آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه مرزي ريمدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,994,610 112,514,934,000 Rls. 2,678,927 $
2 8 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,811,600 59,461,308,461 Rls. 693,839 $
3 3 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,965,620 47,818,759,235 Rls. 1,135,823 $
4 4 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,743,650 44,870,083,140 Rls. 1,050,814 $
5 2 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,625,080 42,253,428,000 Rls. 1,006,034 $
6 10 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,226,418 40,905,741,256 Rls. 450,092 $
7 5 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 27109900 ساير آخال روغن ها به غير از موارد ذکر شده در رديف 27109100 1,418,430 23,837,941,640 Rls. 543,253 $
8 1 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,499,150 21,651,099,550 Rls. 574,165 $
9 5 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 873,800 14,685,012,440 Rls. 334,663 $
10 8 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 377,300 12,384,105,393 Rls. 144,507 $
11 10 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 400,000 9,170,040,000 Rls. 110,000 $
12 8 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 08061000 انگور تازه 139,279 1,454,250,000 Rls. 16,808 $
13 10 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 46,550 846,530,370 Rls. 10,155 $
14 8 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 74,636 510,048,000 Rls. 5,923 $
15 3 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 46,530 423,360,000 Rls. 10,080 $
16 1 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 76,066 315,636,886 Rls. 8,367 $
17 10 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 53,570 224,240,490 Rls. 2,690 $
18 5 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 23,950 182,196,000 Rls. 4,338 $
19 4 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاکستان 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 25,925 120,212,415 Rls. 2,851 $
مجموع کل
433,628,927,276 ريال
مجموع کل
8,783,329 دلار
[1]