آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 211,876 53,099,095,907 Rls. 1,260,664 $
2 11 1397 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 532,525 49,952,986,928 Rls. 585,924 $
3 10 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 1,319,770 48,726,495,661 Rls. 584,503 $
4 4 1397 اصفهان ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 701,693 41,505,491,264 Rls. 972,321 $
5 1 1397 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 182,193 41,368,825,075 Rls. 1,084,046 $
6 2 1397 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 173,299 39,211,782,540 Rls. 933,614 $
7 12 1397 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 286,243 35,256,909,558 Rls. 401,985 $
8 5 1397 اصفهان ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 571,807 33,255,822,270 Rls. 760,686 $
9 8 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 1,207,660 32,812,719,375 Rls. 596,032 $
10 12 1397 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 59,291 30,987,224,733 Rls. 352,780 $
11 10 1397 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 234,041 30,107,616,220 Rls. 332,590 $
12 4 1397 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 116,996 29,791,936,498 Rls. 696,132 $
13 9 1397 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 511,980 28,000,923,452 Rls. 317,428 $
14 11 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 837,900 27,994,204,310 Rls. 324,648 $
15 11 1397 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 216,346 25,933,792,315 Rls. 304,068 $
16 12 1397 اصفهان ترکيه 27132000 قيرنفت 878,990 24,591,456,363 Rls. 276,882 $
17 3 1397 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 432,000 24,527,074,080 Rls. 581,296 $
18 4 1397 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 440,300 20,866,707,400 Rls. 484,330 $
19 11 1397 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 41,807 20,759,348,754 Rls. 248,755 $
20 9 1397 اصفهان ترکيه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 201,950 19,741,170,680 Rls. 222,145 $
21 10 1397 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 37,205 19,374,593,720 Rls. 221,372 $
22 12 1397 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 197,575 19,230,823,535 Rls. 217,333 $
23 10 1397 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 181,650 18,472,606,652 Rls. 199,815 $
24 3 1397 اصفهان ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,600 18,045,017,730 Rls. 427,962 $
25 5 1397 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 67,511 17,681,846,348 Rls. 401,691 $
26 9 1397 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 204,045 17,577,552,972 Rls. 204,045 $
27 9 1397 اصفهان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 150,000 17,201,340,000 Rls. 195,000 $
28 12 1397 اصفهان ترکيه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 177,800 17,082,152,778 Rls. 195,580 $
29 11 1397 اصفهان ترکيه 27132000 قيرنفت 628,350 16,825,563,729 Rls. 205,487 $
30 8 1397 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 227,548 15,852,127,190 Rls. 212,216 $
31 11 1397 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 187,155 15,530,254,645 Rls. 187,155 $
32 12 1397 اصفهان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 429,870 15,282,396,674 Rls. 176,246 $
33 12 1397 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 247,500 14,454,696,600 Rls. 159,975 $
34 8 1397 اصفهان ترکيه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 197,925 14,426,886,109 Rls. 217,717 $
35 6 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 757,480 13,680,072,000 Rls. 325,716 $
36 10 1397 اصفهان ترکيه 27101940 روغن پايه معدني 361,160 13,395,924,232 Rls. 144,464 $
37 8 1397 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 201,025 13,106,450,104 Rls. 209,787 $
38 4 1397 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 216,000 13,036,678,800 Rls. 305,631 $
39 9 1397 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 138,250 12,991,018,040 Rls. 152,938 $
40 7 1397 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 279,650 12,919,830,000 Rls. 307,615 $
41 10 1397 اصفهان ترکيه 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 85,641 12,351,792,242 Rls. 129,714 $
42 10 1397 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 135,000 12,335,159,700 Rls. 135,675 $
43 5 1397 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 256,900 12,201,239,050 Rls. 282,590 $
44 6 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 566,700 11,900,700,000 Rls. 283,350 $
45 2 1397 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 164,774 11,229,582,000 Rls. 267,371 $
46 5 1397 اصفهان ترکيه 27132000 قيرنفت 1,519,390 11,229,329,040 Rls. 257,946 $
47 5 1397 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 192,000 10,987,848,000 Rls. 253,039 $
48 12 1397 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 121,549 10,769,997,906 Rls. 121,549 $
49 6 1397 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 174,766 10,697,694,000 Rls. 254,707 $
50 2 1397 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 10,479,000,000 Rls. 249,500 $
51 1 1397 اصفهان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 10,479,000,000 Rls. 249,500 $
52 12 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 308,990 10,384,687,884 Rls. 114,326 $
53 7 1397 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 245,862 10,326,204,000 Rls. 245,862 $
54 11 1397 اصفهان ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 112,500 10,296,371,250 Rls. 123,750 $
55 5 1397 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 153,747 10,250,907,466 Rls. 237,226 $
56 2 1397 اصفهان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 312,902 9,674,826,000 Rls. 230,353 $
57 1 1397 اصفهان ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 163,892 9,442,896,962 Rls. 246,429 $
58 2 1397 اصفهان ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 146,322 9,402,796,620 Rls. 223,876 $
59 3 1397 اصفهان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 206,640 9,298,481,724 Rls. 220,752 $
60 6 1397 اصفهان ترکيه 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 196,000 9,055,200,000 Rls. 215,600 $
61 9 1397 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 17,748 8,701,244,712 Rls. 105,598 $
62 11 1397 اصفهان ترکيه 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 89,186 8,622,217,085 Rls. 107,023 $
63 1 1397 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 121,080 8,281,728,000 Rls. 197,184 $
64 12 1397 اصفهان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 116,230 7,987,141,210 Rls. 89,148 $
65 9 1397 اصفهان ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 136,080 7,937,857,116 Rls. 92,118 $
66 9 1397 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 54,937 7,265,164,700 Rls. 84,045 $
67 3 1397 اصفهان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 235,019 7,130,273,450 Rls. 169,286 $
68 5 1397 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 160,228 6,997,006,500 Rls. 160,228 $
69 9 1397 اصفهان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 96,570 6,817,663,421 Rls. 82,739 $
70 8 1397 اصفهان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 94,190 6,756,617,821 Rls. 78,406 $
71 11 1397 اصفهان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 94,780 6,627,350,964 Rls. 75,946 $
72 6 1397 اصفهان ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 212,560 6,326,922,000 Rls. 150,641 $
73 1 1397 اصفهان ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 120,150 6,267,416,400 Rls. 162,583 $
74 8 1397 اصفهان ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 94,830 5,949,199,425 Rls. 92,610 $
75 6 1397 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 23,452 5,860,654,800 Rls. 139,539 $
76 4 1397 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 15,225 5,860,559,250 Rls. 137,025 $
77 7 1397 اصفهان ترکيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 260,870 5,803,728,000 Rls. 138,184 $
78 11 1397 اصفهان ترکيه 28112990 سايرترکيبات اکسيژنه غيرفلزي غيرفلزات 49,610 5,485,839,125 Rls. 64,493 $
79 6 1397 اصفهان ترکيه 39206990 سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور 89,112 5,470,709,348 Rls. 130,255 $
80 11 1397 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 7,592 5,456,025,357 Rls. 68,331 $
81 4 1397 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي از نوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزات به کار مي روند 127,340 5,453,880,400 Rls. 127,340 $
82 3 1397 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي از نوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزات به کار مي روند 126,990 5,355,811,800 Rls. 126,990 $
83 8 1397 اصفهان ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي از نوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزات به کار مي روند 63,620 5,250,240,500 Rls. 59,884 $
84 3 1397 اصفهان ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 124,190 5,157,917,955 Rls. 122,327 $
85 7 1397 اصفهان ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 138,730 5,133,102,816 Rls. 122,216 $
86 4 1397 اصفهان ترکيه 54023300 نخ تکستوره از پلي استرها، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 79,590 4,999,004,809 Rls. 117,513 $
87 10 1397 اصفهان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 186,100 4,902,638,384 Rls. 55,899 $
88 10 1397 اصفهان ترکيه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 44,450 4,789,803,095 Rls. 48,895 $
89 12 1397 اصفهان ترکيه 28112990 سايرترکيبات اکسيژنه غيرفلزي غيرفلزات 41,580 4,721,531,880 Rls. 54,054 $
90 12 1397 اصفهان ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 5,616 4,658,428,032 Rls. 52,764 $
91 4 1397 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 136,260 4,657,394,940 Rls. 109,689 $
92 9 1397 اصفهان ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 5,586 4,423,659,534 Rls. 50,274 $
93 10 1397 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 71,140 4,376,497,799 Rls. 44,676 $
94 2 1397 اصفهان ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 124,510 4,366,572,000 Rls. 103,966 $
95 6 1397 اصفهان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 103,510 4,347,420,000 Rls. 103,510 $
96 12 1397 اصفهان ترکيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 40,300 4,181,157,240 Rls. 48,360 $
97 5 1397 اصفهان ترکيه 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربي هاي حيواني 333,500 4,094,350,400 Rls. 93,380 $
98 1 1397 اصفهان ترکيه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 158,080 4,054,720,020 Rls. 107,211 $
99 7 1397 اصفهان ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 96,470 4,011,210,000 Rls. 95,505 $
100 11 1397 اصفهان ترکيه 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 95,140 3,995,783,421 Rls. 50,043 $
مجموع کل
1,415,989,572,794 ريال
مجموع کل
24,351,565 دلار