آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص 1,354,650 72,939,846,000 Rls. 1,736,663 $
2 4 1397 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص 886,090 48,831,679,800 Rls. 1,135,970 $
3 3 1397 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص 513,380 27,736,584,022 Rls. 658,154 $
4 7 1397 اهواز ترکيه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 356,910 26,244,498,000 Rls. 624,869 $
5 8 1397 اهواز ترکيه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 112,500 22,003,228,125 Rls. 250,969 $
6 6 1397 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص 297,260 16,005,696,000 Rls. 381,088 $
7 5 1397 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص 239,950 12,919,872,000 Rls. 307,616 $
8 1 1397 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص 252,250 12,230,420,700 Rls. 323,385 $
9 11 1397 اهواز ترکيه 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 259,550 7,485,924,258 Rls. 82,413 $
10 12 1397 اهواز ترکيه 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 117,810 3,477,852,192 Rls. 38,288 $
11 10 1397 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص 20,015 1,529,367,132 Rls. 18,346 $
12 11 1397 اهواز ترکيه 22071010 ا تانول (الکل ا تيليک، هيدرواکسيد)100درصد خالص 19,658 1,392,848,556 Rls. 15,334 $
13 4 1397 اهواز ترکيه 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 47,890 809,724,120 Rls. 19,156 $
14 4 1397 اهواز ترکيه 28042100 آرگون 20,000 258,600,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
253,866,140,905 ريال
مجموع کل
5,598,251 دلار
[1]