آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (باشماق)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 2,169,829 249,163,064,890 Rls. 5,858,539 $
2 1 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 24,802,206 221,693,813,195 Rls. 5,721,323 $
3 2 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,827,899 207,402,510,000 Rls. 4,938,155 $
4 2 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 31,768,254 200,111,259,792 Rls. 4,776,240 $
5 3 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,645,591 187,324,982,455 Rls. 4,443,089 $
6 1 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 28,735,656 166,769,503,541 Rls. 4,198,234 $
7 2 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 838,750 163,334,850,000 Rls. 3,888,925 $
8 1 1397 باشماق عراق 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري و گاو گوشتي 1,289,351 136,765,776,440 Rls. 3,475,208 $
9 2 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 12,824,653 121,312,296,465 Rls. 2,914,132 $
10 4 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 625,000 108,413,184,000 Rls. 2,537,400 $
11 1 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 908,651 106,346,400,699 Rls. 2,696,021 $
12 1 1397 باشماق عراق 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 6,039,914 100,164,611,586 Rls. 2,656,621 $
13 2 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 6,866,737 98,804,284,312 Rls. 2,354,370 $
14 3 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 555,250 96,412,041,000 Rls. 2,288,200 $
15 1 1397 باشماق عراق 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 500,900 93,911,549,525 Rls. 2,354,230 $
16 2 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 773,314 91,497,042,000 Rls. 2,178,501 $
17 2 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 739,382 91,258,944,000 Rls. 2,172,832 $
18 3 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 676,511 85,481,821,569 Rls. 2,029,533 $
19 2 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 705,881 83,212,668,000 Rls. 1,981,254 $
20 4 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 614,200 78,316,407,000 Rls. 1,834,800 $
21 1 1397 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 5,055,521 77,067,372,060 Rls. 1,991,375 $
22 2 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,865,320 75,431,664,000 Rls. 1,795,992 $
23 4 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 585,112 72,380,738,720 Rls. 1,697,384 $
24 3 1397 باشماق عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 513,051 64,498,486,365 Rls. 1,530,984 $
25 4 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,397,778 63,100,094,370 Rls. 1,472,969 $
26 1 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 4,661,391 62,382,235,522 Rls. 1,553,564 $
27 1 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 132,312 51,808,537,440 Rls. 1,249,380 $
28 4 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 96,636 51,703,112,330 Rls. 1,213,850 $
29 2 1397 باشماق عراق 08081000 سيب , تازه 2,386,342 50,113,098,000 Rls. 1,193,169 $
30 3 1397 باشماق عراق 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 4,132,833 48,489,421,957 Rls. 1,152,088 $
31 4 1397 باشماق عراق 39012040 گريد بادي: 816,750 48,061,542,700 Rls. 1,115,117 $
32 4 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,878,509 46,968,675,430 Rls. 1,101,645 $
33 4 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 1,325,300 44,400,130,280 Rls. 1,039,648 $
34 4 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 344,090 43,461,562,230 Rls. 1,017,825 $
35 1 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 299,710 40,866,654,342 Rls. 1,064,063 $
36 3 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 316,100 39,967,579,500 Rls. 948,300 $
37 4 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 308,107 39,483,760,860 Rls. 924,321 $
38 2 1397 باشماق عراق 07031000 پيازوموسير 2,239,510 36,430,177,566 Rls. 882,057 $
39 1 1397 باشماق عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,433,906 35,593,412,476 Rls. 908,898 $
40 1 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 280,890 34,650,380,502 Rls. 842,670 $
41 2 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 959,982 33,683,202,000 Rls. 801,981 $
42 2 1397 باشماق عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 148,600 33,385,590,000 Rls. 794,895 $
43 4 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 336,457 31,746,965,010 Rls. 742,598 $
44 1 1397 باشماق عراق 08105000 کيوي، تازه 1,483,176 31,693,306,929 Rls. 815,556 $
45 2 1397 باشماق عراق 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 76,425 30,974,034,000 Rls. 737,477 $
46 1 1397 باشماق عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 257,880 30,872,276,260 Rls. 773,740 $
47 4 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 209,179 30,749,596,940 Rls. 718,466 $
48 3 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 72,835 30,210,551,826 Rls. 716,259 $
49 3 1397 باشماق عراق 08071100 هندوا نه , تازه 3,543,887 29,745,175,040 Rls. 708,123 $
50 2 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 194,653 27,837,642,000 Rls. 662,801 $
51 3 1397 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 265,224 27,815,665,658 Rls. 660,539 $
52 2 1397 باشماق عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 109,424 27,574,848,000 Rls. 656,544 $
53 2 1397 باشماق عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 218,779 27,478,122,000 Rls. 654,241 $
54 1 1397 باشماق عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 980,844 26,885,324,660 Rls. 654,507 $
55 2 1397 باشماق عراق 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 45,733 26,695,074,000 Rls. 635,597 $
56 3 1397 باشماق عراق 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 768,466 26,301,602,221 Rls. 624,205 $
57 4 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 50,537 25,919,814,840 Rls. 606,444 $
58 3 1397 باشماق عراق 08071900 خربزه وهمانند 1,227,626 25,788,864,350 Rls. 613,810 $
59 2 1397 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 199,060 25,607,400,000 Rls. 609,700 $
60 3 1397 باشماق عراق 27101910 روغن موتور 370,351 25,319,738,010 Rls. 601,991 $
61 4 1397 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 220,368 25,034,259,320 Rls. 585,584 $
62 2 1397 باشماق عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا کثر170گرم 55,270 23,916,564,000 Rls. 569,442 $
63 2 1397 باشماق عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,622,809 23,439,388,341 Rls. 558,845 $
64 1 1397 باشماق عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,839,745 22,549,207,672 Rls. 588,714 $
65 2 1397 باشماق عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 174,819 22,070,916,000 Rls. 525,498 $
66 4 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 131,365 21,839,411,200 Rls. 510,232 $
67 2 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 203,692 21,780,486,000 Rls. 518,583 $
68 2 1397 باشماق عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 170,059 21,385,434,000 Rls. 509,177 $
69 2 1397 باشماق عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 236,362 21,369,138,000 Rls. 508,789 $
70 1 1397 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,369,036 21,259,650,245 Rls. 547,360 $
71 3 1397 باشماق عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 118,880 21,240,180,045 Rls. 505,063 $
72 4 1397 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 985,166 21,066,779,610 Rls. 492,007 $
73 2 1397 باشماق عراق 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 153,052 20,162,898,000 Rls. 480,069 $
74 4 1397 باشماق عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 217,456 19,137,446,540 Rls. 446,218 $
75 1 1397 باشماق عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,395,712 19,061,185,622 Rls. 487,718 $
76 3 1397 باشماق عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 149,147 18,842,341,215 Rls. 447,441 $
77 2 1397 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,118,457 18,062,720,080 Rls. 431,313 $
78 3 1397 باشماق عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 863,501 17,985,718,353 Rls. 426,904 $
79 1 1397 باشماق عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 150,928 17,716,329,690 Rls. 452,784 $
80 4 1397 باشماق عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 137,409 17,634,527,520 Rls. 411,357 $
81 4 1397 باشماق عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 291,193 16,643,555,370 Rls. 388,717 $
82 3 1397 باشماق عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 139,668 16,526,985,330 Rls. 392,358 $
83 4 1397 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 128,258 16,454,783,400 Rls. 384,774 $
84 3 1397 باشماق عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 109,086 16,360,893,253 Rls. 388,442 $
85 2 1397 باشماق عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 129,222 16,218,972,000 Rls. 386,166 $
86 3 1397 باشماق عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 127,139 16,050,114,620 Rls. 381,340 $
87 2 1397 باشماق عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 121,118 15,773,184,000 Rls. 375,552 $
88 3 1397 باشماق عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 35,361 15,553,991,256 Rls. 369,152 $
89 3 1397 باشماق عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 125,178 15,392,618,662 Rls. 365,534 $
90 4 1397 باشماق عراق 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 2,175,956 15,366,834,520 Rls. 358,755 $
91 2 1397 باشماق عراق 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 2,384,491 15,059,688,000 Rls. 358,564 $
92 1 1397 باشماق عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 130,578 14,776,360,920 Rls. 367,680 $
93 1 1397 باشماق عراق 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 61,306 14,670,768,000 Rls. 349,304 $
94 2 1397 باشماق عراق 62019900 آنورا ک, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 13,848 14,540,484,000 Rls. 346,202 $
95 2 1397 باشماق عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 17,136 14,394,240,000 Rls. 342,720 $
96 2 1397 باشماق عراق 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 411,026 14,218,120,341 Rls. 339,291 $
97 4 1397 باشماق عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 623,581 13,932,068,880 Rls. 325,267 $
98 2 1397 باشماق عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 50,739 13,817,916,000 Rls. 328,998 $
99 2 1397 باشماق عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 85,967 13,740,216,000 Rls. 327,148 $
100 1 1397 باشماق عراق 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 22,387 13,551,611,100 Rls. 335,805 $
مجموع کل
5,009,438,427,968 ريال
مجموع کل
120,997,247 دلار