آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (باجگيران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 باجگيران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 16,414 43,015,667,700 Rls. 492,420 $
2 11 1397 باجگيران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 13,606 33,603,725,820 Rls. 408,180 $
3 8 1397 باجگيران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 14,490 26,233,390,000 Rls. 370,787 $
4 9 1397 باجگيران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 6,944 18,070,874,880 Rls. 209,379 $
5 10 1397 باجگيران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 6,520 17,982,589,050 Rls. 197,116 $
6 7 1397 باجگيران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 13,183 13,842,150,000 Rls. 329,575 $
7 1 1397 باجگيران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 39,583 13,633,986,740 Rls. 334,950 $
8 6 1397 باجگيران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 13,675 13,413,750,000 Rls. 319,375 $
9 5 1397 باجگيران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 10,714 11,734,971,000 Rls. 274,295 $
10 7 1397 باجگيران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 27,942 11,431,728,000 Rls. 272,184 $
11 4 1397 باجگيران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 10,530 11,238,737,500 Rls. 263,250 $
12 2 1397 باجگيران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 9,955 10,452,750,000 Rls. 248,875 $
13 3 1397 باجگيران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 8,825 9,294,551,000 Rls. 220,625 $
14 1 1397 باجگيران ترکمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 49,940 7,194,954,302 Rls. 174,999 $
15 3 1397 باجگيران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 18,300 6,995,963,260 Rls. 165,803 $
16 1 1397 باجگيران ترکمنستان 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 14,221 6,825,896,472 Rls. 170,652 $
17 2 1397 باجگيران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 14,955 6,797,406,000 Rls. 161,843 $
18 12 1397 باجگيران ترکمنستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 1,980 6,406,507,800 Rls. 69,300 $
19 8 1397 باجگيران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,409 6,234,438,000 Rls. 148,439 $
20 1 1397 باجگيران ترکمنستان 01022120 گاو گوشتي مولد نژاد خالص 36,550 6,215,959,800 Rls. 155,350 $
21 3 1397 باجگيران ترکمنستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 55,851 6,110,201,560 Rls. 145,064 $
22 3 1397 باجگيران ترکمنستان 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 10,784 5,445,917,544 Rls. 129,408 $
23 2 1397 باجگيران ترکمنستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 38,629 5,170,494,000 Rls. 123,107 $
24 2 1397 باجگيران ترکمنستان 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 10,014 5,047,056,000 Rls. 120,168 $
25 4 1397 باجگيران ترکمنستان 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 9,393 4,785,444,960 Rls. 112,716 $
26 9 1397 باجگيران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 13,066 4,621,486,400 Rls. 55,849 $
27 2 1397 باجگيران ترکمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 31,221 4,589,424,000 Rls. 109,272 $
28 1 1397 باجگيران ترکمنستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 26,214 4,450,457,402 Rls. 112,689 $
29 1 1397 باجگيران ترکمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 5,357 4,212,188,000 Rls. 105,575 $
30 4 1397 باجگيران ترکمنستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 22,951 4,194,892,100 Rls. 98,685 $
31 3 1397 باجگيران ترکمنستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 21,580 3,909,324,148 Rls. 92,786 $
32 4 1397 باجگيران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 13,586 3,725,582,520 Rls. 87,483 $
33 6 1397 باجگيران ترکمنستان 06031990 ساير گل و غنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 3,260 3,423,000,000 Rls. 81,500 $
34 2 1397 باجگيران ترکمنستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 17,102 3,088,470,000 Rls. 73,535 $
35 7 1397 باجگيران ترکمنستان 06031990 ساير گل و غنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 2,916 3,061,800,000 Rls. 72,900 $
36 12 1397 باجگيران ترکمنستان 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 20,001 2,929,212,527 Rls. 32,978 $
37 10 1397 باجگيران ترکمنستان 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 19,698 2,693,311,110 Rls. 30,270 $
38 9 1397 باجگيران ترکمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 3,307 2,398,334,400 Rls. 29,106 $
39 6 1397 باجگيران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,203 2,315,544,000 Rls. 55,132 $
40 10 1397 باجگيران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,462 2,184,372,905 Rls. 24,035 $
41 4 1397 باجگيران ترکمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,219 2,113,332,350 Rls. 49,764 $
42 3 1397 باجگيران ترکمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,974 2,059,948,796 Rls. 48,905 $
43 12 1397 باجگيران ترکمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 6,505 2,035,906,588 Rls. 22,766 $
44 2 1397 باجگيران ترکمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,897 1,895,754,000 Rls. 45,137 $
45 12 1397 باجگيران ترکمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 13,560 1,809,668,329 Rls. 20,339 $
46 9 1397 باجگيران ترکمنستان 63014000 پتو (غير ازپتوي برقي) و زيرا ندا زسفري، ا زا لياف سنتتيک. 3,608 1,769,409,660 Rls. 19,843 $
47 9 1397 باجگيران ترکمنستان 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 7,685 1,694,728,944 Rls. 19,212 $
48 8 1397 باجگيران ترکمنستان 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 2,294 1,670,076,240 Rls. 27,528 $
49 8 1397 باجگيران ترکمنستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 5,499 1,634,933,950 Rls. 18,979 $
50 11 1397 باجگيران ترکمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 5,242 1,566,966,855 Rls. 18,479 $
51 11 1397 باجگيران ترکمنستان 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 12,492 1,555,613,100 Rls. 18,738 $
52 11 1397 باجگيران ترکمنستان 87149990 ساير اجزا و قطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور در جاي ديگر 7,105 1,555,080,862 Rls. 17,762 $
53 10 1397 باجگيران ترکمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 4,917 1,508,738,031 Rls. 17,209 $
54 12 1397 باجگيران ترکمنستان 95069990 ساير ادوات براي بازي هاي درهوا ي آزا د 2,124 1,490,389,728 Rls. 16,881 $
55 10 1397 باجگيران ترکمنستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 4,950 1,482,623,100 Rls. 17,180 $
56 11 1397 باجگيران ترکمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,761 1,458,862,313 Rls. 16,663 $
57 6 1397 باجگيران ترکمنستان 39233000 قرا به، بطري، تنگ و همانند ا ز مواد پلاستيکي 15,995 1,448,538,000 Rls. 34,489 $
58 2 1397 باجگيران ترکمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 17,320 1,384,572,000 Rls. 32,966 $
59 1 1397 باجگيران ترکمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 16,326 1,371,384,000 Rls. 32,652 $
60 8 1397 باجگيران ترکمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 23,906 1,362,093,600 Rls. 23,793 $
61 9 1397 باجگيران ترکمنستان 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 9,822 1,291,946,175 Rls. 14,625 $
62 8 1397 باجگيران ترکمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 3,765 1,291,940,100 Rls. 20,460 $
63 9 1397 باجگيران ترکمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 4,143 1,290,691,242 Rls. 14,500 $
64 9 1397 باجگيران ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 5,744 1,277,765,300 Rls. 14,360 $
65 6 1397 باجگيران ترکمنستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 7,016 1,267,056,000 Rls. 30,168 $
66 6 1397 باجگيران ترکمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 2,970 1,266,804,000 Rls. 30,162 $
67 1 1397 باجگيران ترکمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,232 1,254,996,619 Rls. 32,309 $
68 9 1397 باجگيران ترکمنستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 4,165 1,174,281,824 Rls. 13,352 $
69 3 1397 باجگيران ترکمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 4,892 1,093,211,955 Rls. 25,927 $
70 8 1397 باجگيران ترکمنستان 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 9,678 1,060,782,282 Rls. 14,219 $
71 1 1397 باجگيران ترکمنستان 57049090 ساير كفپوش ها بافته نشده يا پرزبافي نشده بجز آن هايي كه مساحت حداكثر 3% مترمربع و از نمد باشد 9,809 1,056,362,485 Rls. 27,947 $
72 10 1397 باجگيران ترکمنستان 63014000 پتو (غير ازپتوي برقي) و زيرا ندا زسفري، ا زا لياف سنتتيک. 2,235 1,047,128,288 Rls. 12,292 $
73 5 1397 باجگيران ترکمنستان 39233000 قرا به، بطري، تنگ و همانند ا ز مواد پلاستيکي 8,800 934,450,000 Rls. 22,000 $
74 8 1397 باجگيران ترکمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,650 917,993,250 Rls. 10,660 $
75 8 1397 باجگيران ترکمنستان 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب براي نصب دروسايل نقليه موتوري به جز هواپيما 5,640 840,445,875 Rls. 9,759 $
76 6 1397 باجگيران ترکمنستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 3,000 819,000,000 Rls. 19,500 $
77 2 1397 باجگيران ترکمنستان 58089000 مصنوعات علاقبندي واشياء تزئيني همانند، بصورت توپ، شرا به و منگوله و همانندغير مذکور در جاي ديگربدون قلابدوزي و گلدوزي 3,723 810,852,000 Rls. 19,306 $
78 12 1397 باجگيران ترکمنستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 2,598 798,740,756 Rls. 9,092 $
79 12 1397 باجگيران ترکمنستان 62042900 لباس بصورت مجموعه، زنانه يا دخترا نه، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 560 791,060,480 Rls. 8,960 $
80 7 1397 باجگيران ترکمنستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت از کائوچو يا پلاستيک و رويه نسجي غير مذكور در جاي ديگر 2,320 756,756,000 Rls. 18,018 $
81 7 1397 باجگيران ترکمنستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 4,180 754,908,000 Rls. 17,974 $
82 7 1397 باجگيران ترکمنستان 61149000 لباس هاي کشباف يا قلاب باف، ازساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,487 749,448,000 Rls. 17,844 $
83 4 1397 باجگيران ترکمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 4,966 738,714,760 Rls. 17,381 $
84 12 1397 باجگيران ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,407 738,088,864 Rls. 7,984 $
85 4 1397 باجگيران ترکمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 15,521 724,455,880 Rls. 17,070 $
86 7 1397 باجگيران ترکمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 5,520 695,520,000 Rls. 16,560 $
87 7 1397 باجگيران ترکمنستان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 4,050 680,400,000 Rls. 16,200 $
88 7 1397 باجگيران ترکمنستان 54023100 نخ تکستوره، ازنايلون يا ساير پلي آميدها، باا ندا زه هرنخ يک لاي آن حدا کثر50 تکس غير خرده فروشي 2,944 680,064,000 Rls. 16,192 $
89 11 1397 باجگيران ترکمنستان 37071000 امولسيون ها براي حساس نمودن سطوح براي مصارف عكاسي 1,672 673,515,040 Rls. 8,360 $
90 8 1397 باجگيران ترکمنستان 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 6,400 672,000,000 Rls. 7,803 $
91 3 1397 باجگيران ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 6,336 667,893,600 Rls. 15,840 $
92 2 1397 باجگيران ترکمنستان 73129000 نوا رهاي گيس باف، طناب بار (sling) واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد،عايق نشده براي مصرف برق. 7,866 660,744,000 Rls. 15,732 $
93 2 1397 باجگيران ترکمنستان 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 10,188 641,802,000 Rls. 15,281 $
94 10 1397 باجگيران ترکمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 6,930 634,256,469 Rls. 7,623 $
95 3 1397 باجگيران ترکمنستان 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 9,750 616,645,368 Rls. 14,625 $
96 8 1397 باجگيران ترکمنستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 550 613,433,442 Rls. 7,158 $
97 3 1397 باجگيران ترکمنستان 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج با پهناي کمتر از600،mmکه در جاي ديگرذکرنشده. 5,760 604,800,000 Rls. 14,400 $
98 11 1397 باجگيران ترکمنستان 63014000 پتو (غير ازپتوي برقي) و زيرا ندا زسفري، ا زا لياف سنتتيک. 1,354 601,140,986 Rls. 7,462 $
99 8 1397 باجگيران ترکمنستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 3,320 599,592,000 Rls. 14,276 $
100 4 1397 باجگيران ترکمنستان 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 5,437 585,815,200 Rls. 13,592 $
مجموع کل
426,220,633,586 ريال
مجموع کل
7,835,913 دلار