آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (بازارچه ماهيرود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 38,386,750 96,340,429,329 Rls. 1,097,968 $
2 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,497,401 63,572,355,120 Rls. 1,490,400 $
3 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,918,129 51,894,053,700 Rls. 1,195,805 $
4 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,043,946 49,734,426,000 Rls. 1,184,153 $
5 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,665,446 44,960,118,000 Rls. 1,070,479 $
6 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,009,277 42,436,098,455 Rls. 597,171 $
7 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,512,412 40,637,142,000 Rls. 967,551 $
8 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 638,192 38,771,220,685 Rls. 402,133 $
9 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,409,180 30,908,863,665 Rls. 777,203 $
10 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,629,283 27,746,122,620 Rls. 647,025 $
11 3 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,108,219 27,109,148,991 Rls. 643,043 $
12 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 729,930 26,806,397,536 Rls. 295,254 $
13 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 356,970 25,472,244,000 Rls. 606,482 $
14 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 56,134 25,367,785,590 Rls. 320,672 $
15 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 451,008 25,186,655,066 Rls. 293,273 $
16 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 562,483 24,305,065,737 Rls. 274,544 $
17 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07031000 پياز و موسير 1,505,095 23,987,023,406 Rls. 602,038 $
18 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 457,165 23,492,905,005 Rls. 275,993 $
19 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,337,150 22,828,971,680 Rls. 534,860 $
20 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 10,112,886 21,718,637,482 Rls. 251,332 $
21 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 5,382,750 19,864,850,377 Rls. 216,503 $
22 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 1,888,546 19,790,095,684 Rls. 225,671 $
23 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 32,800 19,208,592,249 Rls. 223,662 $
24 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 463,910 19,111,148,518 Rls. 223,372 $
25 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600mmكه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 391,660 17,661,330,955 Rls. 200,042 $
26 3 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 973,810 16,403,575,420 Rls. 389,524 $
27 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 4,274,060 14,944,251,743 Rls. 181,690 $
28 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 197,360 14,092,932,000 Rls. 291,757 $
29 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر 277,109 13,966,302,000 Rls. 332,531 $
30 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 6,943,750 13,744,587,552 Rls. 150,190 $
31 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 471,340 13,241,226,992 Rls. 239,813 $
32 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 51,978 12,773,880,000 Rls. 304,140 $
33 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 746,250 12,537,000,000 Rls. 298,500 $
34 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 161,553 12,383,946,460 Rls. 323,106 $
35 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده، باپهناي کمتر از600mmكه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 265,400 11,824,251,450 Rls. 132,700 $
36 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 1,988,616 11,217,817,110 Rls. 159,561 $
37 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 143,918 10,446,370,790 Rls. 244,661 $
38 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 196,417 10,429,965,775 Rls. 129,887 $
39 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 143,774 10,265,430,000 Rls. 244,415 $
40 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 80,100 10,092,600,000 Rls. 240,300 $
41 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 195,196 9,873,593,133 Rls. 114,689 $
42 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 160,997 9,473,604,000 Rls. 225,562 $
43 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 300,706 9,447,760,706 Rls. 112,615 $
44 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 5,736,600 9,264,057,000 Rls. 215,372 $
45 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 517,009 8,983,587,260 Rls. 206,417 $
46 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 5,138,740 8,778,951,540 Rls. 205,474 $
47 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 426,797 8,578,489,200 Rls. 204,250 $
48 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 42,369 8,034,642,000 Rls. 188,550 $
49 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 633,235 7,469,700,000 Rls. 177,850 $
50 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 391,699 7,234,754,120 Rls. 166,472 $
51 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 89,125 6,925,125,864 Rls. 160,424 $
52 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 171,810 6,895,761,777 Rls. 82,737 $
53 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 4,551,300 6,840,995,013 Rls. 171,577 $
54 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,654,200 6,776,703,696 Rls. 74,565 $
55 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 2,058,450 6,742,628,546 Rls. 75,164 $
56 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 491,353 6,729,691,310 Rls. 155,955 $
57 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,390,180 6,669,222,000 Rls. 158,791 $
58 3 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 30,825 6,426,500,400 Rls. 152,688 $
59 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 474,900 6,390,295,080 Rls. 76,100 $
60 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 300,000 6,300,000,000 Rls. 150,000 $
61 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 3,461,710 6,299,412,000 Rls. 149,986 $
62 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 631,352 6,144,314,421 Rls. 69,594 $
63 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 70,037 6,028,200,360 Rls. 140,076 $
64 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 448,110 6,027,336,000 Rls. 143,508 $
65 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 41,000 5,746,648,500 Rls. 66,249 $
66 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 44,503 5,675,514,570 Rls. 133,509 $
67 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 164,677 5,499,673,740 Rls. 130,945 $
68 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 27,339 5,457,302,909 Rls. 62,333 $
69 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 410,241 5,454,792,000 Rls. 122,223 $
70 5 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 20,357 5,274,900,000 Rls. 121,800 $
71 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 77,566 5,212,452,000 Rls. 124,106 $
72 12 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 183,343 5,119,474,662 Rls. 57,617 $
73 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 36,195 5,118,147,575 Rls. 76,819 $
74 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 253,461 5,048,670,520 Rls. 126,730 $
75 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 170,790 5,021,226,000 Rls. 119,553 $
76 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 129,750 5,002,682,638 Rls. 55,536 $
77 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 2,926,650 4,717,546,440 Rls. 109,746 $
78 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 349,995 4,616,619,813 Rls. 122,499 $
79 8 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 2,494,123 4,612,357,025 Rls. 67,099 $
80 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 78,743 4,600,302,000 Rls. 109,531 $
81 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 503,500 4,599,940,660 Rls. 115,805 $
82 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 475,000 4,588,500,000 Rls. 109,250 $
83 3 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 4,528,440 4,398,835,222 Rls. 104,355 $
84 6 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 17,832 4,391,100,000 Rls. 104,550 $
85 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 23,940 4,365,889,920 Rls. 48,039 $
86 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 07031000 پياز و موسير 248,750 4,179,000,000 Rls. 99,500 $
87 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 327,070 4,115,580,000 Rls. 97,990 $
88 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 192,974 4,052,580,000 Rls. 96,490 $
89 10 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 274,800 4,016,717,040 Rls. 43,303 $
90 1 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 13,500 3,969,000,000 Rls. 94,500 $
91 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 49,494 3,949,596,000 Rls. 94,038 $
92 11 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 15,000 3,939,795,000 Rls. 45,000 $
93 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 42,730 3,871,068,939 Rls. 44,700 $
94 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (به استثناي سولفات دي سديم) 276,050 3,851,774,815 Rls. 44,476 $
95 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 422,600 3,851,400,000 Rls. 91,700 $
96 2 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 51,425 3,844,512,000 Rls. 91,536 $
97 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 1,142,070 3,842,882,510 Rls. 45,103 $
98 4 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25202000 گچ 2,234,000 3,782,103,460 Rls. 88,315 $
99 7 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 2,243,638 3,775,951,200 Rls. 89,904 $
100 9 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 22,500 3,708,000,000 Rls. 45,000 $
مجموع کل
1,358,883,681,726 ريال
مجموع کل
25,057,670 دلار