آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 641,030 53,960,343,096 Rls. 720,985 $
2 12 1397 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 945,762 45,183,375,346 Rls. 511,748 $
3 10 1397 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 564,214 28,925,732,677 Rls. 309,399 $
4 5 1397 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 840,860 28,566,514,360 Rls. 655,784 $
5 11 1397 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 589,315 27,491,466,513 Rls. 330,735 $
6 9 1397 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 463,800 25,752,603,575 Rls. 298,318 $
7 6 1397 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 520,970 19,810,098,000 Rls. 471,669 $
8 4 1397 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 591,941 18,769,215,530 Rls. 439,960 $
9 4 1397 بازرگان پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 449,950 18,699,921,620 Rls. 436,444 $
10 2 1397 بازرگان پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 505,637 17,380,986,000 Rls. 413,833 $
11 3 1397 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 465,217 14,598,064,205 Rls. 346,581 $
12 1 1397 بازرگان پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 577,515 13,938,923,995 Rls. 341,461 $
13 7 1397 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 173,010 10,809,414,000 Rls. 257,367 $
14 2 1397 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 240,000 5,670,000,000 Rls. 135,000 $
15 10 1397 بازرگان پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 93,280 4,334,344,452 Rls. 51,993 $
16 11 1397 بازرگان پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 73,140 3,682,955,364 Rls. 40,546 $
17 3 1397 بازرگان پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 70,200 2,702,481,345 Rls. 64,093 $
18 1 1397 بازرگان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 104,000 2,163,304,000 Rls. 57,200 $
مجموع کل
342,439,744,078 ريال
مجموع کل
5,883,117 دلار
[1]