls. 21,335 $
23 9 1397 بجنورد افغانستان 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 24,990 1,927,456,209 Rls. 23,391 $
24 5 1397 بجنورد افغانستان 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 49,310 1,863,918,000 Rls. 44,379 $
25 8 1397 بجنورد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 24,900 1,849,385,250 Rls. 21,094 $
26 4 1397 بجنورد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,280,265 1,651,625,920 Rls. 38,408 $
27 1 1397 بجنورد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,258,480 1,458,199,644 Rls. 37,854 $
28 12 1397 بجنورد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 24,600 1,151,098,944 Rls. 13,038 $
29 10 1397 بجنورد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 25,895 1,141,877,972 Rls. 13,724 $
30 6 1397 بجنورد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 26,190 989,604,000 Rls. 23,562 $
31 2 1397 بجنورد افغانستان 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 25,570 966,546,000 Rls. 23,013 $
32 1 1397 بجنورد افغانستان 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 25,110 949,158,000 Rls. 22,599 $
33 8 1397 بجنورد افغانستان 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 24,910 941,598,000 Rls. 22,419 $
34 5 1397 بجنورد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 24,020 907,956,000 Rls. 21,618 $
35 3 1397 بجنورد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 310,160 391,972,266 Rls. 9,305 $
36 6 1397 بجنورد افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 283,360 357,042,000 Rls. 8,501 $
37 9 1397 بجنورد افغانستان 28141000 آمونياک بدون آب 9,410 197,062,884 Rls. 2,240 $
38 5 1397 بجنورد افغانستان 38160020 کک ک کک بتون نسوز 48,508 143,520,985 Rls. 3,263 $
39 12 1397 بجنورد افغانستان 28141000 آمونياک بدون آب 9,540 136,095,112 Rls. 1,574 $
40 11 1397 بجنورد افغانستان 28141000 آمونياک بدون آب 9,240 129,850,385 Rls. 1,626 $
41 5 1397 بجنورد افغانستان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 2,200 10,991,000 Rls. 250 $
مجموع کل
1,566,000,246,579 ريال
مجموع کل
22,514,459 دلار
[1]