آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 22,717,290 551,365,029,074 Rls. 6,594,706 $
2 3 1397 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 57,603,838 481,004,668,713 Rls. 11,406,919 $
3 12 1397 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 15,157,881 416,197,630,711 Rls. 4,735,610 $
4 10 1397 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 24,419,264 409,651,148,214 Rls. 4,511,400 $
5 4 1397 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 49,087,276 399,672,105,910 Rls. 9,354,147 $
6 2 1397 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 39,936,982 312,963,966,000 Rls. 7,451,523 $
7 1 1397 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 40,057,624 298,263,525,742 Rls. 7,537,043 $
8 9 1397 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 17,984,805 286,555,973,761 Rls. 3,308,316 $
9 5 1397 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 32,961,188 271,211,930,530 Rls. 6,259,927 $
10 12 1397 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,335,935 261,500,555,338 Rls. 2,944,100 $
11 8 1397 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 19,729,248 245,755,034,097 Rls. 3,443,178 $
12 9 1397 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 4,271,060 241,731,013,238 Rls. 2,763,501 $
13 8 1397 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,275,420 167,447,688,193 Rls. 2,250,174 $
14 12 1397 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,418,750 150,712,616,437 Rls. 1,701,232 $
15 11 1397 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,966,520 133,925,190,594 Rls. 1,603,847 $
16 10 1397 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,618,280 126,509,190,824 Rls. 1,393,591 $
17 12 1397 اصفهان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,804,100 105,487,067,057 Rls. 1,183,433 $
18 2 1397 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 4,222,200 102,886,993,860 Rls. 2,449,690 $
19 11 1397 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,011,982 99,544,729,813 Rls. 1,177,987 $
20 6 1397 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 13,049,186 99,388,086,000 Rls. 2,366,383 $
21 4 1397 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,907,625 85,124,257,520 Rls. 1,989,898 $
22 7 1397 اصفهان پاکستان 27132000 قيرنفت 10,447,186 82,203,450,000 Rls. 1,957,225 $
23 3 1397 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,919,010 74,199,571,102 Rls. 1,760,074 $
24 1 1397 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,535,850 66,165,169,105 Rls. 1,669,793 $
25 8 1397 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,432,580 65,584,140,750 Rls. 939,842 $
26 5 1397 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,363,565 61,690,009,151 Rls. 1,429,816 $
27 4 1397 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,411,370 59,736,708,515 Rls. 1,401,018 $
28 2 1397 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,113,130 59,461,038,000 Rls. 1,415,739 $
29 9 1397 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,572,480 53,962,480,189 Rls. 603,675 $
30 10 1397 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,572,630 52,273,700,456 Rls. 590,532 $
31 2 1397 اصفهان پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 322,000 50,845,998,000 Rls. 1,210,619 $
32 7 1397 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,640,930 49,814,058,000 Rls. 1,186,049 $
33 3 1397 اصفهان پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 347,000 45,924,238,000 Rls. 1,090,000 $
34 5 1397 اصفهان پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 467,000 44,663,616,000 Rls. 1,042,928 $
35 6 1397 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,712,730 43,487,631,600 Rls. 1,035,419 $
36 11 1397 اصفهان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 988,560 43,223,875,297 Rls. 495,441 $
37 1 1397 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,063,348 42,597,147,400 Rls. 1,098,035 $
38 12 1397 اصفهان پاکستان 27101910 روغن موتور 1,008,380 41,664,593,240 Rls. 467,607 $
39 5 1397 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,160,700 36,248,950,230 Rls. 838,942 $
40 4 1397 اصفهان پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 420,000 35,837,580,000 Rls. 840,000 $
41 9 1397 اصفهان پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 373,100 35,170,057,808 Rls. 410,526 $
42 8 1397 اصفهان پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 483,000 32,843,829,550 Rls. 526,894 $
43 9 1397 اصفهان پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 921,232 32,732,583,052 Rls. 369,268 $
44 7 1397 اصفهان پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,090,350 31,919,420,400 Rls. 759,986 $
45 6 1397 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 989,160 30,028,152,000 Rls. 714,956 $
46 8 1397 اصفهان پاکستان 27101910 روغن موتور 978,530 29,122,993,048 Rls. 403,381 $
47 6 1397 اصفهان پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 628,250 29,025,150,000 Rls. 691,075 $
48 5 1397 اصفهان پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 572,250 27,183,213,750 Rls. 629,475 $
49 3 1397 اصفهان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 888,535 24,180,691,758 Rls. 573,836 $
50 2 1397 اصفهان پاکستان 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 1,170,440 22,121,316,000 Rls. 526,698 $
51 12 1397 اصفهان پاکستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 561,220 21,405,651,452 Rls. 237,929 $
52 8 1397 اصفهان پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 713,800 20,987,983,690 Rls. 262,613 $
53 4 1397 اصفهان پاکستان 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 1,051,960 20,179,019,440 Rls. 466,413 $
54 2 1397 اصفهان پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 497,415 19,846,764,000 Rls. 472,542 $
55 9 1397 اصفهان پاکستان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 193,725 18,641,321,843 Rls. 213,098 $
56 5 1397 اصفهان پاکستان 27111190 گاز طبيعي مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 1,061,780 18,623,665,120 Rls. 424,712 $
57 8 1397 اصفهان پاکستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 1,671,290 18,081,380,599 Rls. 249,663 $
58 10 1397 اصفهان پاکستان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 171,600 17,079,099,180 Rls. 188,760 $
59 8 1397 اصفهان پاکستان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 193,378 15,811,361,675 Rls. 208,803 $
60 10 1397 اصفهان پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 152,775 15,479,185,838 Rls. 168,053 $
61 9 1397 اصفهان پاکستان 27101910 روغن موتور 443,340 15,470,150,216 Rls. 177,336 $
62 9 1397 اصفهان پاکستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 931,400 15,245,417,739 Rls. 175,109 $
63 2 1397 اصفهان پاکستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 224,878 15,026,046,000 Rls. 357,763 $
64 8 1397 اصفهان پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 75,072 14,198,275,960 Rls. 221,840 $
65 5 1397 اصفهان پاکستان 56079090 ريسمان،طناب و كابل كه در جاي ديگر گفته نشده 124,110 13,945,439,000 Rls. 322,700 $
66 10 1397 اصفهان پاکستان 27101910 روغن موتور 368,640 13,508,814,336 Rls. 147,456 $
67 10 1397 اصفهان پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 315,960 13,469,886,063 Rls. 139,021 $
68 9 1397 اصفهان پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 379,240 13,377,463,144 Rls. 151,696 $
69 7 1397 اصفهان پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 280,000 12,936,000,000 Rls. 308,000 $
70 6 1397 اصفهان پاکستان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 267,750 12,811,050,000 Rls. 305,025 $
71 12 1397 اصفهان پاکستان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 1,002,430 12,349,992,552 Rls. 141,354 $
72 4 1397 ذوب آهن اصفهان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 518,560 11,503,009,310 Rls. 270,359 $
73 8 1397 اصفهان پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 38,176 11,238,877,216 Rls. 129,695 $
74 4 1397 اصفهان پاکستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 1,040,300 10,872,865,603 Rls. 255,330 $
75 4 1397 اصفهان پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 231,000 10,865,778,000 Rls. 254,100 $
76 5 1397 اصفهان پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 478,080 10,831,268,200 Rls. 247,556 $
77 3 1397 اصفهان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 637,840 10,747,527,616 Rls. 255,136 $
78 8 1397 اصفهان پاکستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 91,982 10,538,350,366 Rls. 121,325 $
79 10 1397 اصفهان پاکستان 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 68,960 10,273,916,681 Rls. 107,465 $
80 5 1397 اصفهان پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 291,210 10,263,353,100 Rls. 235,682 $
81 10 1397 اصفهان پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 274,912 10,252,316,198 Rls. 109,966 $
82 9 1397 اصفهان پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 105,000 10,188,486,000 Rls. 115,500 $
83 7 1397 اصفهان پاکستان 27101910 روغن موتور 555,482 9,373,434,000 Rls. 223,177 $
84 6 1397 اصفهان پاکستان 27101910 روغن موتور 526,700 8,848,560,000 Rls. 210,680 $
85 12 1397 اصفهان پاکستان 27101940 روغن پايه معدني 240,340 8,619,937,392 Rls. 96,136 $
86 12 1397 اصفهان پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 138,850 8,278,617,815 Rls. 90,253 $
87 12 1397 اصفهان پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 225,428 8,129,763,202 Rls. 90,172 $
88 4 1397 اصفهان پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 217,408 7,395,115,760 Rls. 173,926 $
89 5 1397 ذوب آهن اصفهان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 323,240 7,385,525,360 Rls. 168,084 $
90 7 1397 اصفهان پاکستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 434,918 7,306,698,000 Rls. 173,969 $
91 11 1397 ذوب آهن اصفهان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 198,390 7,138,733,438 Rls. 81,538 $
92 10 1397 اصفهان پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 20,093 6,889,107,325 Rls. 70,325 $
93 6 1397 ذوب آهن اصفهان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 303,610 6,731,004,000 Rls. 160,262 $
94 2 1397 اصفهان پاکستان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 163,486 6,646,122,000 Rls. 158,241 $
95 9 1397 اصفهان پاکستان 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 257,360 6,570,791,987 Rls. 72,061 $
96 8 1397 اصفهان پاکستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 117,845 6,564,372,002 Rls. 76,598 $
97 12 1397 اصفهان پاکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 24,590 6,515,654,400 Rls. 73,800 $
98 7 1397 ذوب آهن اصفهان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 281,450 6,466,026,000 Rls. 153,953 $
99 11 1397 اصفهان پاکستان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 64,350 6,352,222,305 Rls. 70,785 $
100 9 1397 اصفهان پاکستان 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 45,665 6,307,285,296 Rls. 70,386 $
مجموع کل
7,138,378,450,446 ريال
مجموع کل
122,761,797 دلار