آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,004,500 365,637,193,728 Rls. 4,024,416 $
2 9 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 907,500 312,044,281,200 Rls. 3,590,484 $
3 8 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 616,066 287,135,524,016 Rls. 4,132,978 $
4 4 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 2,169,829 249,163,064,890 Rls. 5,858,539 $
5 8 1397 باشماق عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 5,481,315 227,229,721,058 Rls. 2,802,451 $
6 1 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 24,802,206 221,693,813,195 Rls. 5,721,323 $
7 8 1397 باشماق عراق 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 18,975,509 209,714,962,404 Rls. 3,253,847 $
8 2 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,827,899 207,402,510,000 Rls. 4,938,155 $
9 2 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 31,768,254 200,111,259,792 Rls. 4,776,240 $
10 3 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,645,591 187,324,982,455 Rls. 4,443,089 $
11 9 1397 باشماق عراق 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 10,150,761 168,870,602,042 Rls. 1,954,512 $
12 1 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 28,735,656 166,769,503,541 Rls. 4,198,234 $
13 2 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 838,750 163,334,850,000 Rls. 3,888,925 $
14 10 1397 باشماق عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 520,106 161,141,465,934 Rls. 1,771,349 $
15 10 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 4,113,955 154,970,639,760 Rls. 1,780,058 $
16 9 1397 باشماق عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 581,178 151,546,230,986 Rls. 1,749,252 $
17 10 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 526,588 144,306,186,717 Rls. 1,579,449 $
18 8 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 669,300 142,269,628,800 Rls. 2,279,974 $
19 9 1397 باشماق عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,122,587 139,017,029,822 Rls. 1,602,289 $
20 1 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,289,351 136,765,776,440 Rls. 3,475,208 $
21 9 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 241,127 134,827,680,448 Rls. 1,589,793 $
22 10 1397 باشماق عراق 08081000 سيب، تازه 2,585,648 130,873,984,732 Rls. 1,457,949 $
23 8 1397 باشماق عراق 27101940 روغن پايه معدني 5,114,606 130,745,315,456 Rls. 1,855,873 $
24 8 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 635,801 121,369,439,497 Rls. 1,821,486 $
25 2 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 12,824,653 121,312,296,465 Rls. 2,914,132 $
26 9 1397 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 2,241,201 118,295,634,418 Rls. 1,321,045 $
27 10 1397 باشماق عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 3,486,925 118,217,016,429 Rls. 1,305,109 $
28 10 1397 باشماق عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 821,863 118,012,812,745 Rls. 1,254,028 $
29 4 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 625,000 108,413,184,000 Rls. 2,537,400 $
30 9 1397 باشماق عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 3,288,890 106,862,226,868 Rls. 1,231,309 $
31 1 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 908,651 106,346,400,699 Rls. 2,696,021 $
32 9 1397 باشماق عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 336,016 104,939,321,841 Rls. 1,193,395 $
33 7 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 809,800 104,529,600,000 Rls. 2,488,800 $
34 8 1397 باشماق عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 530,095 103,169,572,352 Rls. 1,530,372 $
35 1 1397 باشماق عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 6,039,914 100,164,611,586 Rls. 2,656,621 $
36 10 1397 باشماق عراق 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 84,045 100,154,140,430 Rls. 1,107,681 $
37 2 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 6,866,737 98,804,284,312 Rls. 2,354,370 $
38 10 1397 باشماق عراق 07031000 پياز و موسير 2,543,436 97,976,337,402 Rls. 1,075,552 $
39 3 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 555,250 96,412,041,000 Rls. 2,288,200 $
40 10 1397 باشماق عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 351,210 95,894,356,323 Rls. 1,051,643 $
41 9 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 363,011 95,638,141,966 Rls. 1,093,244 $
42 5 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 738,750 95,251,900,750 Rls. 2,197,325 $
43 8 1397 باشماق عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,015,382 94,350,513,955 Rls. 1,422,065 $
44 1 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 500,900 93,911,549,525 Rls. 2,354,230 $
45 7 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 391,998 93,295,582,800 Rls. 2,221,324 $
46 8 1397 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 2,380,520 93,147,385,339 Rls. 1,264,426 $
47 2 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 773,314 91,497,042,000 Rls. 2,178,501 $
48 2 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 739,382 91,258,944,000 Rls. 2,172,832 $
49 10 1397 باشماق عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 164,218 90,395,800,837 Rls. 999,445 $
50 9 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 425,608 89,628,443,815 Rls. 1,036,428 $
51 8 1397 باشماق عراق 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 3,012,886 86,734,550,146 Rls. 1,076,094 $
52 3 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 676,511 85,481,821,569 Rls. 2,029,533 $
53 10 1397 باشماق عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,440,297 84,999,400,064 Rls. 933,344 $
54 9 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 247,753 84,689,899,134 Rls. 976,918 $
55 10 1397 باشماق عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 501,611 83,968,791,609 Rls. 895,313 $
56 2 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 705,881 83,212,668,000 Rls. 1,981,254 $
57 8 1397 باشماق عراق 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 1,208,236 81,410,756,635 Rls. 1,494,162 $
58 9 1397 باشماق عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 495,983 80,007,735,946 Rls. 918,746 $
59 9 1397 باشماق عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,127,774 79,310,140,727 Rls. 912,950 $
60 4 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 614,200 78,316,407,000 Rls. 1,834,800 $
61 6 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,445,979 77,183,988,000 Rls. 1,837,714 $
62 1 1397 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 5,055,521 77,067,372,060 Rls. 1,991,375 $
63 2 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,865,320 75,431,664,000 Rls. 1,795,992 $
64 8 1397 باشماق عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 2,839,183 75,363,269,991 Rls. 1,184,208 $
65 9 1397 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 2,039,859 75,241,139,897 Rls. 866,534 $
66 9 1397 باشماق عراق 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 132,898 74,594,134,172 Rls. 840,085 $
67 10 1397 باشماق عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,864,566 74,181,899,367 Rls. 814,334 $
68 4 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 585,112 72,380,738,720 Rls. 1,697,384 $
69 7 1397 باشماق عراق 27101940 روغن پايه معدني 4,026,744 66,227,910,000 Rls. 1,576,855 $
70 8 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,047,354 66,164,437,500 Rls. 1,172,229 $
71 6 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 579,800 64,775,970,000 Rls. 1,542,285 $
72 3 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 513,051 64,498,486,365 Rls. 1,530,984 $
73 9 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 247,069 64,434,981,443 Rls. 740,343 $
74 8 1397 باشماق عراق 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 347,117 63,542,542,049 Rls. 1,047,975 $
75 4 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,397,778 63,100,094,370 Rls. 1,472,969 $
76 1 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 4,661,391 62,382,235,522 Rls. 1,553,564 $
77 8 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 460,491 60,171,879,581 Rls. 965,269 $
78 8 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 230,268 59,603,590,288 Rls. 866,649 $
79 10 1397 باشماق عراق 84818010 شيرآلات بهداشتي شير مخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 59,328 59,314,758,601 Rls. 653,130 $
80 8 1397 باشماق عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 234,385 58,789,387,005 Rls. 953,783 $
81 8 1397 باشماق عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 261,988 58,438,117,945 Rls. 848,001 $
82 7 1397 باشماق عراق 69072100 با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 7,305,001 57,734,418,000 Rls. 1,374,629 $
83 7 1397 باشماق عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 815,725 57,710,268,000 Rls. 1,374,054 $
84 6 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 390,376 56,809,158,000 Rls. 1,352,599 $
85 5 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 394,078 56,608,892,880 Rls. 1,308,635 $
86 8 1397 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 1,921,258 55,519,954,784 Rls. 764,067 $
87 9 1397 باشماق عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 214,366 55,473,867,906 Rls. 645,267 $
88 7 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 430,161 54,296,088,000 Rls. 1,292,764 $
89 5 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,077,569 53,899,246,180 Rls. 1,245,623 $
90 10 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 257,418 53,435,571,652 Rls. 601,763 $
91 5 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 425,539 53,337,800,280 Rls. 1,226,688 $
92 7 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 6,243,173 52,349,052,000 Rls. 1,246,406 $
93 10 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 140,712 52,021,759,821 Rls. 566,852 $
94 1 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 132,312 51,808,537,440 Rls. 1,249,380 $
95 4 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 96,636 51,703,112,330 Rls. 1,213,850 $
96 9 1397 باشماق عراق 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 325,191 50,975,856,154 Rls. 591,497 $
97 6 1397 باشماق عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,925,925 50,651,790,000 Rls. 1,205,995 $
98 7 1397 باشماق عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 402,679 50,591,394,000 Rls. 1,204,557 $
99 7 1397 باشماق عراق 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 921,996 50,545,038,600 Rls. 1,203,453 $
100 10 1397 باشماق عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 306,275 50,120,010,703 Rls. 547,951 $
مجموع کل
10,398,757,373,206 ريال
مجموع کل
179,712,173 دلار