آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 اصفهان عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,809,475 243,725,210,750 Rls. 2,625,779 $
2 5 1397 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 8,373,280 236,688,776,250 Rls. 5,492,257 $
3 6 1397 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 7,111,977 213,485,664,000 Rls. 5,082,992 $
4 8 1397 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,050,920 177,614,158,547 Rls. 2,085,761 $
5 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 4,872,642 175,974,619,415 Rls. 1,979,413 $
6 7 1397 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 5,308,180 163,432,332,000 Rls. 3,891,246 $
7 9 1397 اصفهان عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,182,425 149,255,118,863 Rls. 1,747,387 $
8 12 1397 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,659,355 146,967,159,809 Rls. 1,656,764 $
9 9 1397 اصفهان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,879,221 140,809,871,476 Rls. 1,598,933 $
10 11 1397 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,423,576 119,909,779,313 Rls. 1,423,567 $
11 4 1397 اصفهان عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 3,641,860 119,618,862,854 Rls. 2,794,737 $
12 11 1397 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,073,420 115,909,269,949 Rls. 1,353,125 $
13 12 1397 اصفهان عراق 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 1,610,780 112,265,968,415 Rls. 1,274,521 $
14 10 1397 اصفهان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,080,070 110,460,902,956 Rls. 1,235,075 $
15 2 1397 اصفهان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 1,184,389 109,387,110,000 Rls. 2,604,455 $
16 12 1397 اصفهان عراق 73082000 برج و منجنيق ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 1,489,990 107,007,320,982 Rls. 1,236,692 $
17 8 1397 اصفهان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,173,760 106,431,741,681 Rls. 1,955,815 $
18 11 1397 اصفهان عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,559,300 104,215,774,512 Rls. 1,294,219 $
19 7 1397 اصفهان عراق 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 3,588,240 95,274,942,000 Rls. 2,268,451 $
20 12 1397 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,570,450 94,757,683,758 Rls. 1,089,343 $
21 11 1397 اصفهان عراق 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 1,306,920 88,126,150,824 Rls. 1,067,778 $
22 8 1397 اصفهان عراق 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 2,637,140 86,671,137,360 Rls. 1,422,148 $
23 5 1397 اصفهان عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,551,740 85,079,666,120 Rls. 1,965,467 $
24 10 1397 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,667,800 84,735,859,037 Rls. 917,289 $
25 2 1397 اصفهان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 635,956 80,130,204,000 Rls. 1,907,862 $
26 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 1,996,979 78,542,283,208 Rls. 846,323 $
27 4 1397 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,706,550 77,093,892,920 Rls. 1,801,413 $
28 10 1397 اصفهان عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,785,690 76,754,089,535 Rls. 837,847 $
29 4 1397 اصفهان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 671,793 75,949,414,470 Rls. 1,775,178 $
30 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 1,977,990 73,592,941,437 Rls. 846,561 $
31 11 1397 اصفهان عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,888,370 69,135,728,504 Rls. 811,972 $
32 12 1397 اصفهان عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,913,685 68,649,141,587 Rls. 778,876 $
33 11 1397 اصفهان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,388,450 66,975,669,037 Rls. 819,180 $
34 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 2,529,240 63,811,704,680 Rls. 1,045,814 $
35 3 1397 اصفهان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 496,101 62,753,685,498 Rls. 1,488,301 $
36 5 1397 اصفهان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 489,355 62,303,635,670 Rls. 1,438,063 $
37 5 1397 اصفهان عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,231,890 62,188,014,319 Rls. 1,457,580 $
38 12 1397 اصفهان عراق 90051000 دوربين دوچشمي 8,000 61,911,515,105 Rls. 713,735 $
39 12 1397 اصفهان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 659,435 61,801,031,295 Rls. 695,461 $
40 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 1,675,115 60,363,359,425 Rls. 683,936 $
41 9 1397 اصفهان عراق 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 445,920 60,123,488,100 Rls. 668,880 $
42 12 1397 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,627,450 60,035,971,821 Rls. 683,529 $
43 10 1397 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 553,377 57,528,784,096 Rls. 636,692 $
44 2 1397 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,098,500 56,244,300,000 Rls. 1,339,150 $
45 5 1397 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 811,771 56,191,255,570 Rls. 1,304,853 $
46 12 1397 اصفهان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,165,740 54,331,950,593 Rls. 607,736 $
47 12 1397 اصفهان عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 165,765 51,313,821,720 Rls. 580,178 $
48 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 1,398,328 51,153,868,325 Rls. 573,685 $
49 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 1,500,100 51,029,440,084 Rls. 619,635 $
50 12 1397 اصفهان عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 214,784 49,946,753,205 Rls. 565,238 $
51 10 1397 اصفهان عراق 73051200 لوله ا زآهن يافولاد، جوش دا ده ا زدرا زا(غير ازرديف 73051100) بامقطع مدور، باقطرخارجي بيش از 4/406، براي استفاده درخطوط نفت وگاز 734,390 48,634,163,982 Rls. 547,119 $
52 6 1397 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 609,519 48,480,852,000 Rls. 1,154,306 $
53 6 1397 اصفهان عراق 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 1,907,520 48,453,897,650 Rls. 1,153,664 $
54 12 1397 اصفهان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 169,707 48,309,139,328 Rls. 550,882 $
55 8 1397 اصفهان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 189,145 47,473,103,388 Rls. 599,989 $
56 8 1397 اصفهان عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 820,650 47,054,267,658 Rls. 571,745 $
57 4 1397 اصفهان عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,369,670 44,947,677,790 Rls. 1,048,459 $
58 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 1,193,540 44,451,091,111 Rls. 509,534 $
59 11 1397 اصفهان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 145,774 43,969,006,772 Rls. 508,358 $
60 12 1397 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 395,318 43,078,885,955 Rls. 490,073 $
61 10 1397 اصفهان عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب براي نصب دروسايل نقليه موتوري به جز هواپيما 280,300 42,631,745,529 Rls. 476,510 $
62 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72084000 محصولات ازآهن يا فولاد غير ممزوج تخت و گرم نوردشده بصورت غيرطومار، با پهناي 600 ميليمتر يا بيشتربا نقوش برجسته. 811,390 42,579,528,080 Rls. 483,315 $
63 12 1397 ذوب آهن اصفهان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,176,880 42,406,506,960 Rls. 482,591 $
64 10 1397 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 682,405 42,347,561,366 Rls. 466,786 $
65 6 1397 اصفهان عراق 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,305,990 42,089,166,000 Rls. 1,002,123 $
66 6 1397 اصفهان عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 910,410 41,917,909,320 Rls. 998,045 $
67 3 1397 اصفهان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,478,020 41,894,476,520 Rls. 994,743 $
68 2 1397 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 617,123 41,470,548,000 Rls. 987,394 $
69 7 1397 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 519,462 41,468,910,000 Rls. 987,355 $
70 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 997,700 39,969,220,641 Rls. 422,940 $
71 11 1397 اصفهان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 474,465 39,770,714,275 Rls. 471,474 $
72 8 1397 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 306,441 39,737,720,560 Rls. 578,463 $
73 11 1397 اصفهان عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 355,040 38,703,023,075 Rls. 465,884 $
74 10 1397 اصفهان عراق 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 865,320 38,644,872,459 Rls. 463,705 $
75 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 2,159,400 38,545,374,000 Rls. 917,747 $
76 9 1397 اصفهان عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 277,470 38,408,457,768 Rls. 422,553 $
77 9 1397 اصفهان عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب براي نصب دروسايل نقليه موتوري به جز هواپيما 261,860 38,354,966,780 Rls. 445,162 $
78 10 1397 اصفهان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 197,320 37,658,758,800 Rls. 425,800 $
79 2 1397 اصفهان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 252,331 37,092,594,000 Rls. 883,157 $
80 11 1397 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 550,870 36,708,322,168 Rls. 445,341 $
81 2 1397 اصفهان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 6,662,249 35,798,622,720 Rls. 852,345 $
82 2 1397 اصفهان عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 350,500 35,721,000,000 Rls. 850,500 $
83 8 1397 ذوب آهن اصفهان عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 743,230 35,031,694,424 Rls. 408,776 $
84 9 1397 اصفهان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 174,500 34,768,459,200 Rls. 381,300 $
85 9 1397 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 202,298 34,726,352,332 Rls. 388,682 $
86 3 1397 اصفهان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,125,000 34,482,008,475 Rls. 818,025 $
87 11 1397 اصفهان عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 202,024 34,414,332,779 Rls. 408,353 $
88 6 1397 اصفهان عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 1,098,700 34,398,625,800 Rls. 819,015 $
89 2 1397 اصفهان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,800,000 32,432,400,000 Rls. 772,200 $
90 6 1397 اصفهان عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 256,045 32,257,449,000 Rls. 768,035 $
91 4 1397 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 463,962 32,016,326,320 Rls. 746,639 $
92 4 1397 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,478,680 31,519,079,400 Rls. 739,340 $
93 3 1397 اصفهان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 465,523 31,420,698,002 Rls. 745,859 $
94 5 1397 اصفهان عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 546,700 31,296,633,290 Rls. 731,618 $
95 2 1397 ذوب آهن اصفهان عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,488,510 31,258,710,000 Rls. 744,255 $
96 9 1397 اصفهان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 103,051 31,187,425,495 Rls. 359,746 $
97 10 1397 اصفهان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 167,848 31,148,303,620 Rls. 365,705 $
98 9 1397 اصفهان عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 483,830 30,719,792,548 Rls. 347,354 $
99 5 1397 اصفهان عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 885,530 30,576,123,850 Rls. 708,976 $
100 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 1,653,025 30,210,829,390 Rls. 702,538 $
مجموع کل
6,760,298,353,655 ريال
مجموع کل
108,205,370 دلار