آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 24,802,206 221,693,813,195 Rls. 5,721,323 $
2 2 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,827,899 207,402,510,000 Rls. 4,938,155 $
3 2 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 31,768,254 200,111,259,792 Rls. 4,776,240 $
4 3 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,645,591 187,324,982,455 Rls. 4,443,089 $
5 1 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 28,735,656 166,769,503,541 Rls. 4,198,234 $
6 2 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 838,750 163,334,850,000 Rls. 3,888,925 $
7 1 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,289,351 136,765,776,440 Rls. 3,475,208 $
8 2 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 12,824,653 121,312,296,465 Rls. 2,914,132 $
9 1 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 908,651 106,346,400,699 Rls. 2,696,021 $
10 1 1397 باشماق عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 6,039,914 100,164,611,586 Rls. 2,656,621 $
11 2 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 6,866,737 98,804,284,312 Rls. 2,354,370 $
12 3 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 555,250 96,412,041,000 Rls. 2,288,200 $
13 1 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 500,900 93,911,549,525 Rls. 2,354,230 $
14 2 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 773,314 91,497,042,000 Rls. 2,178,501 $
15 2 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 739,382 91,258,944,000 Rls. 2,172,832 $
16 3 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 676,511 85,481,821,569 Rls. 2,029,533 $
17 2 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 705,881 83,212,668,000 Rls. 1,981,254 $
18 1 1397 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 5,055,521 77,067,372,060 Rls. 1,991,375 $
19 2 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,865,320 75,431,664,000 Rls. 1,795,992 $
20 3 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 513,051 64,498,486,365 Rls. 1,530,984 $
21 1 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 4,661,391 62,382,235,522 Rls. 1,553,564 $
22 1 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 132,312 51,808,537,440 Rls. 1,249,380 $
23 2 1397 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 2,386,342 50,113,098,000 Rls. 1,193,169 $
24 3 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 4,132,833 48,489,421,957 Rls. 1,152,088 $
25 1 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 299,710 40,866,654,342 Rls. 1,064,063 $
26 3 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 316,100 39,967,579,500 Rls. 948,300 $
27 2 1397 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 2,239,510 36,430,177,566 Rls. 882,057 $
28 1 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,433,906 35,593,412,476 Rls. 908,898 $
29 1 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 280,890 34,650,380,502 Rls. 842,670 $
30 2 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 959,982 33,683,202,000 Rls. 801,981 $
31 2 1397 باشماق عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 148,600 33,385,590,000 Rls. 794,895 $
32 1 1397 باشماق عراق 08105000 کيوي، تازه 1,483,176 31,693,306,929 Rls. 815,556 $
33 2 1397 باشماق عراق 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 76,425 30,974,034,000 Rls. 737,477 $
34 1 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 257,880 30,872,276,260 Rls. 773,740 $
35 3 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 72,835 30,210,551,826 Rls. 716,259 $
36 3 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 3,543,887 29,745,175,040 Rls. 708,123 $
37 2 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 194,653 27,837,642,000 Rls. 662,801 $
38 3 1397 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 265,224 27,815,665,658 Rls. 660,539 $
39 2 1397 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 109,424 27,574,848,000 Rls. 656,544 $
40 2 1397 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 218,779 27,478,122,000 Rls. 654,241 $
41 1 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 980,844 26,885,324,660 Rls. 654,507 $
42 2 1397 باشماق عراق 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 45,733 26,695,074,000 Rls. 635,597 $
43 3 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 768,466 26,301,602,221 Rls. 624,205 $
44 3 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,227,626 25,788,864,350 Rls. 613,810 $
45 2 1397 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 199,060 25,607,400,000 Rls. 609,700 $
46 3 1397 باشماق عراق 27101910 روغن موتور 370,351 25,319,738,010 Rls. 601,991 $
47 2 1397 باشماق عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا کثر170گرم 55,270 23,916,564,000 Rls. 569,442 $
48 2 1397 باشماق عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,622,809 23,439,388,341 Rls. 558,845 $
49 1 1397 باشماق عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,839,745 22,549,207,672 Rls. 588,714 $
50 2 1397 باشماق عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 174,819 22,070,916,000 Rls. 525,498 $
51 2 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 203,692 21,780,486,000 Rls. 518,583 $
52 2 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 170,059 21,385,434,000 Rls. 509,177 $
53 2 1397 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 236,362 21,369,138,000 Rls. 508,789 $
54 1 1397 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,369,036 21,259,650,245 Rls. 547,360 $
55 3 1397 باشماق عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 118,880 21,240,180,045 Rls. 505,063 $
56 2 1397 باشماق عراق 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 153,052 20,162,898,000 Rls. 480,069 $
57 1 1397 باشماق عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,395,712 19,061,185,622 Rls. 487,718 $
58 3 1397 باشماق عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 149,147 18,842,341,215 Rls. 447,441 $
59 2 1397 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,118,457 18,062,720,080 Rls. 431,313 $
60 3 1397 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 863,501 17,985,718,353 Rls. 426,904 $
61 1 1397 باشماق عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 150,928 17,716,329,690 Rls. 452,784 $
62 3 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 139,668 16,526,985,330 Rls. 392,358 $
63 3 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 109,086 16,360,893,253 Rls. 388,442 $
64 2 1397 باشماق عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 129,222 16,218,972,000 Rls. 386,166 $
65 3 1397 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 127,139 16,050,114,620 Rls. 381,340 $
66 2 1397 باشماق عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 121,118 15,773,184,000 Rls. 375,552 $
67 3 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 35,361 15,553,991,256 Rls. 369,152 $
68 3 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 125,178 15,392,618,662 Rls. 365,534 $
69 2 1397 باشماق عراق 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 2,384,491 15,059,688,000 Rls. 358,564 $
70 1 1397 باشماق عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 130,578 14,776,360,920 Rls. 367,680 $
71 1 1397 باشماق عراق 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 61,306 14,670,768,000 Rls. 349,304 $
72 2 1397 باشماق عراق 62019900 آنورا ک, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 13,848 14,540,484,000 Rls. 346,202 $
73 2 1397 باشماق عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 17,136 14,394,240,000 Rls. 342,720 $
74 2 1397 باشماق عراق 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 411,026 14,218,120,341 Rls. 339,291 $
75 2 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 50,739 13,817,916,000 Rls. 328,998 $
76 2 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 85,967 13,740,216,000 Rls. 327,148 $
77 1 1397 باشماق عراق 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 22,387 13,551,611,100 Rls. 335,805 $
78 3 1397 باشماق عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 106,701 13,477,409,385 Rls. 320,103 $
79 2 1397 باشماق عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 636,961 13,337,184,000 Rls. 317,552 $
80 2 1397 باشماق عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,657,960 13,300,434,000 Rls. 316,677 $
81 3 1397 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 104,741 13,253,317,209 Rls. 314,223 $
82 2 1397 باشماق عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 222,588 12,830,580,000 Rls. 305,490 $
83 2 1397 باشماق عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 69,262 12,792,192,000 Rls. 304,576 $
84 1 1397 باشماق عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 104,741 12,613,228,380 Rls. 309,963 $
85 3 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 82,360 12,525,074,200 Rls. 296,944 $
86 2 1397 باشماق عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 493,397 12,352,662,000 Rls. 294,111 $
87 3 1397 باشماق عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 14,122 11,901,982,720 Rls. 282,440 $
88 2 1397 باشماق عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 56,250 11,766,132,000 Rls. 280,146 $
89 3 1397 باشماق عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 534,925 11,589,069,525 Rls. 275,324 $
90 2 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 23,075 11,579,400,000 Rls. 275,700 $
91 3 1397 باشماق عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 84,208 11,556,851,412 Rls. 274,713 $
92 2 1397 باشماق عراق 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 87,882 11,390,904,000 Rls. 271,212 $
93 2 1397 باشماق عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 99,440 11,355,540,000 Rls. 270,370 $
94 1 1397 باشماق عراق 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 98,675 11,332,069,804 Rls. 286,502 $
95 2 1397 باشماق عراق 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 44,840 11,299,680,000 Rls. 269,040 $
96 3 1397 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 522,092 11,018,605,212 Rls. 261,500 $
97 2 1397 باشماق عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 198,193 10,782,198,000 Rls. 256,719 $
98 3 1397 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 41,334 10,456,644,480 Rls. 248,004 $
99 2 1397 باشماق عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 744,533 10,415,457,844 Rls. 248,892 $
100 3 1397 باشماق عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 167,950 10,349,519,423 Rls. 245,660 $
مجموع کل
4,181,736,247,602 ريال
مجموع کل
101,739,191 دلار