آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 بازرگان عراق 24029000 ساير سيگارها ازبدل توتون 69,542 26,947,713,500 Rls. 314,446 $
2 7 1397 بازرگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 408,470 15,419,334,000 Rls. 367,127 $
3 11 1397 بازرگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 276,190 12,614,004,721 Rls. 150,326 $
4 5 1397 بازرگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 253,900 7,804,054,500 Rls. 183,855 $
5 9 1397 بازرگان عراق 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 15,600 7,741,521,600 Rls. 84,900 $
6 4 1397 بازرگان عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 123,750 6,833,970,000 Rls. 160,875 $
7 8 1397 بازرگان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 232,150 6,540,346,792 Rls. 75,000 $
8 6 1397 بازرگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 127,253 5,371,758,000 Rls. 127,899 $
9 10 1397 بازرگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 118,728 5,124,046,027 Rls. 52,307 $
10 3 1397 بازرگان عراق 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 93,150 5,105,970,675 Rls. 121,095 $
11 9 1397 بازرگان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 144,354 4,842,861,781 Rls. 56,122 $
12 12 1397 بازرگان عراق 27101910 روغن موتور 117,922 4,733,193,517 Rls. 53,242 $
13 9 1397 بازرگان عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 17,678 4,029,876,880 Rls. 44,195 $
14 10 1397 بازرگان عراق 27101910 روغن موتور 111,000 3,735,208,386 Rls. 43,290 $
15 11 1397 بازرگان عراق 27101910 روغن موتور 94,699 3,693,096,541 Rls. 45,080 $
16 10 1397 بازرگان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 108,303 3,427,138,311 Rls. 38,286 $
17 8 1397 بازرگان عراق 27101940 روغن پايه معدني 224,830 3,409,634,564 Rls. 59,711 $
18 7 1397 بازرگان عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 48,500 3,152,469,744 Rls. 75,059 $
19 11 1397 بازرگان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 97,425 3,118,585,106 Rls. 37,693 $
20 12 1397 بازرگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 62,872 2,949,348,743 Rls. 33,406 $
21 4 1397 بازرگان عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 46,150 2,832,553,500 Rls. 66,225 $
22 3 1397 بازرگان عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 49,500 2,716,696,125 Rls. 64,350 $
23 1 1397 بازرگان عراق 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 734 2,385,185,175 Rls. 64,161 $
24 12 1397 بازرگان عراق 27101920 گريس 68,880 2,372,259,961 Rls. 26,173 $
25 8 1397 بازرگان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 96,000 2,252,070,000 Rls. 42,566 $
26 7 1397 بازرگان عراق 27101950 روغن صنعتي 97,776 1,993,236,000 Rls. 47,458 $
27 6 1397 بازرگان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 65,880 1,872,444,000 Rls. 44,582 $
28 9 1397 بازرگان عراق 27101910 روغن موتور 35,103 1,701,085,432 Rls. 18,890 $
29 6 1397 بازرگان عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 24,400 1,537,200,000 Rls. 36,600 $
30 5 1397 بازرگان عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 22,650 1,490,823,000 Rls. 33,975 $
31 4 1397 بازرگان عراق 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 22,970 1,485,010,500 Rls. 34,455 $
32 5 1397 بازرگان عراق 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن يا پليمرهاي ساير ا ولفين ها غير مذکور در جاي ديگر؛به اشکال ا بتدا ئي 22,400 1,481,424,000 Rls. 33,600 $
33 1 1397 بازرگان عراق 08081000 سيب، تازه 70,352 1,477,392,000 Rls. 35,176 $
34 3 1397 بازرگان عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 24,000 1,416,744,000 Rls. 33,600 $
35 7 1397 بازرگان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 47,256 1,314,600,000 Rls. 31,300 $
36 8 1397 بازرگان عراق 27101950 روغن صنعتي 71,600 1,288,812,000 Rls. 30,686 $
37 9 1397 بازرگان عراق 27101920 گريس 37,620 1,286,577,564 Rls. 14,297 $
38 6 1397 بازرگان عراق 39011090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% غیر مذکور 22,975 1,260,000,000 Rls. 30,000 $
39 1 1397 بازرگان عراق 27101920 گريس 44,856 1,013,265,740 Rls. 24,350 $
40 9 1397 بازرگان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 24,000 875,366,400 Rls. 9,600 $
41 10 1397 بازرگان عراق 27101950 روغن صنعتي 15,207 700,127,267 Rls. 7,147 $
42 11 1397 بازرگان عراق 27101920 گريس 22,500 688,822,200 Rls. 8,550 $
43 1 1397 بازرگان عراق 27101910 روغن موتور 37,601 668,355,040 Rls. 17,672 $
44 12 1397 بازرگان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 17,792 626,728,424 Rls. 6,860 $
45 7 1397 بازرگان عراق 27101940 روغن پايه معدني 46,000 579,600,000 Rls. 13,800 $
46 5 1397 بازرگان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 22,320 440,580,000 Rls. 10,490 $
47 7 1397 بازرگان عراق 27101910 روغن موتور 13,440 383,838,000 Rls. 9,139 $
48 9 1397 بازرگان عراق 85169000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516 900 328,262,400 Rls. 3,600 $
مجموع کل
175,063,192,116 ريال
مجموع کل
2,923,216 دلار
[1]