آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 اينچه برون ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,045,752 134,566,310,907 Rls. 1,560,046 $
2 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,170,185 133,726,450,945 Rls. 2,280,898 $
3 7 1397 اينچه برون ترکمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 6,139,008 117,472,530,000 Rls. 2,796,965 $
4 7 1397 اينچه برون ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,522,410 103,838,364,000 Rls. 2,472,342 $
5 10 1397 اينچه برون ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,478,469 101,743,435,046 Rls. 1,154,445 $
6 6 1397 اينچه برون ترکمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 5,270,160 100,485,546,000 Rls. 2,392,513 $
7 6 1397 اينچه برون ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,208,469 100,455,180,000 Rls. 2,391,790 $
8 7 1397 اينچه برون ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,906,215 90,934,956,000 Rls. 2,165,118 $
9 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,245,323 76,887,524,178 Rls. 1,164,040 $
10 12 1397 اينچه برون ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,755,427 74,463,980,809 Rls. 837,953 $
11 5 1397 اينچه برون ترکمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 3,658,288 70,661,638,170 Rls. 1,646,881 $
12 9 1397 اينچه برون ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,138,500 69,600,455,338 Rls. 796,440 $
13 11 1397 اينچه برون ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,641,764 62,693,203,754 Rls. 767,676 $
14 4 1397 اينچه برون ترکمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 2,705,741 51,362,088,510 Rls. 1,202,237 $
15 10 1397 اينچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 2,147,128 50,684,176,980 Rls. 558,576 $
16 3 1397 اينچه برون ترکمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 2,446,703 46,261,400,094 Rls. 1,097,481 $
17 2 1397 اينچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 2,779,002 45,703,896,000 Rls. 1,088,188 $
18 10 1397 اينچه برون ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,105,404 45,594,155,689 Rls. 519,575 $
19 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 2,150,523 45,274,358,584 Rls. 613,560 $
20 5 1397 اينچه برون ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,404,543 45,249,709,950 Rls. 1,061,266 $
21 11 1397 اينچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 1,841,517 43,346,788,503 Rls. 520,077 $
22 12 1397 اينچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 2,006,634 42,826,405,860 Rls. 486,653 $
23 2 1397 اينچه برون ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 2,403,554 40,380,060,000 Rls. 961,430 $
24 3 1397 اينچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 2,428,770 39,983,973,977 Rls. 948,755 $
25 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 73063090 ساير لوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرآلياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 750,022 32,901,762,370 Rls. 538,522 $
26 4 1397 اينچه برون ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 952,978 31,181,223,320 Rls. 729,020 $
27 6 1397 اينچه برون ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,720,146 30,922,710,000 Rls. 736,255 $
28 9 1397 اينچه برون ترکمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 177,592 30,865,670,130 Rls. 355,184 $
29 6 1397 اينچه برون ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,341,732 29,991,150,000 Rls. 714,075 $
30 2 1397 اينچه برون ترکمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,640,960 29,363,124,000 Rls. 699,122 $
31 12 1397 اينچه برون ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 318,629 29,352,875,733 Rls. 334,782 $
32 11 1397 اينچه برون ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 788,727 29,107,816,380 Rls. 341,014 $
33 11 1397 اينچه برون ترکمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 844,272 28,320,736,838 Rls. 347,430 $
34 10 1397 اينچه برون ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 381,603 28,218,692,300 Rls. 310,270 $
35 4 1397 اينچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 1,822,450 28,196,096,440 Rls. 661,560 $
36 9 1397 اينچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 1,142,731 26,729,717,974 Rls. 311,383 $
37 11 1397 اينچه برون ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 320,119 26,106,140,573 Rls. 309,774 $
38 11 1397 اينچه برون ترکمنستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 355,984 25,481,669,268 Rls. 299,026 $
39 2 1397 اينچه برون ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 300,006 25,103,904,000 Rls. 597,712 $
40 12 1397 اينچه برون ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 689,698 25,087,411,736 Rls. 280,707 $
41 6 1397 اينچه برون ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,086,592 24,357,648,000 Rls. 579,944 $
42 12 1397 اينچه برون ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 629,083 23,774,422,635 Rls. 269,248 $
43 7 1397 اينچه برون ترکمنستان 73063090 ساير لوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرآلياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 750,486 23,482,620,000 Rls. 559,110 $
44 11 1397 اينچه برون ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 641,161 23,400,797,683 Rls. 271,947 $
45 5 1397 اينچه برون ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 1,052,988 23,234,297,690 Rls. 548,447 $
46 3 1397 اينچه برون ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 711,761 23,163,781,650 Rls. 549,422 $
47 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 49,570 22,824,175,713 Rls. 339,316 $
48 3 1397 اينچه برون ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 300,428 22,638,304,516 Rls. 537,791 $
49 5 1397 اينچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 1,502,617 22,197,035,888 Rls. 512,973 $
50 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 250,909 21,585,500,274 Rls. 307,384 $
51 5 1397 اينچه برون ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,164,629 21,356,287,320 Rls. 498,459 $
52 1 1397 اينچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 1,338,270 21,253,356,320 Rls. 530,970 $
53 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 337,000 21,248,596,375 Rls. 419,594 $
54 7 1397 اينچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 1,589,336 20,596,748,220 Rls. 490,399 $
55 9 1397 اينچه برون ترکمنستان 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 118,050 20,545,687,340 Rls. 235,300 $
56 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 132,568 20,308,932,680 Rls. 256,148 $
57 1 1397 اينچه برون ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 1,227,507 19,656,395,665 Rls. 491,066 $
58 11 1397 اينچه برون ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,398,321 19,585,336,097 Rls. 232,446 $
59 2 1397 اينچه برون ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 280,003 19,372,668,000 Rls. 461,254 $
60 10 1397 اينچه برون ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 505,126 18,843,104,579 Rls. 207,166 $
61 9 1397 اينچه برون ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 195,634 18,675,396,371 Rls. 220,862 $
62 9 1397 اينچه برون ترکمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 145,000 18,143,284,068 Rls. 203,580 $
63 1 1397 اينچه برون ترکمنستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,075,297 18,069,351,586 Rls. 457,194 $
64 1 1397 اينچه برون ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 241,984 17,512,980,322 Rls. 446,228 $
65 7 1397 اينچه برون ترکمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 57,544 17,243,520,000 Rls. 410,560 $
66 5 1397 اينچه برون ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 307,176 17,234,194,410 Rls. 400,059 $
67 6 1397 اينچه برون ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 265,015 16,824,318,000 Rls. 400,579 $
68 10 1397 اينچه برون ترکمنستان 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 239,318 16,797,436,001 Rls. 190,947 $
69 7 1397 اينچه برون ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 275,633 16,709,196,000 Rls. 397,838 $
70 6 1397 اينچه برون ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 1,185,180 16,481,892,000 Rls. 392,426 $
71 9 1397 اينچه برون ترکمنستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 98,771 16,432,302,144 Rls. 189,117 $
72 12 1397 اينچه برون ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,172,395 16,289,944,363 Rls. 184,592 $
73 12 1397 اينچه برون ترکمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 372,082 15,410,831,774 Rls. 174,654 $
74 9 1397 اينچه برون ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,184,279 15,133,864,568 Rls. 172,205 $
75 6 1397 اينچه برون ترکمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 657,612 14,417,277,662 Rls. 343,269 $
76 4 1397 اينچه برون ترکمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 240,163 14,192,206,270 Rls. 332,428 $
77 7 1397 اينچه برون ترکمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 225,000 13,275,171,000 Rls. 316,075 $
78 4 1397 اينچه برون ترکمنستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 590,888 13,201,913,720 Rls. 307,518 $
79 3 1397 اينچه برون ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 130,093 13,168,584,408 Rls. 312,436 $
80 9 1397 اينچه برون ترکمنستان 73063090 ساير لوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرآلياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 200,539 13,056,525,588 Rls. 149,401 $
81 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 83112000 مفتول پرشده ا ز فلزمعمولي، براي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 145,088 12,770,468,054 Rls. 227,011 $
82 5 1397 اينچه برون ترکمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 45,837 12,618,542,400 Rls. 294,720 $
83 6 1397 اينچه برون ترکمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 46,524 12,598,740,000 Rls. 299,970 $
84 10 1397 اينچه برون ترکمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 97,000 12,346,106,292 Rls. 136,188 $
85 5 1397 اينچه برون ترکمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 553,363 12,315,663,550 Rls. 289,397 $
86 11 1397 اينچه برون ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 146,783 12,108,724,507 Rls. 146,783 $
87 9 1397 اينچه برون ترکمنستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 20,130 12,067,472,406 Rls. 138,468 $
88 2 1397 اينچه برون ترکمنستان 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 215,734 11,601,366,000 Rls. 276,223 $
89 3 1397 اينچه برون ترکمنستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 735,791 11,260,087,922 Rls. 267,478 $
90 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 353,000 11,093,763,388 Rls. 128,828 $
91 7 1397 اينچه برون ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,507,912 11,025,126,000 Rls. 262,503 $
92 9 1397 اينچه برون ترکمنستان 69074090 ک ک ک سایر 999,984 10,982,729,768 Rls. 126,176 $
93 4 1397 اينچه برون ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 112,629 10,592,904,720 Rls. 247,826 $
94 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 2,116,781 10,583,874,000 Rls. 251,997 $
95 5 1397 اينچه برون ترکمنستان 73063090 ساير لوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرآلياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 327,742 10,574,376,730 Rls. 244,167 $
96 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 168,136 10,276,557,541 Rls. 128,836 $
97 8 1397 اينچه برون ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 217,568 10,006,862,175 Rls. 160,154 $
98 2 1397 اينچه برون ترکمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 306,463 9,941,778,000 Rls. 236,709 $
99 12 1397 اينچه برون ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 104,963 9,813,782,842 Rls. 109,617 $
100 1 1397 اينچه برون ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 476,390 9,751,357,688 Rls. 247,723 $
مجموع کل
3,167,153,461,239 ريال
مجموع کل
57,571,870 دلار