آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 اينچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,089,340 341,980,541,009 Rls. 3,786,976 $
2 11 1397 اينچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,092,737 267,481,072,929 Rls. 3,171,657 $
3 8 1397 اينچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 964,682 228,333,776,419 Rls. 2,965,906 $
4 9 1397 اينچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 622,695 190,672,356,370 Rls. 2,164,255 $
5 12 1397 اينچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 796,645 181,780,386,729 Rls. 2,063,316 $
6 2 1397 اينچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,263,786 174,823,362,000 Rls. 4,162,461 $
7 4 1397 اينچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,236,494 174,782,699,600 Rls. 4,088,707 $
8 7 1397 اينچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,049,553 154,095,270,000 Rls. 3,668,935 $
9 3 1397 اينچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,065,161 147,996,295,481 Rls. 3,512,177 $
10 5 1397 اينچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 977,039 147,399,076,200 Rls. 3,416,742 $
11 1 1397 اينچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,128,455 145,704,296,961 Rls. 3,725,269 $
12 6 1397 اينچه برون عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 995,906 145,207,776,000 Rls. 3,457,328 $
13 2 1397 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,846,705 133,621,656,000 Rls. 3,181,468 $
14 10 1397 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,252,800 132,995,736,000 Rls. 1,561,632 $
15 9 1397 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,855,060 130,816,118,602 Rls. 1,547,620 $
16 11 1397 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 429,394 90,827,432,668 Rls. 1,069,899 $
17 10 1397 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 342,914 89,562,718,578 Rls. 991,246 $
18 6 1397 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,209,658 87,967,362,000 Rls. 2,094,461 $
19 5 1397 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,522,990 79,037,974,970 Rls. 1,831,953 $
20 5 1397 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,052,506 74,850,292,820 Rls. 1,730,235 $
21 8 1397 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 371,691 71,563,134,316 Rls. 981,522 $
22 4 1397 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 555,773 68,831,976,340 Rls. 1,612,965 $
23 12 1397 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,616,130 61,648,222,082 Rls. 702,884 $
24 5 1397 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 476,367 59,631,692,430 Rls. 1,381,429 $
25 12 1397 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 274,749 55,894,080,063 Rls. 633,078 $
26 3 1397 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 546,364 55,834,870,192 Rls. 1,324,473 $
27 9 1397 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 218,526 55,685,159,073 Rls. 635,559 $
28 8 1397 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,251,620 51,345,792,049 Rls. 661,571 $
29 7 1397 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 414,545 50,490,678,000 Rls. 1,202,159 $
30 2 1397 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 568,805 49,257,978,000 Rls. 1,172,809 $
31 9 1397 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 259,200 48,183,741,000 Rls. 537,840 $
32 2 1397 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,864,540 40,721,562,000 Rls. 969,561 $
33 1 1397 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,874,520 39,634,292,093 Rls. 974,750 $
34 6 1397 اينچه برون عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 324,009 39,372,228,000 Rls. 937,434 $
35 3 1397 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,738,490 38,128,525,348 Rls. 904,014 $
36 10 1397 اينچه برون عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,224,090 34,440,855,540 Rls. 388,911 $
37 4 1397 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,524,060 34,085,500,450 Rls. 792,512 $
38 7 1397 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,395,830 32,067,798,000 Rls. 763,519 $
39 6 1397 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,457,530 31,832,472,000 Rls. 757,916 $
40 12 1397 اينچه برون عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 182,894 31,054,546,313 Rls. 351,967 $
41 11 1397 اينچه برون عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 1,040,375 28,480,647,000 Rls. 338,741 $
42 10 1397 اينچه برون عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 240,097 25,420,955,954 Rls. 295,742 $
43 3 1397 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 322,119 22,793,948,800 Rls. 542,645 $
44 1 1397 اينچه برون عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 302,476 21,612,570,000 Rls. 514,585 $
45 1 1397 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 260,233 18,338,798,945 Rls. 459,014 $
46 9 1397 اينچه برون عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 64,411 16,844,568,259 Rls. 193,951 $
47 2 1397 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 590,790 16,130,730,000 Rls. 384,065 $
48 12 1397 اينچه برون عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 134,165 15,789,423,139 Rls. 174,413 $
49 9 1397 اينچه برون عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 126,305 15,407,568,211 Rls. 178,209 $
50 9 1397 اينچه برون عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 116,000 13,770,080,016 Rls. 162,921 $
51 12 1397 اينچه برون عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 447,715 13,222,625,077 Rls. 150,498 $
52 9 1397 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 69,016 12,860,607,020 Rls. 152,525 $
53 2 1397 اينچه برون عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,267,161 12,570,264,000 Rls. 299,292 $
54 6 1397 اينچه برون عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 305,418 12,251,694,000 Rls. 291,707 $
55 2 1397 اينچه برون عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 72,000 12,096,000,000 Rls. 288,000 $
56 10 1397 اينچه برون عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 45,064 12,031,744,686 Rls. 130,940 $
57 5 1397 اينچه برون عراق 39269060 پريفرم (PET) 95,131 11,863,539,480 Rls. 270,760 $
58 8 1397 اينچه برون عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 169,870 11,673,655,121 Rls. 146,084 $
59 11 1397 اينچه برون عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 112,110 11,592,056,870 Rls. 137,250 $
60 11 1397 اينچه برون عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 65,114 11,569,628,232 Rls. 133,611 $
61 2 1397 اينچه برون عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 474,475 10,263,750,000 Rls. 244,375 $
62 1 1397 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 403,040 10,261,526,883 Rls. 261,982 $
63 11 1397 اينچه برون عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 89,775 10,228,841,988 Rls. 122,196 $
64 8 1397 اينچه برون عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 134,673 10,130,650,219 Rls. 131,705 $
65 12 1397 اينچه برون عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 91,840 9,777,554,905 Rls. 112,045 $
66 2 1397 اينچه برون عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 75,609 9,526,734,000 Rls. 226,827 $
67 11 1397 اينچه برون عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 96,000 9,494,100,000 Rls. 110,880 $
68 8 1397 اينچه برون عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 53,650 9,198,652,350 Rls. 159,040 $
69 10 1397 اينچه برون عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 85,950 9,104,129,055 Rls. 101,061 $
70 5 1397 اينچه برون عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 187,482 8,929,848,300 Rls. 208,651 $
71 9 1397 اينچه برون عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 104,696 8,816,984,008 Rls. 105,216 $
72 4 1397 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 717,160 8,722,568,750 Rls. 205,081 $
73 5 1397 اينچه برون عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 222,550 8,683,688,900 Rls. 200,745 $
74 2 1397 اينچه برون عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 68,150 8,586,900,000 Rls. 204,450 $
75 11 1397 اينچه برون عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 205,090 8,476,265,544 Rls. 93,316 $
76 3 1397 اينچه برون عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 330,667 8,381,717,200 Rls. 199,076 $
77 8 1397 اينچه برون عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 44,782 8,327,138,752 Rls. 97,167 $
78 8 1397 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 160,680 7,775,516,646 Rls. 89,595 $
79 3 1397 اينچه برون عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 193,590 7,704,975,600 Rls. 182,280 $
80 3 1397 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 454,202 7,667,394,939 Rls. 182,023 $
81 5 1397 اينچه برون عراق 48041900 ساير کرا فت لانير، قشرنزده (به استثناي سفيد نشده) به شکل رول يا ورق 259,608 7,266,084,850 Rls. 168,744 $
82 1 1397 اينچه برون عراق 04021030 شير خشك صنعتي 48,000 7,261,440,000 Rls. 192,000 $
83 9 1397 اينچه برون عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 83,247 7,133,089,331 Rls. 85,761 $
84 9 1397 اينچه برون عراق 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 155,960 6,914,300,352 Rls. 75,828 $
85 9 1397 اينچه برون عراق 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 91,580 6,758,051,742 Rls. 82,015 $
86 9 1397 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 191,050 6,527,958,357 Rls. 74,189 $
87 4 1397 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 455,980 6,443,735,200 Rls. 151,039 $
88 2 1397 اينچه برون عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 41,098 6,041,406,000 Rls. 143,843 $
89 4 1397 اينچه برون عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 174,810 5,800,728,170 Rls. 136,082 $
90 4 1397 اينچه برون عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 38,504 5,780,734,400 Rls. 134,764 $
91 5 1397 اينچه برون عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 362,280 5,739,005,690 Rls. 132,913 $
92 5 1397 اينچه برون عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 667,440 5,708,173,220 Rls. 134,371 $
93 5 1397 اينچه برون عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 197,762 5,521,193,920 Rls. 129,183 $
94 8 1397 اينچه برون عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 44,000 5,181,841,350 Rls. 60,172 $
95 8 1397 اينچه برون عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 140,930 5,039,944,755 Rls. 58,020 $
96 4 1397 اينچه برون عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 130,050 5,021,364,640 Rls. 117,366 $
97 1 1397 اينچه برون عراق 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 121,660 4,784,850,000 Rls. 113,925 $
98 12 1397 اينچه برون عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 51,215 4,734,621,890 Rls. 51,215 $
99 4 1397 اينچه برون عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 102,264 4,679,271,290 Rls. 109,133 $
100 1 1397 اينچه برون عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 247,150 4,658,036,050 Rls. 123,575 $
مجموع کل
4,683,017,178,681 ريال
مجموع کل
82,635,919 دلار