آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ميلک)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 13,746,529 529,912,737,895 Rls. 6,273,420 $
2 8 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 315,434 151,529,011,896 Rls. 1,745,931 $
3 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 1,712,197 127,738,055,843 Rls. 1,441,692 $
4 2 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,775,610 109,158,966,000 Rls. 2,599,023 $
5 2 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 16,993,000 107,055,900,000 Rls. 2,548,950 $
6 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 626,718 104,045,107,276 Rls. 1,209,129 $
7 1 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 5,638,566 102,240,698,607 Rls. 2,537,356 $
8 8 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 712,771 101,491,348,045 Rls. 1,297,917 $
9 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,116,204 98,359,467,774 Rls. 1,117,266 $
10 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 195,105 91,621,732,380 Rls. 1,081,200 $
11 4 1397 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,642,506 88,985,150,753 Rls. 2,087,725 $
12 3 1397 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,025,411 74,609,202,683 Rls. 1,771,711 $
13 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 606,016 69,363,433,465 Rls. 787,582 $
14 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 499,623 65,928,690,918 Rls. 717,887 $
15 2 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 671,740 64,988,826,000 Rls. 1,547,353 $
16 2 1397 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,571,293 62,566,644,000 Rls. 1,489,682 $
17 1 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07031000 پياز و موسير 3,912,550 58,677,796,216 Rls. 1,494,100 $
18 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 84,720 57,730,461,984 Rls. 655,512 $
19 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08109010 انار تازه 613,741 55,912,203,590 Rls. 634,186 $
20 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 653,171 55,170,874,520 Rls. 655,439 $
21 1 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 8,985,000 54,438,961,250 Rls. 1,367,750 $
22 8 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 320,440 53,804,871,752 Rls. 663,427 $
23 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب، تازه 1,103,557 53,444,492,102 Rls. 586,792 $
24 2 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 649,808 52,381,182,000 Rls. 1,247,171 $
25 6 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 607,223 48,966,876,000 Rls. 1,165,878 $
26 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 231,137 45,664,394,011 Rls. 510,566 $
27 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 363,991 43,074,669,401 Rls. 490,816 $
28 6 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 446,762 40,923,918,000 Rls. 974,379 $
29 7 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 503,121 40,574,016,000 Rls. 966,048 $
30 3 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 494,857 40,058,704,846 Rls. 950,269 $
31 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08109010 انار تازه 397,643 39,635,015,108 Rls. 430,117 $
32 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 282,745 39,254,733,141 Rls. 450,805 $
33 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 584,756 39,079,637,555 Rls. 467,803 $
34 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 480,337 38,941,456,833 Rls. 432,304 $
35 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 383,458 38,939,624,574 Rls. 450,468 $
36 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب، تازه 845,881 37,502,448,302 Rls. 450,478 $
37 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,129,565 37,337,583,472 Rls. 422,550 $
38 8 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 218,383 37,024,326,978 Rls. 449,788 $
39 3 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 390,010 36,894,549,907 Rls. 875,489 $
40 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 72,350 36,549,171,408 Rls. 411,840 $
41 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,184,634 36,421,003,437 Rls. 443,383 $
42 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 186,500 36,235,965,921 Rls. 423,953 $
43 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 633,428 36,078,646,856 Rls. 401,539 $
44 5 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 384,866 35,726,953,741 Rls. 828,884 $
45 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 155,765 34,595,854,593 Rls. 386,996 $
46 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 183,537 34,529,686,234 Rls. 406,099 $
47 4 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 360,187 33,609,707,573 Rls. 783,984 $
48 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 135,850 32,769,444,182 Rls. 353,209 $
49 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 69,040 32,596,618,200 Rls. 376,200 $
50 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 551,782 30,812,236,696 Rls. 341,671 $
51 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 406,681 30,568,935,321 Rls. 345,452 $
52 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 172,381 29,710,961,198 Rls. 323,357 $
53 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 192,092 29,610,502,972 Rls. 321,740 $
54 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 197,022 29,200,620,072 Rls. 330,997 $
55 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 365,148 28,612,113,168 Rls. 331,037 $
56 5 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 341,326 28,360,366,204 Rls. 653,026 $
57 2 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 305,146 28,348,236,000 Rls. 674,958 $
58 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 186,470 27,561,109,812 Rls. 317,292 $
59 4 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 347,230 27,209,382,997 Rls. 635,325 $
60 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 263,491 26,828,280,855 Rls. 319,537 $
61 5 1397 بازارچه ميلک افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 950,778 26,285,174,190 Rls. 610,470 $
62 4 1397 بازارچه ميلک افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و اجزاء آن ها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائو و روغن C.B.E 305,793 26,190,020,658 Rls. 612,967 $
63 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 162,805 26,104,106,863 Rls. 276,769 $
64 7 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20055100 لوبيا، پوست گرفته (به صورت دانه) محفوظ شده به جز در سركه يا جوهر سركه يا در قند يخ 162,754 26,052,096,000 Rls. 620,288 $
65 8 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 129,358 25,931,140,851 Rls. 323,999 $
66 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 618,567 24,565,916,391 Rls. 266,508 $
67 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 675,713 23,205,621,615 Rls. 262,528 $
68 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 8,352,857 21,569,151,235 Rls. 233,902 $
69 7 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 233,367 21,405,132,000 Rls. 509,646 $
70 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پا را نمي پوشاند با رويه كائوچو يا پلاستيك 91,587 21,155,088,582 Rls. 244,973 $
71 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08081000 سيب، تازه 444,507 20,932,462,410 Rls. 239,526 $
72 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 234,104 20,858,612,943 Rls. 235,979 $
73 1 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,490,882 20,586,914,238 Rls. 521,809 $
74 5 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 316,048 20,554,284,740 Rls. 474,633 $
75 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 35,600 20,500,510,341 Rls. 222,807 $
76 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 83,871 20,358,623,133 Rls. 226,243 $
77 5 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,533,449 20,301,252,030 Rls. 466,968 $
78 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پا را نمي پوشاند با رويه كائوچو يا پلاستيك 82,170 19,707,413,721 Rls. 241,353 $
79 5 1397 بازارچه ميلک افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و اجزاء آن ها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائو و روغن C.B.E 236,482 19,334,904,540 Rls. 441,407 $
80 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 36,985 18,625,043,328 Rls. 211,344 $
81 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 91,594 18,308,055,193 Rls. 221,246 $
82 4 1397 بازارچه ميلک افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,446,169 18,267,908,171 Rls. 427,651 $
83 8 1397 بازارچه ميلک افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 418,308 17,531,566,560 Rls. 269,440 $
84 6 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 163,164 17,251,332,000 Rls. 410,746 $
85 2 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 188,156 17,069,682,000 Rls. 406,421 $
86 1 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 216,531 16,903,240,392 Rls. 421,447 $
87 5 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 195,153 16,742,384,768 Rls. 384,254 $
88 5 1397 بازارچه ميلک افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 619,352 16,717,932,000 Rls. 398,046 $
89 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 117,164 16,547,436,578 Rls. 199,178 $
90 12 1397 بازارچه ميلک افغانستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 168,234 16,327,468,809 Rls. 185,092 $
91 1 1397 بازارچه ميلک افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 250,620 15,860,748,682 Rls. 402,624 $
92 10 1397 بازارچه ميلک افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 262,493 15,811,594,800 Rls. 168,720 $
93 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 69,127 15,469,469,050 Rls. 179,259 $
94 3 1397 بازارچه ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 242,401 15,310,713,390 Rls. 363,601 $
95 8 1397 بازارچه ميلک افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 63,311 15,285,611,963 Rls. 179,339 $
96 11 1397 بازارچه ميلک افغانستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 91,694 15,039,356,823 Rls. 175,348 $
97 3 1397 بازارچه ميلک افغانستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 162,102 15,014,193,422 Rls. 356,626 $
98 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 174,966 14,734,731,110 Rls. 177,796 $
99 8 1397 بازارچه ميلک افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 146,292 14,590,793,232 Rls. 199,231 $
100 9 1397 بازارچه ميلک افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 53,094 14,310,134,988 Rls. 162,640 $
مجموع کل
4,428,281,392,257 ريال
مجموع کل
69,389,263 دلار