آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز، غير از فولادزنگ نزن، اندودشده (Coating) 184,720 11,816,046,000 Rls. 277,080 $
2 3 1397 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز، غير از فولادزنگ نزن، اندودشده (Coating) 181,390 11,481,177,375 Rls. 272,085 $
3 4 1397 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 131,240 10,034,648,000 Rls. 234,640 $
4 7 1397 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 42,900 9,825,000,000 Rls. 233,929 $
5 2 1397 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز، غير از فولادزنگ نزن، اندودشده (Coating) 151,680 9,555,840,000 Rls. 227,520 $
6 1 1397 اهواز افغانستان 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز، غير از فولادزنگ نزن، اندودشده (Coating) 157,140 9,406,621,800 Rls. 235,710 $
7 6 1397 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 95,792 8,065,890,000 Rls. 192,045 $
8 5 1397 اهواز افغانستان 40131000 لاستيک تويي از کائوچو، از نوع موردمصرف درا تومبيل سواري (ا زجمله استيشن وا گن ومسابقه)، اتوبوس هاو اتومبيل هاي باري 25,047 3,473,322,980 Rls. 79,060 $
9 1 1397 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 44,200 3,265,920,000 Rls. 77,760 $
10 2 1397 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 44,200 3,265,920,000 Rls. 77,760 $
11 1 1397 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 390,340 2,754,425,460 Rls. 68,541 $
12 5 1397 اهواز افغانستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 30,216 2,591,332,960 Rls. 60,432 $
13 11 1397 اهواز افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 92,880 2,546,153,915 Rls. 29,710 $
14 12 1397 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 21,700 2,447,020,030 Rls. 28,210 $
15 5 1397 اهواز افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 25,300 1,826,160,000 Rls. 43,480 $
16 9 1397 اهواز افغانستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 20,790 1,713,096,000 Rls. 20,790 $
17 4 1397 اهواز افغانستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 16,945 1,446,205,600 Rls. 33,890 $
18 3 1397 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 193,880 1,432,610,190 Rls. 33,982 $
19 9 1397 اهواز افغانستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 7,831 1,381,576,344 Rls. 15,662 $
20 3 1397 اهواز افغانستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 15,698 1,325,388,390 Rls. 31,396 $
21 11 1397 اهواز افغانستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 8,189 1,319,477,192 Rls. 16,378 $
22 5 1397 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 143,250 1,110,297,720 Rls. 26,125 $
23 6 1397 اهواز افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور 48,550 352,999,920 Rls. 8,405 $
مجموع کل
102,437,129,876 ريال
مجموع کل
2,324,590 دلار
[1]