آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,994 34,873,278,960 Rls. 794,742 $
2 3 1397 اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,675 32,971,722,885 Rls. 781,969 $
3 3 1397 اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 45,600 32,022,084,715 Rls. 759,994 $
4 10 1397 اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,392 30,894,847,715 Rls. 335,681 $
5 11 1397 اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,170 25,472,528,266 Rls. 311,706 $
6 7 1397 اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,600 22,105,650,000 Rls. 526,325 $
7 2 1397 اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,890 21,767,172,000 Rls. 518,266 $
8 8 1397 اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,834 20,694,282,000 Rls. 492,721 $
9 4 1397 اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,589 17,289,423,000 Rls. 397,458 $
10 12 1397 اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,200 11,474,537,526 Rls. 132,282 $
11 5 1397 اصفهان کويت 03063590 --- سایر 48,163 11,194,388,000 Rls. 259,004 $
12 10 1397 اصفهان کويت 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 67,777 7,881,906,187 Rls. 86,458 $
13 10 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03063590 --- سایر 10,595 6,515,490,530 Rls. 69,320 $
14 2 1397 اصفهان کويت 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 65,385 5,253,444,000 Rls. 125,082 $
15 10 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 7,547 5,062,910,433 Rls. 56,602 $
16 3 1397 اصفهان کويت 03063590 --- سایر 12,780 4,799,729,400 Rls. 113,740 $
17 5 1397 اصفهان کويت 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 71,361 4,383,831,400 Rls. 99,905 $
18 8 1397 فرودگاه اصفهان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,780 4,212,894,000 Rls. 48,052 $
19 4 1397 اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 12,876 4,185,161,700 Rls. 97,720 $
20 2 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 16,600 4,043,256,000 Rls. 96,268 $
21 1 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 13,066 3,480,173,247 Rls. 92,332 $
22 5 1397 اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 12,500 3,071,532,000 Rls. 69,975 $
23 10 1397 اصفهان کويت 56079090 ريسمان،طناب و كابل كه در جاي ديگر گفته نشده 20,723 3,045,019,724 Rls. 31,084 $
24 7 1397 اصفهان کويت 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 16,430 2,940,000,000 Rls. 70,000 $
25 4 1397 اصفهان کويت 03063590 --- سایر 11,425 2,930,790,500 Rls. 68,175 $
26 8 1397 اصفهان کويت 01063290 ساير طوطي ها ا زجمله طوطي معمولي بجز براي تحقيقات پزشکي و... 80 2,688,000,000 Rls. 64,000 $
27 11 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 4,087 2,477,504,246 Rls. 28,609 $
28 3 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 3,300 2,319,032,835 Rls. 54,999 $
29 12 1397 اصفهان کويت 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 23,800 2,270,931,740 Rls. 26,180 $
30 3 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 3,000 2,108,250,000 Rls. 50,000 $
31 3 1397 فرودگاه اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 139 1,951,816,050 Rls. 46,260 $
32 3 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03063590 --- سایر 4,850 1,780,782,750 Rls. 42,250 $
33 4 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 3,376 1,756,043,840 Rls. 41,392 $
34 8 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 6,650 1,712,059,200 Rls. 19,881 $
35 12 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 2,950 1,641,294,850 Rls. 18,950 $
36 6 1397 اصفهان کويت 03063590 --- سایر 4,388 1,589,952,000 Rls. 37,856 $
37 2 1397 اصفهان کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 25,400 1,534,428,000 Rls. 36,534 $
38 12 1397 فرودگاه اصفهان کويت 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 7,820 1,525,718,692 Rls. 16,697 $
39 6 1397 اصفهان کويت 03063690 --- سایر 4,480 1,505,280,000 Rls. 35,840 $
40 9 1397 اصفهان کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 19,200 1,462,600,000 Rls. 17,750 $
41 5 1397 اصفهان کويت 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 5,774 1,431,821,952 Rls. 32,630 $
42 9 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03063590 --- سایر 2,300 1,366,554,900 Rls. 16,584 $
43 2 1397 اصفهان کويت 56079090 ريسمان،طناب و كابل كه در جاي ديگر گفته نشده 15,651 1,314,684,000 Rls. 31,302 $
44 12 1397 اصفهان کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 18,521 1,243,448,192 Rls. 14,084 $
45 6 1397 اصفهان کويت 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 2,060 1,231,608,000 Rls. 29,324 $
46 3 1397 اصفهان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,640 1,160,649,000 Rls. 27,634 $
47 4 1397 فرودگاه اصفهان کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 19 1,147,305,250 Rls. 26,825 $
48 11 1397 اصفهان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,920 1,087,388,385 Rls. 13,618 $
49 8 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03061700 ساير انواع ميگو 3,380 1,022,985,000 Rls. 11,879 $
50 4 1397 اصفهان کويت 03061700 ساير انواع ميگو 3,000 934,520,000 Rls. 22,000 $
51 3 1397 اصفهان کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 2,400 908,928,000 Rls. 21,600 $
52 2 1397 فرودگاه اصفهان کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 250 867,090,000 Rls. 20,645 $
53 11 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03063590 --- سایر 2,426 828,952,264 Rls. 9,151 $
54 6 1397 اصفهان کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 2,400 806,400,000 Rls. 19,200 $
55 4 1397 اصفهان کويت 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 10,219 755,865,600 Rls. 17,760 $
56 3 1397 اصفهان کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 17,820 734,748,000 Rls. 17,494 $
57 1 1397 اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 3,510 700,467,602 Rls. 18,583 $
58 4 1397 اصفهان کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 3,225 694,987,500 Rls. 16,125 $
59 5 1397 اصفهان کويت 56079090 ريسمان،طناب و كابل كه در جاي ديگر گفته نشده 12,300 691,867,500 Rls. 15,905 $
60 8 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 900 658,168,320 Rls. 7,680 $
61 12 1397 فرودگاه اصفهان کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 640,088,000 Rls. 7,250 $
62 10 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 1,000 599,776,000 Rls. 6,400 $
63 4 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03063590 --- سایر 2,554 580,678,300 Rls. 13,590 $
64 4 1397 اصفهان کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 3,000 574,560,000 Rls. 13,500 $
65 4 1397 اصفهان کويت 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 70,780 533,626,272 Rls. 12,381 $
66 8 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,535 515,760,000 Rls. 5,989 $
67 2 1397 فرودگاه اصفهان کويت 85369030 ترمينال ريلي 1,362 514,836,000 Rls. 12,258 $
68 2 1397 فرودگاه اصفهان کويت 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 6,124 514,416,000 Rls. 12,248 $
69 2 1397 اصفهان کويت 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 3,000 504,000,000 Rls. 12,000 $
70 2 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03061700 ساير انواع ميگو 2,660 502,740,000 Rls. 11,970 $
71 5 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03063590 --- سایر 1,600 497,280,000 Rls. 11,840 $
72 1 1397 اصفهان کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 11,185 495,885,546 Rls. 13,158 $
73 2 1397 اصفهان کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 1,870 467,460,000 Rls. 11,130 $
74 11 1397 اصفهان کويت 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 68,443 461,800,056 Rls. 5,084 $
75 8 1397 فرودگاه اصفهان کويت 12129990 ک ک ک سایر/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري 2,100 441,000,000 Rls. 5,030 $
76 6 1397 اصفهان کويت 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 47,355 435,456,000 Rls. 10,368 $
77 6 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03063590 --- سایر 1,200 403,200,000 Rls. 9,600 $
78 11 1397 اصفهان کويت 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 47,063 382,428,398 Rls. 4,210 $
79 2 1397 اصفهان کويت 03063590 --- سایر 2,000 378,000,000 Rls. 9,000 $
80 9 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03061700 ساير انواع ميگو 1,000 371,362,500 Rls. 4,507 $
81 5 1397 اصفهان کويت 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 47,291 356,444,261 Rls. 8,123 $
82 2 1397 فرودگاه اصفهان کويت 03063590 --- سایر 1,550 353,850,000 Rls. 8,425 $
83 5 1397 اصفهان کويت 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 4,900 348,894,000 Rls. 8,307 $
84 12 1397 اصفهان کويت 61044900 پيراهن بلند، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي زنانه يا دخترانه 700 335,948,764 Rls. 3,634 $
85 6 1397 اصفهان کويت 85399090 ساير اجزاء و قطعات رديف 8539 غير مذكور 940 314,874,000 Rls. 7,497 $
86 12 1397 اصفهان کويت 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 650 308,472,264 Rls. 3,396 $
87 11 1397 اصفهان کويت 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 520 287,774,608 Rls. 3,572 $
88 3 1397 فرودگاه اصفهان کويت 85369030 ترمينال ريلي 749 283,661,280 Rls. 6,741 $
89 5 1397 فرودگاه اصفهان کويت 85369030 ترمينال ريلي 710 268,380,000 Rls. 6,390 $
90 5 1397 اصفهان کويت 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 47,452 262,052,620 Rls. 5,998 $
91 12 1397 فرودگاه اصفهان کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 1,700 254,901,452 Rls. 2,839 $
92 4 1397 اصفهان کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,820 245,244,492 Rls. 5,734 $
93 4 1397 اصفهان کويت 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 7,081 229,845,980 Rls. 5,374 $
94 5 1397 اصفهان کويت 63022900 شستنيهاي رختخواب، چاپ شده ا ز ساير مواد نسجي (به استثناء کشباف ياقلاب باف). 2,470 223,902,000 Rls. 5,331 $
95 8 1397 فرودگاه اصفهان کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 219,996,000 Rls. 2,509 $
96 5 1397 اصفهان کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 1,000 219,400,000 Rls. 5,000 $
97 1 1397 فرودگاه اصفهان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 530 197,568,000 Rls. 4,704 $
98 5 1397 اصفهان کويت 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 4,302 197,490,000 Rls. 4,540 $
99 2 1397 فرودگاه اصفهان کويت 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,538 193,788,000 Rls. 4,614 $
100 6 1397 فرودگاه اصفهان کويت 73158900 زنجيرکه در جاي ديگرگفته نشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 2,200 190,008,000 Rls. 4,524 $
مجموع کل
385,585,036,649 ريال
مجموع کل
7,660,848 دلار