آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 اصفهان مالزي 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 205,080 28,603,201,608 Rls. 329,832 $
2 2 1397 اصفهان مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 33,817 22,489,603,500 Rls. 535,466 $
3 12 1397 اصفهان مالزي 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 90,720 12,919,863,852 Rls. 146,286 $
4 5 1397 اصفهان مالزي 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 183,720 12,722,029,200 Rls. 294,588 $
5 8 1397 اصفهان مالزي 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 91,860 12,300,637,167 Rls. 142,011 $
6 4 1397 اصفهان مالزي 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 136,080 9,612,214,920 Rls. 224,532 $
7 7 1397 اصفهان مالزي 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 138,360 9,134,748,000 Rls. 217,494 $
8 10 1397 اصفهان مالزي 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 69,360 8,962,296,912 Rls. 107,508 $
9 6 1397 اصفهان مالزي 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 114,540 7,758,072,000 Rls. 184,716 $
10 3 1397 اصفهان مالزي 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 67,680 4,188,996,000 Rls. 99,738 $
11 1 1397 اصفهان مالزي 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 45,360 2,744,824,320 Rls. 72,576 $
12 8 1397 اصفهان مالزي 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 5,703 2,353,200,375 Rls. 26,841 $
13 2 1397 اصفهان مالزي 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 22,680 1,524,096,000 Rls. 36,288 $
14 11 1397 اصفهان مالزي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 24,250 1,367,573,900 Rls. 16,975 $
15 10 1397 اصفهان مالزي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 17,500 1,351,884,625 Rls. 14,875 $
16 8 1397 اصفهان مالزي 34059000 ساير جلاها، واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,250 963,480,000 Rls. 22,940 $
17 4 1397 اصفهان مالزي 34059000 ساير جلاها، واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,250 949,387,500 Rls. 21,825 $
18 7 1397 اصفهان مالزي 34059000 ساير جلاها، واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,250 916,650,000 Rls. 21,825 $
19 5 1397 اصفهان مالزي 34042090 ساير موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده غير مذکور ازپلي (اكسي) اتيلن (پلي اتيلن گليكول) 24,250 916,650,000 Rls. 21,825 $
20 6 1397 اصفهان مالزي 04090000 عسل طبيعي 2,040 756,000,000 Rls. 18,000 $
21 6 1397 اصفهان مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 18,500 699,300,000 Rls. 16,650 $
22 11 1397 اصفهان مالزي 42022220 ک ک ک از نمد 71 166,406,000 Rls. 2,000 $
23 9 1397 اصفهان مالزي 42022220 ک ک ک از نمد 26 156,380,560 Rls. 1,715 $
24 12 1397 اصفهان مالزي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 134,046,700 Rls. 1,450 $
25 12 1397 اصفهان مالزي 42022220 ک ک ک از نمد 37 95,417,300 Rls. 1,100 $
26 10 1397 اصفهان مالزي 04015010 ک ک ک خامه شير 270 73,615,230 Rls. 810 $
27 10 1397 اصفهان مالزي 42022220 ک ک ک از نمد 81 19,592,200 Rls. 200 $
مجموع کل
143,880,167,869 ريال
مجموع کل
2,580,066 دلار
[1]