آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 اهواز منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 348,600 563,497,000,000 Rls. 13,416,594 $
2 2 1397 اهواز منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 389,600 76,331,724,000 Rls. 1,817,422 $
3 3 1397 اهواز منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 317,180 54,725,160,000 Rls. 1,302,980 $
4 5 1397 اهواز منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 700,800 10,342,355,100 Rls. 246,247 $
5 4 1397 اهواز منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 64,500 2,792,162,464 Rls. 65,283 $
مجموع کل
707,688,401,564 ريال
مجموع کل
16,848,526 دلار
[1]