آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (بازارچه كوهك-سراوان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 1,747,586 109,794,846,000 Rls. 2,614,163 $
2 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08081000 سيب، تازه 4,940,705 104,228,972,800 Rls. 2,481,642 $
3 1 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08081000 سيب، تازه 5,037,340 98,898,608,820 Rls. 2,529,005 $
4 6 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,124,340 78,860,208,000 Rls. 1,877,624 $
5 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 1,523,165 63,982,401,750 Rls. 1,523,391 $
6 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 566,430 63,189,728,430 Rls. 1,501,352 $
7 1 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 1,240,231 50,516,256,110 Rls. 1,255,290 $
8 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 364,830 45,923,220,000 Rls. 1,093,410 $
9 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 872,310 36,706,807,360 Rls. 872,310 $
10 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 40040000 آخال، خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده، حتي ا گربصورت پودريادانه باشد 838,170 35,554,823,100 Rls. 838,170 $
11 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08081000 سيب، تازه 1,591,450 33,492,866,845 Rls. 795,725 $
12 1 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 229,110 28,143,328,500 Rls. 687,330 $
13 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,018,390 25,268,344,280 Rls. 592,446 $
14 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 335,230 22,170,566,869 Rls. 526,595 $
15 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 213,689 21,697,702,710 Rls. 512,608 $
16 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 171,450 20,991,222,000 Rls. 499,791 $
17 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 97,970 20,974,799,620 Rls. 498,731 $
18 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 158,830 20,012,580,000 Rls. 476,490 $
19 1 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 138,410 19,306,319,200 Rls. 484,435 $
20 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 85,007 18,420,780,000 Rls. 438,590 $
21 9 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 311,414 17,340,215,163 Rls. 197,756 $
22 5 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 679,600 17,142,564,680 Rls. 393,725 $
23 9 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 23,460 16,685,577,792 Rls. 182,988 $
24 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 123,530 15,746,774,400 Rls. 370,590 $
25 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 262,315 15,231,843,190 Rls. 358,265 $
26 10 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 54,320 14,715,180,690 Rls. 165,921 $
27 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 102,830 14,097,342,000 Rls. 335,651 $
28 1 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 247,750 13,395,108,555 Rls. 346,439 $
29 10 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 46,850 13,290,441,210 Rls. 151,295 $
30 1 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 148,220 11,800,971,433 Rls. 301,625 $
31 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 117,590 11,541,236,250 Rls. 274,040 $
32 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08081000 سيب، تازه 214,346 11,228,220,074 Rls. 127,456 $
33 6 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 74,480 10,948,560,000 Rls. 260,680 $
34 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 56,575 10,785,654,839 Rls. 123,547 $
35 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 96,070 10,728,155,900 Rls. 252,665 $
36 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 124,295 10,649,604,000 Rls. 253,562 $
37 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 147,130 9,942,719,250 Rls. 236,064 $
38 1 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 72,710 9,592,812,075 Rls. 254,485 $
39 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 110,425 9,275,700,000 Rls. 220,850 $
40 9 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 24,200 9,198,931,104 Rls. 100,883 $
41 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غير ازبراي ماشين آلات) 60,420 9,155,746,763 Rls. 102,279 $
42 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 60,670 8,941,707,005 Rls. 212,345 $
43 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 172,100 8,673,848,400 Rls. 206,520 $
44 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 71,940 8,514,530,640 Rls. 201,432 $
45 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 112,945 8,436,547,200 Rls. 200,405 $
46 6 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 117,119 8,269,968,000 Rls. 196,904 $
47 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 94,700 8,132,906,866 Rls. 193,189 $
48 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 73,485 7,974,751,960 Rls. 187,731 $
49 9 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 3,633,720 7,921,209,212 Rls. 90,174 $
50 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 3,877,166 7,761,552,822 Rls. 87,799 $
51 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 83,930 7,107,186,247 Rls. 77,512 $
52 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 26,356 6,850,227,294 Rls. 78,847 $
53 5 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 128,840 6,761,962,920 Rls. 156,084 $
54 10 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 19,880 6,717,144,949 Rls. 73,910 $
55 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 101,020 6,449,116,800 Rls. 151,530 $
56 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 50,490 6,434,338,800 Rls. 151,530 $
57 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,157,385 6,418,473,387 Rls. 71,716 $
58 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 261,630 6,375,390,000 Rls. 151,795 $
59 9 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 120,102 6,371,260,100 Rls. 77,321 $
60 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 04090000 عسل طبيعي 13,870 6,175,766,370 Rls. 71,196 $
61 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 104,408 6,084,204,000 Rls. 144,862 $
62 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 19,620 5,937,139,530 Rls. 68,445 $
63 9 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 22,280 5,881,318,440 Rls. 64,499 $
64 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 69,620 5,856,106,500 Rls. 138,940 $
65 10 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 2,467,320 5,688,556,272 Rls. 63,711 $
66 9 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 24,370 5,575,285,742 Rls. 61,143 $
67 1 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 49,430 5,397,756,000 Rls. 128,518 $
68 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 29,520 5,353,229,200 Rls. 59,040 $
69 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08081000 سيب، تازه 250,410 5,298,717,050 Rls. 125,205 $
70 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 39173200 ساير لوله ها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 41,220 5,262,969,600 Rls. 123,660 $
71 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 85446090 ساير هادي هاي برق براي ولتاژ بيش از 1000 ولت غير مذکور در جاي ديگر 6,130 5,222,555,895 Rls. 60,207 $
72 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 24,580 5,135,209,356 Rls. 59,200 $
73 5 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 109,610 4,991,669,640 Rls. 113,391 $
74 9 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 46,160 4,923,988,801 Rls. 56,488 $
75 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 78,430 4,800,450,960 Rls. 112,428 $
76 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 205,200 4,793,798,710 Rls. 113,768 $
77 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 45,540 4,774,940,664 Rls. 53,326 $
78 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 75,458 4,753,854,000 Rls. 113,187 $
79 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 42,064 4,704,336,000 Rls. 112,008 $
80 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 31,920 4,692,240,000 Rls. 111,720 $
81 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 55,420 4,655,280,000 Rls. 110,840 $
82 1 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 29,290 4,498,578,000 Rls. 109,200 $
83 8 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 165,130 4,457,838,000 Rls. 51,239 $
84 10 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 17,020 4,401,681,613 Rls. 52,801 $
85 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 49,540 4,355,729,100 Rls. 101,061 $
86 10 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 04022190 شير و خامه شير به شكل ريزدانه يا به هر شكل جامد ديگر غير مذكور 14,710 4,135,642,950 Rls. 44,130 $
87 12 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 10,080 3,941,176,320 Rls. 44,640 $
88 9 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08081000 سيب، تازه 75,240 3,904,982,611 Rls. 43,337 $
89 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 71,110 3,884,657,454 Rls. 92,178 $
90 7 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 142,700 3,852,324,000 Rls. 91,722 $
91 11 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 18,100 3,764,935,750 Rls. 46,732 $
92 6 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 50,030 3,705,408,000 Rls. 88,224 $
93 1 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 51,670 3,701,301,384 Rls. 98,192 $
94 11 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment) 1,763,480 3,659,373,238 Rls. 43,488 $
95 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 8,710 3,658,200,000 Rls. 87,100 $
96 11 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 397,190 3,619,586,599 Rls. 44,737 $
97 9 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 358,030 3,597,635,172 Rls. 43,448 $
98 3 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 143,270 3,503,892,000 Rls. 83,426 $
99 4 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 14,930 3,494,814,400 Rls. 82,115 $
100 2 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاکستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 50,570 3,398,304,000 Rls. 80,912 $
مجموع کل
1,504,235,297,685 ريال
مجموع کل
33,071,073 دلار