آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (بازارچه كيله سردشت)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,822,743 102,391,026,552 Rls. 1,162,156 $
2 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,696,128 86,391,195,056 Rls. 1,045,437 $
3 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 2,375,024 83,471,065,334 Rls. 940,748 $
4 2 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه، تازه 7,202,026 66,456,642,000 Rls. 1,582,301 $
5 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پياز و موسير 1,988,771 64,511,610,879 Rls. 731,823 $
6 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,582,521 48,599,569,180 Rls. 592,580 $
7 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,583,669 48,080,713,242 Rls. 589,314 $
8 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پياز و موسير 1,662,590 47,448,321,356 Rls. 575,030 $
9 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب، تازه 930,277 45,626,655,331 Rls. 521,499 $
10 2 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,727,780 44,800,014,000 Rls. 1,066,667 $
11 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,227,453 41,299,911,058 Rls. 466,040 $
12 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب، تازه 1,111,524 40,858,186,517 Rls. 490,141 $
13 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 205,693 36,178,355,305 Rls. 420,398 $
14 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب، تازه 1,300,614 36,065,461,535 Rls. 408,581 $
15 8 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 189,566 34,983,016,600 Rls. 634,965 $
16 10 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پياز و موسير 1,448,365 34,619,118,874 Rls. 376,470 $
17 10 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب، تازه 1,170,224 32,382,668,014 Rls. 353,407 $
18 1 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 1,317,506 31,929,175,348 Rls. 817,877 $
19 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 545,989 30,659,751,041 Rls. 345,012 $
20 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 92,690 30,506,888,128 Rls. 350,600 $
21 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 173,166 30,299,618,887 Rls. 338,194 $
22 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,468,620 30,078,718,282 Rls. 345,503 $
23 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 1,060,985 29,030,044,968 Rls. 354,952 $
24 10 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,202,649 28,814,642,211 Rls. 318,981 $
25 7 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 219,046 28,434,168,000 Rls. 677,004 $
26 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 176,053 28,157,460,766 Rls. 338,475 $
27 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پياز و موسير 1,280,273 27,278,350,591 Rls. 312,709 $
28 8 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب، تازه 1,372,700 26,851,194,612 Rls. 383,931 $
29 8 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 176,312 26,767,130,020 Rls. 452,991 $
30 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 92,323 26,694,067,429 Rls. 309,016 $
31 10 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 01064110 ک ک ک کلنی زنبور عسل/ساير حيوانات زنده. 179,450 24,148,965,900 Rls. 264,900 $
32 10 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,198,205 24,049,313,128 Rls. 274,173 $
33 8 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,249,070 22,561,197,602 Rls. 339,351 $
34 7 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 196,400 22,320,564,000 Rls. 531,442 $
35 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 590,812 22,080,211,873 Rls. 249,148 $
36 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 44151000 صندوق، صندوقچه، قفسه،...وظروف بسته بندي همانند، ا زچوب، قرقره براي کابل ازچوب 79,970 21,441,341,400 Rls. 242,010 $
37 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 595,980 21,401,884,050 Rls. 241,462 $
38 1 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه، تازه 2,101,648 20,911,588,914 Rls. 511,450 $
39 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 69,629 20,886,222,074 Rls. 243,703 $
40 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 122,400 20,816,286,400 Rls. 237,160 $
41 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 89,741 20,715,963,876 Rls. 230,905 $
42 3 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 803,374 20,711,430,901 Rls. 491,912 $
43 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 01064110 ک ک ک کلنی زنبور عسل/ساير حيوانات زنده. 90,615 20,641,766,400 Rls. 237,600 $
44 8 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 69074090 ک ک ک سایر 3,096,000 20,396,224,500 Rls. 335,644 $
45 6 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 09109919 ساير ادويه جات به غير ازآويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 86,325 19,497,744,000 Rls. 464,232 $
46 10 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 89,843 19,319,700,603 Rls. 212,941 $
47 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 459,100 18,661,689,238 Rls. 228,271 $
48 1 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,047,586 18,134,107,314 Rls. 482,670 $
49 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 69074090 ک ک ک سایر 2,017,700 18,127,170,714 Rls. 212,527 $
50 6 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 187,811 17,643,024,000 Rls. 420,072 $
51 6 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,266,274 16,864,092,000 Rls. 401,526 $
52 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 80,138 16,808,549,754 Rls. 187,965 $
53 10 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 753,150 16,510,046,433 Rls. 181,204 $
54 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 41,770 16,276,840,029 Rls. 181,362 $
55 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 376,635 15,894,545,687 Rls. 192,826 $
56 7 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 1,105,500 15,566,334,000 Rls. 370,627 $
57 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 90,233 15,258,405,664 Rls. 180,895 $
58 10 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 411,935 15,252,519,105 Rls. 166,604 $
59 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 90,400 15,059,043,038 Rls. 170,222 $
60 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 263,820 15,025,857,404 Rls. 170,736 $
61 10 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 36,740 14,862,055,368 Rls. 160,745 $
62 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 491,548 14,735,871,893 Rls. 168,921 $
63 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 01064110 ک ک ک کلنی زنبور عسل/ساير حيوانات زنده. 83,210 14,577,446,400 Rls. 161,100 $
64 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 795,470 14,224,992,848 Rls. 160,797 $
65 10 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 477,440 14,139,635,093 Rls. 155,177 $
66 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 19,880 13,294,732,500 Rls. 149,100 $
67 8 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 122,130 13,247,336,800 Rls. 206,851 $
68 7 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 1,361,412 13,044,822,000 Rls. 310,591 $
69 8 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 01064110 ک ک ک کلنی زنبور عسل/ساير حيوانات زنده. 149,088 12,816,018,750 Rls. 191,580 $
70 10 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 46,176 12,757,503,619 Rls. 140,151 $
71 8 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 192,500 12,594,338,650 Rls. 208,527 $
72 4 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 98,787 12,584,790,380 Rls. 293,371 $
73 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08105000 کيوي، تازه 176,585 12,540,754,677 Rls. 142,326 $
74 4 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 698,484 12,258,515,970 Rls. 287,102 $
75 7 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 713,330 12,086,004,000 Rls. 287,762 $
76 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 69,451 12,083,711,210 Rls. 134,441 $
77 6 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 100,801 12,016,494,000 Rls. 286,107 $
78 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 57,250 11,880,224,256 Rls. 133,970 $
79 7 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه، تازه 1,524,000 11,645,340,000 Rls. 277,270 $
80 5 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 91,199 11,637,476,560 Rls. 267,956 $
81 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 23,296 11,458,490,559 Rls. 140,301 $
82 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07061000 هويج، شلغم، تازه يا سرد کرده 477,534 11,441,673,047 Rls. 129,828 $
83 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 71,400 11,371,538,330 Rls. 128,220 $
84 5 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 592,194 11,352,509,540 Rls. 260,156 $
85 1 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پياز و موسير 714,121 11,335,409,465 Rls. 282,881 $
86 8 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08061000 انگور تازه 268,473 11,012,413,283 Rls. 166,401 $
87 12 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه، تازه 581,010 10,826,700,015 Rls. 121,332 $
88 6 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 57,058 10,684,044,000 Rls. 254,382 $
89 10 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 57,750 10,106,147,800 Rls. 108,791 $
90 8 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 07031000 پياز و موسير 588,660 10,095,878,915 Rls. 149,462 $
91 1 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 126,890 10,069,715,170 Rls. 255,614 $
92 8 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 277,443 10,052,522,035 Rls. 158,245 $
93 5 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 131,248 10,036,273,440 Rls. 233,136 $
94 8 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 376,160 9,997,224,396 Rls. 153,322 $
95 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 58,626 9,993,457,188 Rls. 123,711 $
96 3 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08071100 هندوا نه، تازه 1,080,360 9,988,601,840 Rls. 237,676 $
97 2 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 08081000 سيب، تازه 548,515 9,868,404,000 Rls. 234,962 $
98 9 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 275,876 9,620,853,013 Rls. 110,538 $
99 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 60,420 9,620,498,280 Rls. 116,452 $
100 11 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 99,245 9,439,362,935 Rls. 113,165 $
مجموع کل
2,310,047,153,342 ريال
مجموع کل
33,560,764 دلار