آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 908,847 62,772,386,650 Rls. 720,206 $
2 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 68,000 52,385,324,302 Rls. 595,349 $
3 12 1397 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 575,206 42,886,979,624 Rls. 485,408 $
4 10 1397 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 335,219 41,443,459,394 Rls. 435,645 $
5 10 1397 اينچه برون قزاقستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 628,002 41,025,314,567 Rls. 448,131 $
6 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 317,372 38,164,679,374 Rls. 436,149 $
7 12 1397 اينچه برون قزاقستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 286,275 37,838,546,048 Rls. 429,240 $
8 10 1397 اينچه برون قزاقستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 184,327 34,398,460,286 Rls. 368,654 $
9 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 428,400 31,871,990,596 Rls. 357,987 $
10 12 1397 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 335,981 28,329,743,692 Rls. 309,505 $
11 9 1397 اينچه برون قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 679,966 26,047,143,012 Rls. 292,506 $
12 10 1397 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 350,728 25,280,259,626 Rls. 262,603 $
13 5 1397 اينچه برون قزاقستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 340,679 24,931,003,040 Rls. 583,670 $
14 10 1397 اينچه برون قزاقستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 131,620 24,909,225,520 Rls. 263,669 $
15 11 1397 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 336,183 24,174,172,671 Rls. 282,946 $
16 11 1397 اينچه برون قزاقستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 189,946 23,706,073,955 Rls. 284,918 $
17 7 1397 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 628,628 23,656,424,400 Rls. 563,248 $
18 9 1397 اينچه برون قزاقستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 128,545 21,884,153,290 Rls. 257,090 $
19 9 1397 اينچه برون قزاقستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 125,722 21,820,885,696 Rls. 251,444 $
20 12 1397 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 393,907 20,860,477,658 Rls. 232,771 $
21 12 1397 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 205,090 20,091,321,712 Rls. 222,630 $
22 10 1397 اينچه برون قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 540,958 20,077,582,586 Rls. 218,860 $
23 2 1397 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 553,015 19,732,944,000 Rls. 469,832 $
24 8 1397 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 259,899 19,166,291,722 Rls. 258,195 $
25 10 1397 اينچه برون قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 235,279 18,257,516,003 Rls. 187,781 $
26 11 1397 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 362,608 17,639,452,906 Rls. 213,661 $
27 10 1397 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 254,067 17,289,886,098 Rls. 185,151 $
28 8 1397 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 251,769 16,685,934,510 Rls. 279,044 $
29 2 1397 اينچه برون قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,520 16,640,400,000 Rls. 396,200 $
30 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 169,993 16,612,848,683 Rls. 187,166 $
31 4 1397 اينچه برون قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,000 15,555,360,000 Rls. 368,000 $
32 10 1397 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 198,210 15,424,699,239 Rls. 164,327 $
33 8 1397 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 280,824 13,062,119,121 Rls. 216,551 $
34 5 1397 اينچه برون قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 116,300 12,517,545,000 Rls. 290,750 $
35 5 1397 اينچه برون قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,350 12,058,224,000 Rls. 274,800 $
36 1 1397 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 362,428 12,025,298,000 Rls. 295,961 $
37 10 1397 اينچه برون قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 138,471 11,993,279,719 Rls. 125,141 $
38 6 1397 اينچه برون قزاقستان 32081010 پوشش ورنگ ها بر اساس پلي استرها 171,850 11,815,902,000 Rls. 281,331 $
39 6 1397 اينچه برون قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,850 11,709,600,000 Rls. 278,800 $
40 7 1397 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 193,179 11,285,862,000 Rls. 268,711 $
41 1 1397 اينچه برون قزاقستان 08081000 سيب، تازه 554,175 10,979,274,496 Rls. 277,084 $
42 1 1397 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 451,613 10,531,899,396 Rls. 271,121 $
43 12 1397 اينچه برون قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 510,028 10,469,947,357 Rls. 118,588 $
44 12 1397 اينچه برون قزاقستان 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 82,520 10,245,873,132 Rls. 111,711 $
45 12 1397 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 130,185 10,051,491,628 Rls. 110,656 $
46 5 1397 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 307,220 9,500,258,880 Rls. 220,976 $
47 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 99,447 9,336,816,091 Rls. 104,418 $
48 12 1397 اينچه برون قزاقستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 61,230 8,999,603,769 Rls. 104,091 $
49 12 1397 اينچه برون قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 64,510 8,789,552,010 Rls. 96,765 $
50 5 1397 اينچه برون قزاقستان 54026100 نخ از نايلون يا ساير پلي آميدها،چندلا يا کابله، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 41,847 8,191,528,500 Rls. 188,311 $
51 12 1397 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 147,109 8,100,646,685 Rls. 91,712 $
52 11 1397 اينچه برون قزاقستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 66,489 8,034,969,976 Rls. 99,734 $
53 11 1397 اينچه برون قزاقستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 65,020 7,857,406,920 Rls. 97,530 $
54 12 1397 اينچه برون قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,508 7,639,757,071 Rls. 84,107 $
55 3 1397 اينچه برون قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 188,155 7,326,750,498 Rls. 174,026 $
56 12 1397 اينچه برون قزاقستان 69119000 اشياءخانه و پاکيزگي، غير مذکور در جاي ديگرا زچيني 15,930 7,090,017,350 Rls. 78,704 $
57 11 1397 اينچه برون قزاقستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 58,241 6,975,513,767 Rls. 87,361 $
58 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 95,890 6,891,306,328 Rls. 77,468 $
59 11 1397 اينچه برون قزاقستان 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 60,345 6,878,739,518 Rls. 84,483 $
60 9 1397 اينچه برون قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 121,357 6,810,224,412 Rls. 76,416 $
61 11 1397 اينچه برون قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 87,830 6,710,767,396 Rls. 80,587 $
62 8 1397 اينچه برون قزاقستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 126,112 6,570,646,225 Rls. 101,078 $
63 12 1397 اينچه برون قزاقستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 191,122 6,522,107,864 Rls. 73,908 $
64 10 1397 اينچه برون قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,980 6,409,933,760 Rls. 67,794 $
65 11 1397 اينچه برون قزاقستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 335,399 6,383,560,586 Rls. 76,120 $
66 11 1397 اينچه برون قزاقستان 08041010 خرما استعمران تازه يا خشك كرده 201,805 6,344,099,484 Rls. 76,686 $
67 8 1397 اينچه برون قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,935 5,896,900,850 Rls. 105,491 $
68 11 1397 اينچه برون قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 91,327 5,843,138,739 Rls. 73,061 $
69 11 1397 اينچه برون قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 36,441 5,741,111,086 Rls. 71,901 $
70 5 1397 اينچه برون قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 37,425 5,697,956,250 Rls. 130,988 $
71 8 1397 اينچه برون قزاقستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 64,980 5,458,320,000 Rls. 129,960 $
72 6 1397 اينچه برون قزاقستان 39201040 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ نشده 62,118 5,217,912,000 Rls. 124,236 $
73 12 1397 اينچه برون قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 78,389 5,139,158,520 Rls. 56,749 $
74 2 1397 اينچه برون قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 34,427 5,060,769,000 Rls. 120,494 $
75 7 1397 اينچه برون قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 45,170 4,837,686,000 Rls. 115,183 $
76 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 92,324 4,348,165,724 Rls. 47,686 $
77 11 1397 اينچه برون قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 43,224 4,242,808,057 Rls. 51,868 $
78 12 1397 اينچه برون قزاقستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 26,087 4,099,795,208 Rls. 44,348 $
79 6 1397 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 121,500 4,082,400,000 Rls. 97,200 $
80 3 1397 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 124,000 3,906,000,000 Rls. 93,000 $
81 9 1397 اينچه برون قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 52,340 3,677,865,333 Rls. 42,895 $
82 9 1397 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 69,005 3,661,865,742 Rls. 41,493 $
83 2 1397 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 124,270 3,653,538,000 Rls. 86,989 $
84 11 1397 اينچه برون قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 19,845 3,632,559,777 Rls. 45,089 $
85 5 1397 اينچه برون قزاقستان 63053900 جوا ل وکيسه براي بسته بندي، ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي، غير مذکور در جاي ديگر 43,907 3,499,996,470 Rls. 79,383 $
86 12 1397 اينچه برون قزاقستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچينين تك رشته از پلي پروپيلن كمتر از 67 دسي تكس 20,205 3,493,808,190 Rls. 40,278 $
87 11 1397 اينچه برون قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 69,480 3,438,192,190 Rls. 40,140 $
88 1 1397 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 122,600 3,414,545,400 Rls. 85,820 $
89 8 1397 اينچه برون قزاقستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 51,428 3,301,317,296 Rls. 53,860 $
90 10 1397 اينچه برون قزاقستان 34054000 خمير، پودر و ساير فرآورده ها براي تميزكاري 52,800 3,103,404,480 Rls. 31,680 $
91 8 1397 اينچه برون قزاقستان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 36,647 3,000,031,325 Rls. 34,218 $
92 12 1397 اينچه برون قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي واشياء تزئيني همانند، بصورت توپ، شرا به و منگوله و همانندغير مذکور در جاي ديگربدون قلابدوزي و گلدوزي 6,936 2,998,398,120 Rls. 33,962 $
93 7 1397 اينچه برون قزاقستان 61032900 لباس بصورت مجموعه، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 5,947 2,997,288,000 Rls. 71,364 $
94 11 1397 اينچه برون قزاقستان 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 43,100 2,925,194,845 Rls. 33,494 $
95 10 1397 اينچه برون قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 55,992 2,916,656,821 Rls. 29,774 $
96 5 1397 اينچه برون قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال به غير ازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 25,460 2,862,455,070 Rls. 64,923 $
97 1 1397 اينچه برون قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,050 2,751,972,300 Rls. 72,765 $
98 6 1397 اينچه برون قزاقستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 32,400 2,721,600,000 Rls. 64,800 $
99 9 1397 اينچه برون قزاقستان 08042010 --- انجیر خشک 12,227 2,631,179,972 Rls. 28,856 $
100 5 1397 اينچه برون قزاقستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,010 2,510,287,040 Rls. 57,208 $
مجموع کل
1,300,435,741,604 ريال
مجموع کل
18,376,625 دلار