آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 3,047,475 105,157,489,122 Rls. 1,223,005 $
2 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 3,264,900 92,234,097,200 Rls. 2,162,960 $
3 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 633,700 76,623,739,949 Rls. 910,729 $
4 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 543,000 71,573,956,860 Rls. 810,392 $
5 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 2,480,044 59,620,896,374 Rls. 894,488 $
6 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 2,368,292 57,984,191,884 Rls. 635,835 $
7 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 636,100 56,684,880,000 Rls. 1,349,640 $
8 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 378,980 48,957,739,740 Rls. 555,660 $
9 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 1,016,490 48,799,904,811 Rls. 554,865 $
10 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 118,800 47,086,498,800 Rls. 1,116,720 $
11 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 4,419,900 46,408,950,000 Rls. 1,104,975 $
12 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 2,634,750 45,654,966,000 Rls. 1,053,900 $
13 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 118,611 44,076,186,794 Rls. 518,360 $
14 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 581,700 43,961,958,120 Rls. 1,043,040 $
15 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 351,737 42,574,308,480 Rls. 443,791 $
16 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 1,687,841 39,994,224,032 Rls. 456,296 $
17 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 87,515 37,167,778,068 Rls. 416,027 $
18 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 710,525 36,128,456,841 Rls. 402,218 $
19 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 893,600 34,321,392,000 Rls. 817,176 $
20 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز، که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قند معكوس 1,536,800 32,645,874,780 Rls. 388,777 $
21 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38123990 ک ک ک ساير 158,650 29,745,078,450 Rls. 693,962 $
22 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 114,048 29,043,285,112 Rls. 328,708 $
23 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,788,127 28,504,775,000 Rls. 422,074 $
24 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 1,247,791 27,990,925,727 Rls. 338,182 $
25 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38123990 ک ک ک ساير 243,750 27,644,853,146 Rls. 342,089 $
26 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 301,700 27,503,824,800 Rls. 646,680 $
27 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 471,756 26,863,463,628 Rls. 636,966 $
28 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 230,965 26,686,036,049 Rls. 317,767 $
29 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 1,569,050 26,360,040,000 Rls. 627,620 $
30 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 577,907 26,059,550,071 Rls. 305,832 $
31 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38123990 ک ک ک ساير 241,450 24,654,045,500 Rls. 569,578 $
32 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,140,070 24,644,179,052 Rls. 284,837 $
33 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 2,302,800 24,246,681,250 Rls. 575,625 $
34 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38123990 ک ک ک ساير 182,500 22,796,740,979 Rls. 255,029 $
35 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 1,306,450 22,056,465,600 Rls. 522,580 $
36 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 557,845 21,982,679,565 Rls. 514,996 $
37 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز، که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قند معكوس 1,010,400 21,810,954,600 Rls. 254,330 $
38 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 675,975 21,456,855,000 Rls. 510,877 $
39 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 248,400 21,148,419,600 Rls. 515,160 $
40 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 359,343 20,922,930,000 Rls. 498,165 $
41 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38123990 ک ک ک ساير 170,925 20,472,933,632 Rls. 239,205 $
42 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 55,183 20,012,489,548 Rls. 240,599 $
43 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,873,500 19,970,820,000 Rls. 468,375 $
44 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38123990 ک ک ک ساير 172,200 19,825,077,612 Rls. 224,292 $
45 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 417,950 19,575,556,572 Rls. 221,514 $
46 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38123990 ک ک ک ساير 120,500 19,484,850,000 Rls. 463,925 $
47 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 136,862 19,335,318,992 Rls. 218,979 $
48 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 114,177 19,302,802,363 Rls. 267,393 $
49 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز، که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قند معكوس 803,310 18,563,016,164 Rls. 203,595 $
50 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 203,426 17,410,352,040 Rls. 406,852 $
51 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 308,914 17,338,251,600 Rls. 406,843 $
52 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 412,550 17,273,458,590 Rls. 410,103 $
53 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 300,862 17,138,520,000 Rls. 408,060 $
54 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 313,783 17,110,824,000 Rls. 423,822 $
55 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38123990 ک ک ک ساير 112,050 16,705,769,008 Rls. 431,391 $
56 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38123990 ک ک ک ساير 98,825 16,051,953,116 Rls. 380,476 $
57 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 182,316 15,738,182,400 Rls. 364,631 $
58 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 126,224 15,714,291,500 Rls. 366,048 $
59 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,425,000 15,347,375,000 Rls. 356,250 $
60 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,500,000 15,289,882,500 Rls. 375,000 $
61 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,428,005 14,994,042,000 Rls. 357,001 $
62 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 870,500 14,624,400,000 Rls. 348,200 $
63 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 504,146 13,182,465,918 Rls. 145,127 $
64 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 298,225 12,744,287,160 Rls. 294,274 $
65 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز، که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قند معكوس 552,000 12,549,913,080 Rls. 140,007 $
66 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 66,228 12,494,127,720 Rls. 132,456 $
67 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 44,650 12,099,423,776 Rls. 151,533 $
68 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 353,400 12,062,914,560 Rls. 136,800 $
69 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 73,561 11,770,750,904 Rls. 279,026 $
70 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 174,500 11,532,609,570 Rls. 132,500 $
71 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز، که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قند معكوس 611,100 10,998,925,200 Rls. 150,238 $
72 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 85,952 10,966,341,640 Rls. 249,260 $
73 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 66,092 10,812,710,682 Rls. 253,016 $
74 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 66,031 10,372,926,308 Rls. 239,649 $
75 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 92,208 10,363,000,980 Rls. 246,738 $
76 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 40,041 10,331,918,712 Rls. 117,420 $
77 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 121,620 10,216,080,000 Rls. 243,240 $
78 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38123990 ک ک ک ساير 171,250 10,143,126,000 Rls. 241,503 $
79 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 73,717 10,137,640,800 Rls. 241,374 $
80 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 227,969 9,273,842,095 Rls. 97,571 $
81 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 292,000 9,214,903,200 Rls. 230,300 $
82 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 07020000 گوجه فرنگي، تازه يا سرد کرده 151,975 9,187,584,288 Rls. 96,031 $
83 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 74,704 9,098,922,000 Rls. 216,641 $
84 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 60,736 9,066,377,880 Rls. 215,869 $
85 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 845,600 8,878,800,000 Rls. 211,400 $
86 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 547,000 8,842,596,000 Rls. 210,538 $
87 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 15171000 مارگارين (به استثناي مارگارين مايع) 101,198 8,530,204,000 Rls. 202,396 $
88 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 62,275 8,443,336,040 Rls. 99,640 $
89 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 96,000 8,187,840,000 Rls. 192,000 $
90 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 55,514 8,122,009,776 Rls. 91,038 $
91 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 54,987 7,762,001,858 Rls. 90,178 $
92 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 23,511 7,735,144,011 Rls. 88,731 $
93 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 38123990 ک ک ک ساير 73,250 7,605,849,250 Rls. 104,999 $
94 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 46,157 7,386,860,460 Rls. 175,878 $
95 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 82,700 7,355,592,000 Rls. 167,400 $
96 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 23,798 7,345,157,838 Rls. 84,204 $
97 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 59,170 7,236,180,000 Rls. 172,290 $
98 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 73,670 7,180,950,550 Rls. 93,028 $
99 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 130,354 7,128,324,060 Rls. 166,680 $
100 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) عراق 17026000 ساير فروکتوزها و شربت هاي فروکتوز، که حاوي بيش از 50% وزني فروکتوز باشد به استثناي قند معكوس 458,325 6,485,054,100 Rls. 154,406 $
مجموع کل
2,319,906,132,037 ريال
مجموع کل
40,157,846 دلار