آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,004,500 365,637,193,728 Rls. 4,024,416 $
2 9 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 907,500 312,044,281,200 Rls. 3,590,484 $
3 11 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 910,100 297,213,648,800 Rls. 3,557,200 $
4 12 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 916,600 292,821,272,000 Rls. 3,325,600 $
5 11 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 7,819,077 287,428,178,586 Rls. 3,414,640 $
6 8 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 616,066 287,135,524,016 Rls. 4,132,977 $
7 4 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 2,169,829 249,163,064,890 Rls. 5,858,539 $
8 11 1397 باشماق عراق 08081000 سيب، تازه 4,839,961 234,625,113,542 Rls. 2,759,430 $
9 8 1397 باشماق عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 5,481,315 227,229,721,058 Rls. 2,802,451 $
10 1 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 24,802,206 221,693,813,195 Rls. 5,721,323 $
11 12 1397 باشماق عراق 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 509,430 210,579,375,827 Rls. 2,374,811 $
12 8 1397 باشماق عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 18,975,509 209,714,962,404 Rls. 3,253,848 $
13 2 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,827,899 207,402,510,000 Rls. 4,938,155 $
14 12 1397 باشماق عراق 08081000 سيب، تازه 4,108,940 206,452,715,451 Rls. 2,370,922 $
15 2 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه، تازه 31,768,254 200,111,259,792 Rls. 4,776,240 $
16 11 1397 باشماق عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,436,824 193,217,335,230 Rls. 2,313,870 $
17 12 1397 باشماق عراق 27101940 روغن پايه معدني 5,604,653 190,456,194,043 Rls. 2,165,936 $
18 11 1397 باشماق عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 6,190,538 188,528,393,344 Rls. 2,219,492 $
19 3 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,645,591 187,324,982,455 Rls. 4,443,089 $
20 12 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 614,352 182,932,301,486 Rls. 2,075,264 $
21 9 1397 باشماق عراق 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 10,150,761 168,870,602,042 Rls. 1,954,512 $
22 1 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه، تازه 28,735,656 166,769,503,541 Rls. 4,198,234 $
23 2 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 838,750 163,334,850,000 Rls. 3,888,925 $
24 10 1397 باشماق عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 520,106 161,141,465,934 Rls. 1,771,349 $
25 12 1397 باشماق عراق 07031000 پياز و موسير 4,240,504 159,945,455,000 Rls. 1,814,864 $
26 10 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 4,113,955 154,970,639,760 Rls. 1,780,058 $
27 9 1397 باشماق عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 581,178 151,546,230,986 Rls. 1,749,252 $
28 12 1397 باشماق عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 973,450 149,373,275,874 Rls. 1,686,686 $
29 10 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 526,588 144,306,186,717 Rls. 1,579,449 $
30 8 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 669,300 142,269,628,800 Rls. 2,279,974 $
31 9 1397 باشماق عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,122,587 139,017,029,822 Rls. 1,602,289 $
32 1 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,289,351 136,765,776,440 Rls. 3,475,208 $
33 12 1397 باشماق عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 873,815 135,991,095,395 Rls. 1,528,332 $
34 9 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 241,127 134,827,680,448 Rls. 1,589,793 $
35 12 1397 باشماق عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 3,479,917 131,855,880,588 Rls. 1,491,577 $
36 10 1397 باشماق عراق 08081000 سيب، تازه 2,585,648 130,873,984,732 Rls. 1,457,949 $
37 8 1397 باشماق عراق 27101940 روغن پايه معدني 5,114,606 130,745,315,456 Rls. 1,855,873 $
38 12 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,539,365 129,736,756,760 Rls. 1,475,280 $
39 11 1397 باشماق عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 3,482,065 125,349,471,666 Rls. 1,472,672 $
40 8 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 635,801 121,369,439,497 Rls. 1,821,486 $
41 2 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 12,824,653 121,312,296,465 Rls. 2,914,132 $
42 12 1397 باشماق عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 3,628,732 120,193,798,605 Rls. 1,360,413 $
43 9 1397 باشماق عراق 08081000 سيب، تازه 2,241,201 118,295,634,418 Rls. 1,321,045 $
44 10 1397 باشماق عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 3,486,925 118,217,016,429 Rls. 1,305,109 $
45 10 1397 باشماق عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 821,863 118,012,812,745 Rls. 1,254,028 $
46 11 1397 باشماق عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 791,138 117,881,865,663 Rls. 1,398,218 $
47 12 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 112,998 112,785,396,335 Rls. 1,274,778 $
48 11 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 719,576 112,621,521,593 Rls. 1,359,382 $
49 4 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 625,000 108,413,184,000 Rls. 2,537,400 $
50 9 1397 باشماق عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 3,288,890 106,862,226,868 Rls. 1,231,309 $
51 1 1397 باشماق عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 908,651 106,346,400,699 Rls. 2,696,021 $
52 9 1397 باشماق عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 336,016 104,939,321,841 Rls. 1,193,395 $
53 7 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 809,800 104,529,600,000 Rls. 2,488,800 $
54 11 1397 باشماق عراق 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 122,878 104,145,040,810 Rls. 1,248,405 $
55 8 1397 باشماق عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 530,095 103,169,572,352 Rls. 1,530,372 $
56 12 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 754,975 101,162,621,009 Rls. 1,142,097 $
57 11 1397 باشماق عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 3,033,752 100,316,784,896 Rls. 1,184,193 $
58 1 1397 باشماق عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 6,039,914 100,164,611,586 Rls. 2,656,621 $
59 10 1397 باشماق عراق 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 84,045 100,154,140,430 Rls. 1,107,681 $
60 2 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 6,866,737 98,804,284,312 Rls. 2,354,370 $
61 10 1397 باشماق عراق 07031000 پياز و موسير 2,543,436 97,976,337,402 Rls. 1,075,552 $
62 3 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 555,250 96,412,041,000 Rls. 2,288,200 $
63 10 1397 باشماق عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 351,210 95,894,356,323 Rls. 1,051,643 $
64 9 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 363,011 95,638,141,966 Rls. 1,093,244 $
65 5 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 738,750 95,251,900,750 Rls. 2,197,325 $
66 8 1397 باشماق عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,015,382 94,350,513,955 Rls. 1,422,065 $
67 1 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 500,900 93,911,549,525 Rls. 2,354,230 $
68 11 1397 باشماق عراق 07031000 پياز و موسير 2,648,989 93,652,046,554 Rls. 1,113,451 $
69 11 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 294,828 93,483,943,242 Rls. 1,056,064 $
70 7 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 391,998 93,295,582,800 Rls. 2,221,324 $
71 8 1397 باشماق عراق 08081000 سيب، تازه 2,380,520 93,147,385,339 Rls. 1,264,426 $
72 2 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 773,314 91,497,042,000 Rls. 2,178,501 $
73 2 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 739,382 91,258,944,000 Rls. 2,172,832 $
74 10 1397 باشماق عراق 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچه هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 164,218 90,395,800,837 Rls. 999,445 $
75 9 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 425,608 89,628,443,815 Rls. 1,036,428 $
76 12 1397 باشماق عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 354,336 87,816,091,166 Rls. 990,815 $
77 8 1397 باشماق عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 3,012,886 86,734,550,146 Rls. 1,076,094 $
78 3 1397 باشماق عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 676,511 85,481,821,569 Rls. 2,029,533 $
79 10 1397 باشماق عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,440,297 84,999,400,064 Rls. 933,344 $
80 11 1397 باشماق عراق 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 1,790,788 84,700,010,443 Rls. 1,038,072 $
81 9 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 247,753 84,689,899,134 Rls. 976,918 $
82 10 1397 باشماق عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 501,611 83,968,791,609 Rls. 895,313 $
83 12 1397 باشماق عراق 72039000 محصولات آهني اسفنجي، که در جاي ديگر ذکر نشده، و 99.94% آهن خالص، به شکل توده، حبه و... 7,822,351 83,957,741,473 Rls. 958,977 $
84 2 1397 باشماق عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 705,881 83,212,668,000 Rls. 1,981,254 $
85 12 1397 باشماق عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 658,468 82,050,543,074 Rls. 925,791 $
86 12 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 567,714 81,758,723,071 Rls. 926,480 $
87 8 1397 باشماق عراق 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 1,208,236 81,410,756,635 Rls. 1,494,162 $
88 11 1397 باشماق عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 542,251 80,565,135,826 Rls. 961,148 $
89 12 1397 باشماق عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 796,970 80,455,804,395 Rls. 904,227 $
90 9 1397 باشماق عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 495,983 80,007,735,946 Rls. 918,746 $
91 9 1397 باشماق عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 2,127,774 79,310,140,727 Rls. 912,950 $
92 4 1397 باشماق عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 614,200 78,316,407,000 Rls. 1,834,800 $
93 6 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,445,979 77,183,988,000 Rls. 1,837,714 $
94 1 1397 باشماق عراق 07031000 پياز و موسير 5,055,521 77,067,372,060 Rls. 1,991,375 $
95 2 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,865,320 75,431,664,000 Rls. 1,795,992 $
96 8 1397 باشماق عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 2,839,183 75,363,269,991 Rls. 1,184,208 $
97 9 1397 باشماق عراق 07031000 پياز و موسير 2,039,859 75,241,139,897 Rls. 866,534 $
98 9 1397 باشماق عراق 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 132,898 74,594,134,172 Rls. 840,085 $
99 10 1397 باشماق عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,864,566 74,181,899,367 Rls. 814,334 $
100 11 1397 باشماق عراق 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 298,061 73,812,928,433 Rls. 883,493 $
مجموع کل
13,227,206,887,267 ريال
مجموع کل
197,647,305 دلار