آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 ذوب آهن اصفهان جمهوري عربي سوريه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 1,069,010 38,452,956,639 Rls. 438,662 $
2 11 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 38,922 20,679,152,675 Rls. 231,585 $
3 3 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 77,104 19,338,228,395 Rls. 458,768 $
4 5 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 64,219 16,338,467,366 Rls. 382,102 $
5 9 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 29,758 15,958,086,694 Rls. 177,059 $
6 11 1397 ذوب آهن اصفهان جمهوري عربي سوريه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 315,370 11,773,630,578 Rls. 129,617 $
7 10 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 19,390 9,715,894,431 Rls. 99,181 $
8 6 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 35,619 8,901,217,920 Rls. 211,934 $
9 10 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 504,500 7,903,746,674 Rls. 84,038 $
10 2 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 493,960 5,479,320,000 Rls. 130,461 $
11 6 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سایر 142,114 5,380,662,000 Rls. 128,111 $
12 4 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 20,619 5,247,166,880 Rls. 122,683 $
13 1 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 349,700 4,340,044,800 Rls. 103,334 $
14 3 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 04021030 شير خشك صنعتي 50,000 4,216,500,000 Rls. 100,000 $
15 3 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 484,470 3,364,292,547 Rls. 79,830 $
16 4 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 478,790 3,267,880,280 Rls. 76,660 $
17 5 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 16,530 2,937,275,800 Rls. 66,620 $
18 12 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,688 2,203,227,040 Rls. 24,955 $
19 11 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 69074090 ک ک ک سایر 221,000 2,030,301,626 Rls. 24,998 $
20 5 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 50,210 1,760,413,600 Rls. 40,168 $
21 2 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 260,390 1,699,420,800 Rls. 40,462 $
22 4 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 28,000 1,327,480,000 Rls. 30,800 $
23 8 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آن ها، که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره و اسانس توتون و تنباكو 4,500 1,323,000,000 Rls. 15,363 $
24 8 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 3,032 1,218,791,700 Rls. 29,019 $
25 2 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 30,015 1,197,546,000 Rls. 28,513 $
26 5 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 147,680 1,149,120,000 Rls. 27,360 $
27 1 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 33,975 919,404,200 Rls. 24,310 $
28 2 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 7,850 824,250,000 Rls. 19,625 $
29 1 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 15,995 638,190,000 Rls. 15,195 $
30 4 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 16,370 564,437,600 Rls. 13,096 $
31 3 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 12,945 435,780,480 Rls. 10,356 $
32 9 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 3,000 317,563,200 Rls. 3,600 $
33 11 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 2,200 210,796,080 Rls. 2,640 $
34 4 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 20,920 147,813,120 Rls. 3,456 $
35 5 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 2,600 131,040,000 Rls. 3,120 $
36 7 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,945 98,028,000 Rls. 2,334 $
37 3 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 95 58,620,913 Rls. 1,391 $
38 2 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 110 15,582,000 Rls. 371 $
مجموع کل
201,565,330,038 ريال
مجموع کل
3,381,778 دلار
[1]