آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 اصفهان هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,412,760 43,681,177,000 Rls. 1,021,130 $
2 10 1397 اصفهان هند 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 34,000 13,370,706,960 Rls. 147,120 $
3 7 1397 اصفهان هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 356,670 10,827,474,000 Rls. 257,797 $
4 3 1397 اصفهان هند 72027000 فروموليبدن. 20,000 10,520,167,500 Rls. 249,500 $
5 11 1397 اصفهان هند 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 159,800 10,299,301,760 Rls. 127,840 $
6 9 1397 اصفهان هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 277,700 10,128,718,720 Rls. 111,080 $
7 3 1397 اصفهان هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 593,000 10,011,658,320 Rls. 237,200 $
8 12 1397 اصفهان هند 27101940 روغن پايه معدني 325,510 9,626,375,004 Rls. 107,566 $
9 10 1397 اصفهان هند 08109030 عناب تازه 13,000 9,286,424,940 Rls. 102,180 $
10 4 1397 اصفهان هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 501,020 8,637,584,800 Rls. 200,408 $
11 12 1397 اصفهان هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 200,990 7,098,002,048 Rls. 80,396 $
12 2 1397 اصفهان هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 412,720 6,933,696,000 Rls. 165,088 $
13 8 1397 اصفهان هند 11052000 فلس، دانه هاي ريز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه از سيب زميني 80,040 6,859,347,960 Rls. 80,040 $
14 4 1397 اصفهان هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 220,230 6,584,999,160 Rls. 153,522 $
15 8 1397 اصفهان هند 27101940 روغن پايه معدني 358,270 5,523,924,000 Rls. 131,522 $
16 8 1397 اصفهان هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 307,150 5,160,120,000 Rls. 122,860 $
17 12 1397 اصفهان هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 132,120 4,928,043,316 Rls. 56,812 $
18 11 1397 اصفهان هند 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 6,000 4,823,285,400 Rls. 53,100 $
19 12 1397 اصفهان هند 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 6,000 4,606,053,300 Rls. 53,100 $
20 8 1397 اصفهان هند 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 12,000 4,460,400,000 Rls. 106,200 $
21 9 1397 اصفهان هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 5,040 4,445,884,800 Rls. 50,400 $
22 10 1397 اصفهان هند 12119091 گل خشك و گلبرگ تازه محمدي 6,000 4,418,079,300 Rls. 53,100 $
23 6 1397 اصفهان هند 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 12,000 4,198,320,000 Rls. 99,960 $
24 5 1397 اصفهان هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 26,170 4,114,614,000 Rls. 97,967 $
25 9 1397 اصفهان هند 27101940 روغن پايه معدني 124,800 3,711,553,536 Rls. 40,704 $
26 10 1397 اصفهان هند 27101940 روغن پايه معدني 101,080 3,490,906,913 Rls. 38,411 $
27 7 1397 اصفهان هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 123,240 3,278,772,000 Rls. 78,066 $
28 9 1397 اصفهان هند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 22,000 2,903,703,000 Rls. 31,844 $
29 4 1397 اصفهان هند 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 56,000 2,654,960,000 Rls. 61,600 $
30 7 1397 اصفهان هند 27101940 روغن پايه معدني 164,990 2,633,274,000 Rls. 62,697 $
31 7 1397 اصفهان هند 27101910 روغن موتور 151,083 2,538,186,000 Rls. 60,433 $
32 2 1397 اصفهان هند 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 6,000 2,099,160,000 Rls. 49,980 $
33 6 1397 اصفهان هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 67,070 2,036,076,000 Rls. 48,478 $
34 9 1397 اصفهان هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 48,520 1,902,462,976 Rls. 20,864 $
35 9 1397 اصفهان هند 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 10,815 1,770,026,956 Rls. 20,116 $
36 2 1397 اصفهان هند 08081000 سيب، تازه 80,710 1,349,040,000 Rls. 32,120 $
37 10 1397 اصفهان هند 84589900 ماشين هاي ترا ش براي بردا شتن فلز،(غير ازانواع کنترل شماره اي) غير مذكور در جاي ديگر 800 1,250,460,000 Rls. 15,000 $
38 12 1397 اصفهان هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 14,700 1,206,985,248 Rls. 13,671 $
39 8 1397 اصفهان هند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,000 1,099,233,000 Rls. 12,538 $
40 10 1397 اصفهان هند 27101950 روغن صنعتي 14,970 942,820,242 Rls. 10,374 $
41 7 1397 اصفهان هند 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 11,000 859,320,000 Rls. 20,460 $
42 10 1397 اصفهان هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 21,860 856,570,984 Rls. 8,744 $
43 12 1397 اصفهان هند 69074090 ک ک ک سایر 32,500 381,404,160 Rls. 4,320 $
44 12 1397 اصفهان هند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 500 288,854,190 Rls. 3,330 $
45 10 1397 اصفهان هند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 500 277,065,990 Rls. 3,330 $
46 4 1397 اصفهان هند 69074010 ک ک ک نقاشی شده، صنایع دستی 12,900 210,543,500 Rls. 4,885 $
47 2 1397 اصفهان هند 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 27,430 144,018,000 Rls. 3,429 $
48 4 1397 اصفهان هند 85167900 دستگاه هاي الکتروترميک براي مصارف خانگي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 100 45,599,800 Rls. 1,058 $
مجموع کل
248,475,354,783 ريال
مجموع کل
4,512,340 دلار
[1]