آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 اهواز عراق 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 2,221,930 77,811,720,800 Rls. 905,556 $
2 10 1397 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 197,460 41,668,046,225 Rls. 467,981 $
3 11 1397 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 219,960 31,977,633,837 Rls. 379,550 $
4 8 1397 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 127,458 25,600,465,697 Rls. 295,333 $
5 12 1397 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 219,960 25,542,937,836 Rls. 285,948 $
6 7 1397 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 107,460 24,165,000,000 Rls. 575,358 $
7 3 1397 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 241,640 23,678,916,915 Rls. 561,674 $
8 8 1397 اهواز عراق 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 1,131,630 20,543,940,060 Rls. 236,946 $
9 9 1397 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 87,480 18,588,032,552 Rls. 207,328 $
10 6 1397 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 180,500 17,609,550,000 Rls. 419,275 $
11 10 1397 اهواز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 80,762 14,951,257,154 Rls. 161,524 $
12 12 1397 اهواز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 77,531 13,755,882,290 Rls. 154,090 $
13 9 1397 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 39,000 10,077,980,400 Rls. 117,000 $
14 9 1397 اهواز عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 112,500 9,619,810,200 Rls. 110,250 $
15 11 1397 اهواز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 64,800 8,880,555,780 Rls. 104,175 $
16 12 1397 اهواز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 71,000 8,667,441,450 Rls. 98,550 $
17 9 1397 اهواز عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 14,085 7,856,840,000 Rls. 95,350 $
18 11 1397 اهواز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 43,497 7,385,577,378 Rls. 86,994 $
19 9 1397 اهواز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 83,580 7,182,408,186 Rls. 81,546 $
20 3 1397 اهواز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 69,077 5,821,548,610 Rls. 138,154 $
21 12 1397 اهواز عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 102,880 5,083,107,956 Rls. 57,716 $
22 1 1397 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 55,702 5,079,877,215 Rls. 132,014 $
23 2 1397 اهواز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 55,131 4,630,962,000 Rls. 110,261 $
24 4 1397 اهواز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 54,431 4,630,126,615 Rls. 108,426 $
25 10 1397 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 16,080 4,588,068,240 Rls. 48,240 $
26 6 1397 اهواز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 113,530 4,540,662,000 Rls. 108,111 $
27 2 1397 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 45,000 4,479,300,000 Rls. 106,650 $
28 6 1397 اهواز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 52,406 4,402,104,000 Rls. 104,812 $
29 3 1397 اهواز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 134,625 4,272,510,375 Rls. 101,325 $
30 5 1397 اهواز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 111,250 4,190,508,000 Rls. 97,875 $
31 2 1397 اهواز عراق 04031090 ماست 101,320 4,042,668,000 Rls. 96,254 $
32 10 1397 اهواز عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 14,518 4,006,307,112 Rls. 48,058 $
33 2 1397 اهواز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 135,000 3,969,000,000 Rls. 94,500 $
34 11 1397 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 23,370 3,675,697,330 Rls. 45,571 $
35 3 1397 اهواز عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 35,505 3,351,105,540 Rls. 79,476 $
36 5 1397 اهواز عراق 04031090 ماست 79,160 3,242,960,850 Rls. 75,202 $
37 9 1397 اهواز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 16,829 3,022,462,144 Rls. 33,657 $
38 9 1397 اهواز عراق 04031090 ماست 36,360 3,000,877,005 Rls. 34,542 $
39 8 1397 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 13,380 2,993,446,062 Rls. 38,422 $
40 1 1397 اهواز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 106,875 2,963,165,625 Rls. 74,812 $
41 3 1397 اهواز عراق 04031090 ماست 73,200 2,932,097,100 Rls. 69,540 $
42 10 1397 اهواز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 38,160 2,930,255,280 Rls. 30,792 $
43 10 1397 اهواز عراق 04031090 ماست 31,920 2,896,557,942 Rls. 30,333 $
44 6 1397 اهواز عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 20,442 2,889,768,000 Rls. 68,804 $
45 11 1397 اهواز عراق 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 11,960 2,764,782,222 Rls. 34,626 $
46 4 1397 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 22,485 2,252,568,300 Rls. 53,290 $
47 5 1397 اهواز عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 22,500 2,239,650,000 Rls. 53,325 $
48 4 1397 اهواز عراق 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز، غير از فولادزنگ نزن، اندودشده (Coating) 34,360 2,188,388,400 Rls. 51,540 $
49 5 1397 اهواز عراق 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 248,600 2,040,420,000 Rls. 46,500 $
50 5 1397 اهواز عراق 40131000 لاستيک تويي از کائوچو، از نوع موردمصرف درا تومبيل سواري (ا زجمله استيشن وا گن ومسابقه)، اتوبوس هاو اتومبيل هاي باري 14,805 1,994,580,000 Rls. 47,490 $
51 5 1397 اهواز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 22,311 1,963,716,120 Rls. 44,622 $
52 4 1397 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 15,120 1,947,628,800 Rls. 45,360 $
53 1 1397 اهواز عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 22,727 1,777,214,080 Rls. 45,454 $
54 1 1397 اهواز عراق 04031090 ماست 46,440 1,747,144,720 Rls. 43,938 $
55 11 1397 اهواز عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 9,142 1,600,782,484 Rls. 18,284 $
56 12 1397 اهواز عراق 04031090 ماست 37,640 1,477,889,680 Rls. 16,621 $
57 4 1397 اهواز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 47,250 1,410,979,500 Rls. 33,075 $
58 11 1397 اهواز عراق 04031090 ماست 29,032 1,390,304,451 Rls. 16,755 $
59 5 1397 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 9,990 1,309,429,800 Rls. 29,970 $
60 9 1397 اهواز عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 30,300 1,299,221,060 Rls. 14,960 $
61 12 1397 اهواز عراق 28042100 آرگون 144,000 1,274,949,600 Rls. 14,400 $
62 12 1397 اهواز عراق 84292090 تسطيح کننده خودرو 5,000 1,158,133,500 Rls. 13,395 $
63 10 1397 اهواز عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 17,280 1,082,880,128 Rls. 11,264 $
64 4 1397 اهواز عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 57,960 1,082,812,896 Rls. 25,244 $
65 9 1397 اهواز عراق 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 137,000 1,080,552,420 Rls. 11,970 $
66 4 1397 اهواز عراق 04031090 ماست 24,840 1,011,085,000 Rls. 23,598 $
67 9 1397 اهواز عراق 34012010 صابون مايع 15,600 1,002,766,325 Rls. 11,755 $
68 10 1397 اهواز عراق 34012010 صابون مايع 24,000 958,852,728 Rls. 11,502 $
69 2 1397 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 7,560 952,560,000 Rls. 22,680 $
70 7 1397 اهواز عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 18,640 939,456,000 Rls. 22,368 $
71 3 1397 اهواز عراق 72111300 "نورد شده از چهار طرف يا نورد شده در دستگاه شياردار بسته (Closed box pass)، با پهناي بيش از 150 ميليمتر و ضخامت 4 ميليمتر يا بيشتر، به صورت غير طومار و بدون طرح و نقش برجسته " 38,960 938,009,336 Rls. 22,246 $
72 2 1397 اهواز عراق 72111300 "نورد شده از چهار طرف يا نورد شده در دستگاه شياردار بسته (Closed box pass)، با پهناي بيش از 150 ميليمتر و ضخامت 4 ميليمتر يا بيشتر، به صورت غير طومار و بدون طرح و نقش برجسته " 39,870 877,464,000 Rls. 20,892 $
73 5 1397 اهواز عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 21,600 857,109,600 Rls. 19,440 $
74 1 1397 اهواز عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 10,800 845,897,248 Rls. 22,366 $
75 6 1397 اهواز عراق 04031090 ماست 20,530 819,126,000 Rls. 19,503 $
76 5 1397 اهواز عراق 28043000 ازت 236,000 808,960,480 Rls. 18,887 $
77 11 1397 اهواز عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 21,600 797,583,600 Rls. 9,900 $
78 5 1397 اهواز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,968 762,634,400 Rls. 17,380 $
79 8 1397 اهواز عراق 04031090 ماست 11,200 754,438,062 Rls. 8,631 $
80 1 1397 اهواز عراق 34012010 صابون مايع 9,000 741,846,864 Rls. 19,615 $
81 5 1397 اهواز عراق 28042100 آرگون 56,000 736,818,000 Rls. 16,800 $
82 10 1397 اهواز عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 18,000 733,491,600 Rls. 8,515 $
83 1 1397 اهواز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 6,480 732,703,320 Rls. 19,440 $
84 6 1397 اهواز عراق 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 54,610 679,560,000 Rls. 16,180 $
85 8 1397 اهواز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 3,480 678,484,736 Rls. 10,017 $
86 2 1397 اهواز عراق 28042100 آرگون 36,000 604,800,000 Rls. 14,400 $
87 3 1397 اهواز عراق 28044000 اکسيژن 170,500 574,769,200 Rls. 13,640 $
88 4 1397 اهواز عراق 28042100 آرگون 44,000 561,132,000 Rls. 13,200 $
89 3 1397 اهواز عراق 28042100 آرگون 44,000 555,489,000 Rls. 13,200 $
90 6 1397 اهواز عراق 28042100 آرگون 44,000 554,400,000 Rls. 13,200 $
91 12 1397 اهواز عراق 28044000 اکسيژن 206,000 546,578,250 Rls. 6,180 $
92 7 1397 اهواز عراق 04031090 ماست 13,559 539,185,928 Rls. 12,838 $
93 12 1397 اهواز عراق 28043000 ازت 192,000 506,674,080 Rls. 5,760 $
94 7 1397 اهواز عراق 28042100 آرگون 66,000 462,000,000 Rls. 11,000 $
95 9 1397 اهواز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,920 458,803,200 Rls. 5,568 $
96 8 1397 اهواز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 11,250 436,390,080 Rls. 5,023 $
97 6 1397 اهواز عراق 28043000 ازت 127,000 426,720,000 Rls. 10,160 $
98 10 1397 اهواز عراق 28042100 آرگون 46,000 415,587,800 Rls. 4,600 $
99 2 1397 اهواز عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهي ها 20,736 409,328,640 Rls. 9,746 $
100 3 1397 اهواز عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 22,830 405,289,980 Rls. 9,612 $
مجموع کل
552,369,163,379 ريال
مجموع کل
8,439,901 دلار