آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 553,164 48,701,812,172 Rls. 538,042 $
2 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 155,815 13,471,609,085 Rls. 155,305 $
3 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 92,500 7,452,170,000 Rls. 93,331 $
4 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 17,700 7,392,795,680 Rls. 83,735 $
5 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 21,721 7,057,279,728 Rls. 79,960 $
6 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 23,547 6,815,387,477 Rls. 75,944 $
7 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 14,320 6,302,090,976 Rls. 69,114 $
8 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 21,099 5,669,607,120 Rls. 65,034 $
9 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 10,825 5,121,147,039 Rls. 64,137 $
10 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 51,000 4,635,033,000 Rls. 51,000 $
11 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 12,700 4,511,329,020 Rls. 52,386 $
12 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 15,705 4,367,942,896 Rls. 51,668 $
13 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 96,000 4,032,000,000 Rls. 96,000 $
14 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 11,732 3,105,177,916 Rls. 47,178 $
15 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 20,130 2,545,014,089 Rls. 60,596 $
16 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 20,543 2,462,339,571 Rls. 48,480 $
17 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 5,812 2,257,497,096 Rls. 25,656 $
18 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 20,199 1,942,623,644 Rls. 23,348 $
19 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 9,371 1,790,270,645 Rls. 42,164 $
20 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04031090 ماست 14,936 1,250,211,704 Rls. 14,452 $
21 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 7,356 1,074,447,585 Rls. 24,486 $
22 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 8,609 966,635,474 Rls. 23,015 $
23 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 6,758 939,928,608 Rls. 24,853 $
24 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 7,669 889,780,221 Rls. 21,185 $
25 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 6,842 868,768,397 Rls. 20,685 $
26 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 5,843 792,797,719 Rls. 18,536 $
27 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04031090 ماست 15,811 534,210,504 Rls. 12,676 $
28 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04031090 ماست 10,270 370,036,800 Rls. 8,810 $
29 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,371 319,435,127 Rls. 3,687 $
30 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04031090 ماست 7,699 283,723,559 Rls. 6,435 $
31 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04031090 ماست 7,721 278,874,240 Rls. 6,470 $
32 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04031090 ماست 7,692 269,640,000 Rls. 6,420 $
33 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04031090 ماست 7,692 269,640,000 Rls. 6,420 $
34 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 3,298 221,902,401 Rls. 2,667 $
35 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04031090 ماست 5,987 196,837,200 Rls. 4,687 $
36 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,332 128,143,701 Rls. 3,043 $
37 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04031090 ماست 4,324 127,349,179 Rls. 3,378 $
38 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 4,631 96,843,600 Rls. 2,306 $
39 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,118 67,497,381 Rls. 1,531 $
40 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,118 65,981,790 Rls. 1,531 $
41 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,050 64,260,000 Rls. 1,530 $
42 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,119 59,842,994 Rls. 1,588 $
43 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,690 53,184,600 Rls. 1,266 $
44 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 198 50,670,806 Rls. 586 $
45 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 894 23,624,703 Rls. 559 $
46 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 189 23,415,552 Rls. 556 $
47 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 945 22,226,400 Rls. 529 $
48 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 171 17,455,500 Rls. 405 $
49 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 750 15,567,622 Rls. 413 $
50 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 135 14,175,000 Rls. 338 $
51 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 104 12,826,560 Rls. 298 $
52 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 102 12,499,200 Rls. 298 $
53 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 110 10,836,000 Rls. 258 $
54 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 240 10,328,156 Rls. 274 $
55 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 101 9,258,900 Rls. 210 $
56 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 81 8,559,675 Rls. 202 $
57 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 64 8,064,000 Rls. 192 $
58 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 168 7,761,600 Rls. 185 $
59 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 64 7,237,248 Rls. 192 $
60 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 75 6,804,000 Rls. 162 $
61 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 48 2,217,600 Rls. 53 $
مجموع کل
150,086,628,460 ريال
مجموع کل
1,950,444 دلار
[1]