آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه پيشين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,055,168 156,436,789,088 Rls. 1,715,617 $
2 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 783,700 21,715,256,460 Rls. 503,732 $
3 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 943,800 20,842,794,000 Rls. 496,257 $
4 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 328,600 18,191,800,608 Rls. 211,211 $
5 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 87,817 17,989,286,400 Rls. 420,480 $
6 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 957,340 17,860,802,321 Rls. 460,126 $
7 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 813,880 16,429,392,000 Rls. 391,176 $
8 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 804,360 16,278,404,302 Rls. 386,599 $
9 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 143,856 16,249,699,057 Rls. 283,059 $
10 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 259,120 13,228,154,844 Rls. 154,356 $
11 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,000,000 12,768,000,000 Rls. 300,000 $
12 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 20,301 11,739,817,016 Rls. 133,987 $
13 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 401,790 11,155,128,100 Rls. 258,255 $
14 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 86,623 10,925,182,426 Rls. 185,187 $
15 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07132010 لپه 144,000 10,400,140,800 Rls. 241,920 $
16 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 54,154 10,368,288,000 Rls. 246,864 $
17 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 65,357 9,714,554,270 Rls. 227,444 $
18 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 65,154 9,522,954,000 Rls. 226,737 $
19 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 32,184 9,166,835,614 Rls. 111,999 $
20 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08109010 انار تازه 117,829 8,344,821,300 Rls. 121,658 $
21 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 40,995 7,372,123,750 Rls. 84,419 $
22 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 61,271 7,126,328,700 Rls. 122,542 $
23 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 32,137 6,854,400,000 Rls. 163,200 $
24 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 32,865 6,451,200,000 Rls. 153,600 $
25 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 20,175 6,357,527,125 Rls. 70,258 $
26 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 71,770 6,028,680,000 Rls. 143,540 $
27 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 18,867 5,758,323,137 Rls. 65,657 $
28 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 118,400 5,418,583,390 Rls. 62,836 $
29 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 188,930 5,100,354,000 Rls. 121,437 $
30 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 16,631 5,024,662,326 Rls. 58,209 $
31 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08081000 سيب، تازه 109,858 4,926,701,273 Rls. 62,334 $
32 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04031090 ماست 57,967 4,873,373,764 Rls. 55,068 $
33 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 33,113 4,839,613,800 Rls. 115,229 $
34 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 24,751 4,764,778,296 Rls. 53,462 $
35 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 11,350 4,702,128,000 Rls. 48,000 $
36 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04031090 ماست 116,438 4,645,851,000 Rls. 110,615 $
37 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 19,320 4,636,800,000 Rls. 110,400 $
38 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 30,176 4,524,781,860 Rls. 103,968 $
39 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 39,001 4,507,909,612 Rls. 107,024 $
40 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04031090 ماست 111,025 4,471,908,000 Rls. 106,474 $
41 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08061000 انگور تازه 95,000 4,430,350,450 Rls. 69,067 $
42 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04031090 ماست 48,855 4,422,629,198 Rls. 46,429 $
43 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08071100 هندوا نه، تازه 295,500 4,336,420,000 Rls. 108,075 $
44 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 22,000 4,333,063,680 Rls. 47,677 $
45 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 29,010 4,316,155,170 Rls. 98,366 $
46 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 65,659 4,303,068,000 Rls. 102,454 $
47 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 19,988 4,233,600,000 Rls. 100,800 $
48 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04031090 ماست 50,567 3,911,428,188 Rls. 47,731 $
49 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 16,600 3,797,691,560 Rls. 43,160 $
50 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 42,912 3,648,438,440 Rls. 85,824 $
51 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 25,282 3,635,688,000 Rls. 86,564 $
52 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 11,400 3,617,433,750 Rls. 39,900 $
53 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 11,400 3,590,940,150 Rls. 40,152 $
54 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08081000 سيب، تازه 72,630 3,585,855,647 Rls. 42,743 $
55 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 11,813 3,574,284,000 Rls. 85,102 $
56 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 24,620 3,569,757,001 Rls. 40,047 $
57 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 49,580 3,498,348,000 Rls. 83,294 $
58 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 17,607 3,460,487,868 Rls. 38,031 $
59 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 49,010 3,458,112,000 Rls. 82,336 $
60 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 3,000,000 3,392,460,000 Rls. 90,000 $
61 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 40,125 3,370,500,000 Rls. 80,250 $
62 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 38,800 3,356,976,000 Rls. 40,740 $
63 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 37,233 3,327,143,904 Rls. 37,233 $
64 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 15,753 3,308,130,000 Rls. 78,765 $
65 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 119,390 3,223,038,000 Rls. 76,739 $
66 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 19,722 3,150,564,798 Rls. 37,866 $
67 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 19,722 3,150,564,798 Rls. 37,866 $
68 10 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,148 3,035,118,520 Rls. 35,518 $
69 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 88,700 2,921,219,700 Rls. 33,245 $
70 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04031090 ماست 71,551 2,861,152,485 Rls. 67,975 $
71 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 31,486 2,856,420,000 Rls. 68,010 $
72 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08071100 هندوا نه، تازه 287,130 2,853,732,000 Rls. 67,946 $
73 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 110,740 2,848,333,587 Rls. 40,748 $
74 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 19,033 2,797,914,000 Rls. 66,617 $
75 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 11,505 2,737,486,130 Rls. 39,688 $
76 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 31,603 2,654,652,000 Rls. 63,206 $
77 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04031090 ماست 66,979 2,645,034,000 Rls. 62,977 $
78 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 94,340 2,546,796,000 Rls. 60,638 $
79 9 1397 بازارچه پيشين پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 47,340 2,507,267,200 Rls. 30,428 $
80 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08061000 انگور تازه 79,586 2,503,704,000 Rls. 59,612 $
81 3 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 16,942 2,481,614,307 Rls. 58,958 $
82 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 33051000 شامپوها 23,560 2,473,800,000 Rls. 58,900 $
83 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 8,483 2,471,039,424 Rls. 28,580 $
84 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 18,058 2,404,667,806 Rls. 63,204 $
85 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08109010 انار تازه 52,250 2,348,136,000 Rls. 55,908 $
86 2 1397 بازارچه پيشين پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 132,979 2,334,234,000 Rls. 55,577 $
87 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 25,232 2,289,042,000 Rls. 54,501 $
88 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,100 2,283,989,400 Rls. 28,350 $
89 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08061000 انگور تازه 71,250 2,241,414,000 Rls. 53,367 $
90 1 1397 بازارچه پيشين پاکستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 15,412 2,154,801,678 Rls. 54,624 $
91 4 1397 بازارچه پيشين پاکستان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 9,855 2,123,752,500 Rls. 49,275 $
92 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 9,564 2,108,383,800 Rls. 47,820 $
93 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 4,850 2,017,672,750 Rls. 24,250 $
94 11 1397 بازارچه پيشين پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 1,000,000 1,996,175,000 Rls. 25,000 $
95 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 13,486 1,982,484,000 Rls. 47,202 $
96 6 1397 بازارچه پيشين پاکستان 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 17,651 1,930,068,000 Rls. 45,954 $
97 5 1397 بازارچه پيشين پاکستان 08061000 انگور تازه 58,200 1,918,963,860 Rls. 43,593 $
98 12 1397 بازارچه پيشين پاکستان 04031090 ماست 22,412 1,915,644,658 Rls. 21,841 $
99 7 1397 بازارچه پيشين پاکستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 12,960 1,905,162,000 Rls. 45,361 $
100 8 1397 بازارچه پيشين پاکستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 76,000 1,892,780,000 Rls. 29,507 $
مجموع کل
706,759,912,046 ريال
مجموع کل
12,350,528 دلار