آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه ميرجاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 10,897,570 770,026,446,000 Rls. 18,333,963 $
2 6 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 6,656,191 469,661,010,000 Rls. 11,182,405 $
3 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 3,764,917 349,247,260,419 Rls. 4,950,998 $
4 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 6,140,733 339,170,650,343 Rls. 4,686,464 $
5 7 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 7,515,956 331,332,537,060 Rls. 7,888,870 $
6 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 3,845,735 304,044,803,036 Rls. 3,368,031 $
7 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,122,788 303,903,697,104 Rls. 3,619,858 $
8 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 2,740,653 244,843,338,700 Rls. 2,874,647 $
9 12 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 3,403,657 237,831,617,393 Rls. 2,684,159 $
10 11 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 3,510,450 230,254,726,325 Rls. 2,788,501 $
11 5 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,920,003 210,600,689,470 Rls. 4,905,604 $
12 7 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,687,369 196,039,109,940 Rls. 4,667,598 $
13 2 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,919,691 183,941,100,000 Rls. 4,379,550 $
14 12 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,417,331 173,752,937,077 Rls. 1,983,908 $
15 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,391,749 164,267,992,181 Rls. 1,889,990 $
16 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 257,025 154,754,985,933 Rls. 1,785,560 $
17 12 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,654,408 146,529,552,091 Rls. 1,654,898 $
18 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 219,442 128,340,471,320 Rls. 1,471,068 $
19 5 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 448,759 107,162,936,690 Rls. 2,495,035 $
20 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 602,750 104,984,059,041 Rls. 1,202,560 $
21 6 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 853,866 103,359,564,000 Rls. 2,460,942 $
22 5 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,131,838 101,505,656,606 Rls. 2,350,577 $
23 5 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 811,895 100,156,678,780 Rls. 2,313,710 $
24 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 409,579 97,147,647,404 Rls. 1,058,643 $
25 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,093,582 93,043,264,746 Rls. 1,100,625 $
26 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 431,226 92,075,329,618 Rls. 1,040,676 $
27 1 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,473,304 88,672,938,863 Rls. 2,209,960 $
28 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 447,498 88,556,509,777 Rls. 1,012,315 $
29 12 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 334,238 87,956,985,957 Rls. 1,001,477 $
30 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 324,006 87,385,568,790 Rls. 993,965 $
31 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 460,121 84,845,019,237 Rls. 936,225 $
32 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 729,877 79,472,928,035 Rls. 872,100 $
33 2 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,879,189 78,925,938,000 Rls. 1,879,189 $
34 4 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 901,180 77,144,395,267 Rls. 1,800,625 $
35 11 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 703,573 75,445,973,950 Rls. 898,704 $
36 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 815,328 74,833,074,447 Rls. 815,328 $
37 12 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 892,106 73,470,980,084 Rls. 828,489 $
38 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 310,170 72,885,495,154 Rls. 800,743 $
39 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 338,156 72,861,127,443 Rls. 839,324 $
40 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 321,429 72,592,896,512 Rls. 837,086 $
41 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 10,258,283 71,384,097,226 Rls. 926,255 $
42 11 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 854,094 71,267,275,980 Rls. 857,356 $
43 6 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,608,698 70,424,970,000 Rls. 1,676,785 $
44 7 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 13,304,853 70,334,686,800 Rls. 1,674,301 $
45 6 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 998,367 69,612,967,800 Rls. 1,656,555 $
46 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 6,892,157 69,367,291,624 Rls. 819,492 $
47 12 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 2,719,750 66,487,651,967 Rls. 747,936 $
48 4 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07132010 لپه 917,880 65,824,826,491 Rls. 1,542,036 $
49 12 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 284,445 64,938,802,510 Rls. 739,711 $
50 3 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,027,836 64,770,096,759 Rls. 1,541,757 $
51 5 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,443,383 62,219,305,440 Rls. 1,443,383 $
52 12 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 315,861 60,975,602,025 Rls. 693,956 $
53 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 232,428 60,259,995,481 Rls. 667,235 $
54 7 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 1,273,063 59,339,742,000 Rls. 1,412,851 $
55 4 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,356,520 58,276,816,939 Rls. 1,356,520 $
56 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 2,259,878 56,126,446,092 Rls. 618,866 $
57 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 508,063 55,709,785,802 Rls. 608,020 $
58 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 313,682 55,705,278,235 Rls. 641,521 $
59 7 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 184,101 55,113,618,000 Rls. 1,312,229 $
60 6 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 229,170 53,937,072,000 Rls. 1,284,216 $
61 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 374,683 53,516,556,652 Rls. 666,518 $
62 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 281,106 53,093,736,883 Rls. 609,944 $
63 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08062020 تيزابي دانه دار (انگور خشک کرده) 535,670 52,896,517,327 Rls. 589,240 $
64 7 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,249,250 52,468,500,000 Rls. 1,249,250 $
65 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 352,794 52,229,460,814 Rls. 576,663 $
66 12 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 500,010 51,794,509,292 Rls. 590,588 $
67 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 277,352 49,776,196,251 Rls. 574,436 $
68 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 815,348 48,682,936,296 Rls. 621,206 $
69 6 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 576,612 48,668,046,000 Rls. 1,158,763 $
70 12 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 212,660 48,495,736,771 Rls. 556,189 $
71 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 270,659 47,224,195,556 Rls. 535,896 $
72 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 25,271,250 46,249,852,753 Rls. 508,069 $
73 11 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 251,655 46,230,775,251 Rls. 539,443 $
74 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 198,685 45,085,309,940 Rls. 507,001 $
75 5 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 1,025,300 44,820,809,000 Rls. 1,025,300 $
76 7 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,048,303 44,028,726,000 Rls. 1,048,303 $
77 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 100,224 42,769,452,095 Rls. 461,505 $
78 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 61119000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، کشباف ياقلاب، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 55,653 42,435,507,280 Rls. 493,180 $
79 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 226,491 42,233,459,778 Rls. 462,583 $
80 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 155,468 40,647,857,382 Rls. 463,446 $
81 11 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 165,375 39,614,927,233 Rls. 486,898 $
82 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 181,767 39,527,544,301 Rls. 428,922 $
83 7 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 402,293 39,416,160,000 Rls. 938,480 $
84 8 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 507,388 38,987,082,481 Rls. 607,901 $
85 4 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 323,099 38,627,108,957 Rls. 897,802 $
86 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08109010 انار تازه 612,158 37,520,951,728 Rls. 412,011 $
87 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 186,745 37,210,082,201 Rls. 410,838 $
88 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 61119000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، کشباف ياقلاب، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 42,514 35,383,617,140 Rls. 406,631 $
89 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 335,689 35,322,801,304 Rls. 399,803 $
90 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 15,912,990 35,068,921,047 Rls. 398,887 $
91 10 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 182,958 34,903,648,157 Rls. 383,317 $
92 6 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 798,889 33,553,338,000 Rls. 798,889 $
93 3 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 438,051 32,553,619,851 Rls. 772,874 $
94 7 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 347,511 32,020,884,000 Rls. 762,402 $
95 11 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 1,407,778 31,539,311,674 Rls. 390,039 $
96 5 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 274,496 30,761,539,350 Rls. 720,514 $
97 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 144,089 30,541,308,882 Rls. 352,839 $
98 11 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 304,011 29,970,223,016 Rls. 363,614 $
99 9 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 135,497 28,359,849,681 Rls. 322,226 $
100 11 1397 بازارچه ميرجاوه پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 165,515 28,324,513,684 Rls. 337,956 $
مجموع کل
9,757,659,795,972 ريال
مجموع کل
160,915,717 دلار