آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 484,000 35,589,690,400 Rls. 919,600 $
2 2 1397 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 462,000 29,238,011,040 Rls. 696,144 $
3 8 1397 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 352,000 28,474,588,340 Rls. 342,943 $
4 10 1397 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 176,000 20,599,577,856 Rls. 247,224 $
5 3 1397 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 330,000 20,014,529,680 Rls. 474,844 $
6 11 1397 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 176,000 15,129,596,322 Rls. 179,832 $
7 4 1397 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 220,000 13,254,472,000 Rls. 308,000 $
8 5 1397 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 220,000 13,064,744,000 Rls. 308,000 $
9 7 1397 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 198,000 11,682,090,000 Rls. 278,145 $
10 6 1397 اينچه برون روماني 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 88,000 5,183,220,000 Rls. 123,410 $
مجموع کل
192,230,519,638 ريال
مجموع کل
3,878,141 دلار
[1]