آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 اينچه برون چين 28012000 يد 40,000 97,088,740,000 Rls. 1,036,000 $
2 2 1397 اينچه برون چين 28012000 يد 40,000 24,360,000,000 Rls. 580,000 $
3 4 1397 اينچه برون چين 28012000 يد 38,000 23,652,400,000 Rls. 551,000 $
4 9 1397 اينچه برون چين 28012000 يد 10,000 22,110,342,000 Rls. 268,329 $
5 6 1397 اينچه برون چين 28012000 يد 18,000 18,900,000,000 Rls. 450,000 $
6 3 1397 اينچه برون چين 28012000 يد 20,000 12,221,470,000 Rls. 290,000 $
مجموع کل
198,332,952,000 ريال
مجموع کل
3,175,329 دلار
[1]