آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 11,976,000 18,227,211,522 Rls. 446,106 $
2 3 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,165,631 13,877,777,883 Rls. 329,330 $
3 5 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,491,000 11,505,942,000 Rls. 273,951 $
4 5 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,988,000 9,343,525,500 Rls. 218,562 $
5 2 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,690,097 8,364,426,000 Rls. 199,153 $
6 4 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 25081000 بنتونيت 2,000,000 7,642,800,000 Rls. 180,000 $
7 1 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,005,021 5,255,250,000 Rls. 125,125 $
8 4 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,994,000 4,673,948,370 Rls. 109,281 $
9 4 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,521,372 3,938,971,740 Rls. 92,769 $
10 2 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 48,000 1,411,200,000 Rls. 33,600 $
11 1 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 100,102 1,261,302,000 Rls. 30,031 $
12 2 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 28301000 سولفور سديم 80,360 1,012,536,000 Rls. 24,108 $
13 5 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 60,086 801,518,662 Rls. 18,266 $
14 1 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 28301000 سولفور سديم 20,068 252,840,000 Rls. 6,020 $
15 3 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 15,600 224,064,810 Rls. 5,314 $
16 2 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,000 55,636,344 Rls. 1,476 $
17 3 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 400 6,324,750 Rls. 150 $
مجموع کل
87,855,275,581 ريال
مجموع کل
2,093,242 دلار
[1]