آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 اينچه برون ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,683,117 11,787,236,898 Rls. 133,116 $
2 2 1397 اينچه برون ازبکستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 144,000 9,475,200,000 Rls. 225,600 $
3 12 1397 اينچه برون ازبکستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 71,900 7,535,761,240 Rls. 83,212 $
4 7 1397 اينچه برون ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,647,950 7,152,899,460 Rls. 170,307 $
5 3 1397 اينچه برون ازبکستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 120,000 6,436,153,204 Rls. 152,828 $
6 5 1397 اينچه برون ازبکستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 96,000 5,884,704,000 Rls. 134,400 $
7 4 1397 اينچه برون ازبکستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 96,000 5,760,048,000 Rls. 134,400 $
8 12 1397 اينچه برون ازبکستان 08105000 کيوي، تازه 82,773 5,549,324,460 Rls. 61,995 $
9 9 1397 اينچه برون ازبکستان 08105000 کيوي، تازه 82,962 5,520,571,881 Rls. 62,136 $
10 1 1397 اينچه برون ازبکستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 72,000 5,352,938,400 Rls. 136,800 $
11 10 1397 اينچه برون ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,807,408 4,778,827,716 Rls. 53,999 $
12 8 1397 اينچه برون ازبکستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 40,040 3,602,957,358 Rls. 42,042 $
13 6 1397 اينچه برون ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,858,618 2,927,316,000 Rls. 69,698 $
14 10 1397 اينچه برون ازبکستان 08105000 کيوي، تازه 41,868 2,840,367,215 Rls. 31,358 $
15 5 1397 اينچه برون ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 47,500 2,609,460,000 Rls. 62,130 $
16 11 1397 اينچه برون ازبکستان 08105000 کيوي، تازه 41,282 2,587,885,529 Rls. 30,919 $
17 6 1397 اينچه برون ازبکستان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 48,850 2,462,040,000 Rls. 58,620 $
18 11 1397 اينچه برون ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,194,310 2,266,383,158 Rls. 27,239 $
19 11 1397 اينچه برون ازبکستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 22,000 2,224,670,910 Rls. 25,410 $
20 5 1397 اينچه برون ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,295,627 2,192,233,020 Rls. 51,177 $
21 8 1397 اينچه برون ازبکستان 61033900 ژا کت و ژا کت ورزشي، مردانه يا پسرا نه، کشباف، ا زساير مواد نسجي 4,914 2,063,880,000 Rls. 23,966 $
22 8 1397 اينچه برون ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 940,626 1,994,931,235 Rls. 34,612 $
23 8 1397 اينچه برون ازبکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 59,501 1,899,987,034 Rls. 22,107 $
24 9 1397 اينچه برون ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 531,470 1,755,318,130 Rls. 19,930 $
25 7 1397 اينچه برون ازبکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,883,280 1,740,131,400 Rls. 41,431 $
26 12 1397 اينچه برون ازبکستان 27132000 قيرنفت 54,690 1,520,963,862 Rls. 17,227 $
27 6 1397 اينچه برون ازبکستان 28365000 کربنات کلسيم 64,000 1,406,748,000 Rls. 33,494 $
28 6 1397 اينچه برون ازبکستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 126,460 1,406,160,000 Rls. 33,480 $
29 8 1397 اينچه برون ازبکستان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,200 1,099,233,000 Rls. 12,538 $
30 8 1397 اينچه برون ازبکستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 10,120 765,072,000 Rls. 8,884 $
31 2 1397 اينچه برون ازبکستان 08105000 کيوي، تازه 40,406 726,980,100 Rls. 17,309 $
32 1 1397 اينچه برون ازبکستان 08105000 کيوي، تازه 20,200 649,369,400 Rls. 17,170 $
33 3 1397 اينچه برون ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 389,110 617,395,620 Rls. 14,606 $
34 8 1397 اينچه برون ازبکستان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يا مدآکريليک، مخلوط با الياف غير مذکور در جاي ديگر غير خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,600 604,800,000 Rls. 7,023 $
35 3 1397 اينچه برون ازبکستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 25,800 432,929,340 Rls. 10,242 $
36 6 1397 اينچه برون ازبکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 325,000 300,300,000 Rls. 7,150 $
37 8 1397 اينچه برون ازبکستان 25202000 گچ 121,000 207,391,580 Rls. 2,420 $
38 8 1397 اينچه برون ازبکستان 40169990 ساير اشيا از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غير مذکور در جاي ديگر 1,890 119,070,000 Rls. 1,383 $
39 6 1397 اينچه برون ازبکستان 69074090 ک ک ک سایر 24,595 113,400,000 Rls. 2,700 $
40 8 1397 اينچه برون ازبکستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 3,165 106,344,000 Rls. 1,235 $
41 8 1397 اينچه برون ازبکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 65,000 60,060,000 Rls. 697 $
مجموع کل
118,537,443,150 ريال
مجموع کل
2,076,991 دلار
[1]