آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,235,587 121,226,073,924 Rls. 1,429,997 $
2 2 1397 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,204,300 91,821,996,000 Rls. 2,186,238 $
3 4 1397 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,911,510 86,825,866,690 Rls. 2,033,986 $
4 5 1397 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,593,150 58,771,257,650 Rls. 1,348,437 $
5 8 1397 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,297,240 54,527,403,113 Rls. 652,928 $
6 10 1397 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 538,944 53,966,728,433 Rls. 622,945 $
7 6 1397 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,348,320 51,287,334,000 Rls. 1,221,127 $
8 1 1397 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,341,970 45,907,590,408 Rls. 1,217,824 $
9 9 1397 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 129,012 39,085,175,928 Rls. 440,613 $
10 7 1397 اينچه برون افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,893,209 38,156,958,000 Rls. 908,499 $
11 12 1397 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 986,320 37,395,938,352 Rls. 432,528 $
12 6 1397 اينچه برون افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 1,507,354 32,692,926,000 Rls. 778,403 $
13 10 1397 اينچه برون افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 739,825 32,170,231,365 Rls. 347,715 $
14 4 1397 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 211,649 28,264,970,180 Rls. 661,738 $
15 2 1397 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 440,064 28,078,344,000 Rls. 668,532 $
16 10 1397 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 82,310 27,091,815,890 Rls. 288,086 $
17 3 1397 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 178,476 26,326,022,430 Rls. 624,006 $
18 4 1397 اينچه برون افغانستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 490,500 23,946,517,770 Rls. 561,897 $
19 9 1397 اينچه برون افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 34,100 21,381,395,310 Rls. 244,530 $
20 12 1397 اينچه برون افغانستان 28012000 يد 9,500 20,709,981,024 Rls. 234,573 $
21 5 1397 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 146,080 17,396,223,670 Rls. 401,667 $
22 1 1397 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 288,000 17,121,390,000 Rls. 429,000 $
23 10 1397 اينچه برون افغانستان 28012000 يد 7,114 17,094,926,660 Rls. 176,524 $
24 8 1397 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 64,800 16,978,468,800 Rls. 193,657 $
25 8 1397 اينچه برون افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 38,270 16,521,070,500 Rls. 250,032 $
26 4 1397 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 251,558 15,820,695,300 Rls. 369,427 $
27 5 1397 اينچه برون افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 202,669 15,787,882,162 Rls. 364,804 $
28 3 1397 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 656,850 14,404,744,017 Rls. 341,562 $
29 12 1397 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 82,080 13,964,614,560 Rls. 160,056 $
30 9 1397 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 277,280 12,796,187,472 Rls. 150,955 $
31 9 1397 اينچه برون افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 198,120 11,644,625,777 Rls. 133,634 $
32 8 1397 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 123,000 11,610,036,175 Rls. 134,981 $
33 3 1397 اينچه برون افغانستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 209,790 11,490,012,674 Rls. 272,728 $
34 9 1397 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 36,480 10,877,761,440 Rls. 127,680 $
35 11 1397 اينچه برون افغانستان 28012000 يد 5,000 10,473,320,000 Rls. 130,000 $
36 6 1397 اينچه برون افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 70,169 9,725,394,000 Rls. 231,557 $
37 12 1397 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 55,522 9,609,614,174 Rls. 108,267 $
38 8 1397 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 40,424 9,335,378,855 Rls. 141,485 $
39 7 1397 اينچه برون افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 32,510 9,286,200,000 Rls. 221,100 $
40 2 1397 اينچه برون افغانستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 167,023 9,119,502,000 Rls. 217,131 $
41 10 1397 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 33,290 8,830,215,576 Rls. 94,304 $
42 11 1397 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 52,368 8,750,278,202 Rls. 102,118 $
43 5 1397 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 121,440 8,672,277,600 Rls. 200,520 $
44 6 1397 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 59,794 7,788,438,000 Rls. 185,439 $
45 12 1397 اينچه برون افغانستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 66,528 7,290,710,633 Rls. 83,137 $
46 5 1397 اينچه برون افغانستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 135,000 7,006,950,900 Rls. 160,380 $
47 9 1397 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 187,125 6,697,364,925 Rls. 75,985 $
48 7 1397 اينچه برون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 87,360 6,420,960,000 Rls. 152,880 $
49 8 1397 اينچه برون افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 66,931 6,212,556,000 Rls. 147,918 $
50 9 1397 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 50,000 6,176,968,200 Rls. 70,200 $
51 2 1397 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 95,000 5,695,200,000 Rls. 135,600 $
52 7 1397 اينچه برون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 248,810 5,601,330,000 Rls. 133,365 $
53 2 1397 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 37,392 5,496,624,000 Rls. 130,872 $
54 4 1397 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 90,000 5,376,000,000 Rls. 126,000 $
55 12 1397 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 242,490 5,321,878,003 Rls. 58,997 $
56 6 1397 اينچه برون افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات، يخ زده 62,835 4,750,326,000 Rls. 113,103 $
57 11 1397 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 27,840 4,635,251,712 Rls. 54,288 $
58 9 1397 اينچه برون افغانستان 28012000 يد 2,000 4,575,532,000 Rls. 52,000 $
59 5 1397 اينچه برون افغانستان 15179090 مخلوط يا فراورده هاي خوراکي ا ز چربي ها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي و اجزاء آن ها غير مذکور در جاي ديگر 90,000 4,463,143,500 Rls. 102,601 $
60 8 1397 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 375,950 4,451,835,500 Rls. 66,105 $
61 5 1397 اينچه برون افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 338,330 4,444,211,160 Rls. 101,499 $
62 10 1397 اينچه برون افغانستان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 6,755 4,327,000,260 Rls. 46,860 $
63 2 1397 اينچه برون افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 25,000 4,200,000,000 Rls. 100,000 $
64 12 1397 اينچه برون افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 46,871 4,188,554,310 Rls. 46,865 $
65 2 1397 اينچه برون افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 92,136 3,788,190,000 Rls. 90,195 $
66 11 1397 اينچه برون افغانستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 40,824 3,781,234,532 Rls. 47,356 $
67 10 1397 اينچه برون افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 124,165 3,557,308,608 Rls. 42,672 $
68 10 1397 اينچه برون افغانستان 73063090 ساير لوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرآلياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 73,600 3,388,666,912 Rls. 34,592 $
69 12 1397 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 34,000 3,379,854,252 Rls. 38,964 $
70 8 1397 اينچه برون افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 48,400 3,317,286,000 Rls. 78,983 $
71 2 1397 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 225,195 3,248,364,000 Rls. 77,342 $
72 10 1397 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 152,890 3,247,528,909 Rls. 35,551 $
73 7 1397 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 23,280 2,933,280,000 Rls. 69,840 $
74 10 1397 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 24,000 2,809,033,344 Rls. 33,696 $
75 7 1397 اينچه برون افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,240 2,681,280,000 Rls. 63,840 $
76 2 1397 اينچه برون افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,898 2,631,006,000 Rls. 62,643 $
77 4 1397 اينچه برون افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 144,810 2,492,031,180 Rls. 58,245 $
78 1 1397 اينچه برون افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 19,210 2,420,418,000 Rls. 57,629 $
79 8 1397 اينچه برون افغانستان 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 3,647 2,343,982,333 Rls. 26,736 $
80 5 1397 اينچه برون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,431,809 2,326,462,980 Rls. 53,686 $
81 2 1397 اينچه برون افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 23,690 2,227,218,000 Rls. 53,029 $
82 10 1397 اينچه برون افغانستان 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 4,681 2,212,756,171 Rls. 24,440 $
83 2 1397 اينچه برون افغانستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 48,000 2,136,960,000 Rls. 50,880 $
84 4 1397 اينچه برون افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 99,740 1,977,933,640 Rls. 46,529 $
85 12 1397 اينچه برون افغانستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 26,020 1,948,872,319 Rls. 22,541 $
86 2 1397 اينچه برون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,178,266 1,855,308,000 Rls. 44,174 $
87 8 1397 اينچه برون افغانستان 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 73,140 1,852,200,000 Rls. 44,100 $
88 6 1397 اينچه برون افغانستان 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 144,050 1,815,030,000 Rls. 43,215 $
89 5 1397 اينچه برون افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 40,131 1,811,447,620 Rls. 41,201 $
90 11 1397 اينچه برون افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 47,779 1,719,980,997 Rls. 21,501 $
91 8 1397 اينچه برون افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 43,754 1,718,156,828 Rls. 37,192 $
92 1 1397 اينچه برون افغانستان 15121900 روغن دانه آفتابگردان (به استثناي خام)، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (carthame) به استثناي خام و اجزاء آن ها 30,456 1,662,906,000 Rls. 39,593 $
93 1 1397 اينچه برون افغانستان 72083610 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده، به شكل طومار با پهناي 600mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميليمتر و کمتر از 16 ميليمتر وعرض كمتر از1850 ميليمتر 90,730 1,619,562,000 Rls. 38,561 $
94 2 1397 اينچه برون افغانستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 24,700 1,618,344,000 Rls. 38,532 $
95 1 1397 اينچه برون افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,792 1,586,382,000 Rls. 37,771 $
96 2 1397 اينچه برون افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 75,450 1,584,450,000 Rls. 37,725 $
97 10 1397 اينچه برون افغانستان 23099010 خوراك آماده آبزيان 50,000 1,549,945,632 Rls. 17,054 $
98 6 1397 اينچه برون افغانستان 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 2,433 1,539,501,600 Rls. 36,655 $
99 5 1397 اينچه برون افغانستان 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 4,031 1,502,716,520 Rls. 35,089 $
100 6 1397 اينچه برون افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 25,000 1,475,040,000 Rls. 35,120 $
مجموع کل
1,405,826,819,561 ريال
مجموع کل
25,618,756 دلار