آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ترکمنستان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,230,580 43,841,089,149 Rls. 475,498 $
2 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ترکمنستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 715,345 26,110,656,354 Rls. 283,185 $
3 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ترکمنستان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 653,510 23,760,116,074 Rls. 262,251 $
4 11 1397 اصفهان ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 415,620 15,023,785,887 Rls. 181,647 $
5 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ترکمنستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 391,020 14,627,864,375 Rls. 161,458 $
6 12 1397 اصفهان ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 386,200 13,942,834,859 Rls. 157,184 $
7 10 1397 اصفهان ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 274,900 11,802,638,325 Rls. 129,202 $
8 10 1397 اصفهان ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 371,285 9,836,794,096 Rls. 106,182 $
9 12 1397 اصفهان ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 1,217,430 7,600,702,191 Rls. 85,220 $
10 11 1397 اصفهان ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 843,265 7,029,214,432 Rls. 83,306 $
11 10 1397 اصفهان ترکمنستان 90281000 کنتورگاز 17,972 5,975,531,520 Rls. 71,680 $
12 1 1397 اصفهان ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 200,400 4,522,205,480 Rls. 116,232 $
13 11 1397 اصفهان ترکمنستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 25,133 4,148,635,653 Rls. 47,385 $
14 12 1397 اصفهان ترکمنستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 11,200 4,046,281,200 Rls. 46,800 $
15 9 1397 اصفهان ترکمنستان 90281000 کنتورگاز 7,500 3,829,728,000 Rls. 42,000 $
16 11 1397 اصفهان ترکمنستان 90281000 کنتورگاز 8,408 3,726,170,560 Rls. 42,560 $
17 2 1397 اصفهان ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 200,000 3,603,600,000 Rls. 85,800 $
18 8 1397 اصفهان ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 217,825 3,491,170,256 Rls. 40,046 $
19 8 1397 اصفهان ترکمنستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 23,406 3,403,692,460 Rls. 39,717 $
20 6 1397 اصفهان ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 100,720 3,151,512,000 Rls. 75,036 $
21 12 1397 اصفهان ترکمنستان 29173500 انيدريد فتاليك 22,500 2,528,925,750 Rls. 29,250 $
22 9 1397 اصفهان ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 149,890 2,483,175,285 Rls. 28,102 $
23 8 1397 اصفهان ترکمنستان 84321010 گاوا هن (خيش) داراي خاک برگردا ن 6,870 2,303,785,800 Rls. 26,752 $
24 5 1397 اصفهان ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 74,580 2,301,762,540 Rls. 52,206 $
25 4 1397 اصفهان ترکمنستان 48025600 کاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده وزن حدا قل 40 حدا کثر 150g ورق تانشده 1 ضلع آن 435 وديگر ا ز297 mm بيشترنباشد 61,758 2,283,682,960 Rls. 53,597 $
26 1 1397 اصفهان ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 20,000 2,261,640,000 Rls. 60,000 $
27 3 1397 اصفهان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 175,600 2,249,392,830 Rls. 53,382 $
28 5 1397 اصفهان ترکمنستان 84321010 گاوا هن (خيش) داراي خاک برگردا ن 14,340 2,226,420,000 Rls. 53,010 $
29 9 1397 اصفهان ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 101,400 2,193,771,195 Rls. 26,623 $
30 4 1397 اصفهان ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 98,800 2,112,838,000 Rls. 49,400 $
31 2 1397 اصفهان ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 76,300 2,059,764,000 Rls. 49,042 $
32 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ترکمنستان 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 50,810 1,925,835,072 Rls. 20,832 $
33 9 1397 اصفهان ترکمنستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 19,500 1,874,946,060 Rls. 21,255 $
34 10 1397 اصفهان ترکمنستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 22,264 1,853,813,964 Rls. 18,924 $
35 2 1397 اصفهان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 145,000 1,851,360,000 Rls. 44,080 $
36 2 1397 اصفهان ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 22,760 1,751,442,000 Rls. 41,701 $
37 2 1397 اصفهان ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 166,270 1,692,810,000 Rls. 40,305 $
38 4 1397 اصفهان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 125,000 1,624,576,000 Rls. 38,000 $
39 1 1397 اصفهان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 125,000 1,530,548,800 Rls. 38,000 $
40 4 1397 اصفهان ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 142,850 1,464,359,260 Rls. 34,238 $
41 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ترکمنستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 73,845 1,457,694,000 Rls. 34,707 $
42 3 1397 اصفهان ترکمنستان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 148,800 1,379,831,775 Rls. 32,787 $
43 5 1397 اصفهان ترکمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 38,575 1,360,617,400 Rls. 30,860 $
44 7 1397 اصفهان ترکمنستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ و مايعات آماده شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 47,000 1,302,840,000 Rls. 31,020 $
45 5 1397 اصفهان ترکمنستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 14,727 1,298,609,224 Rls. 29,454 $
46 3 1397 اصفهان ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 119,630 1,248,927,300 Rls. 29,620 $
47 1 1397 اصفهان ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 75,000 1,216,858,500 Rls. 32,175 $
48 5 1397 اصفهان ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 118,790 1,181,303,370 Rls. 26,793 $
49 2 1397 اصفهان ترکمنستان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 124,800 1,158,528,000 Rls. 27,584 $
50 5 1397 اصفهان ترکمنستان 84323900 ک ک ساير 7,705 1,131,648,000 Rls. 26,944 $
51 4 1397 اصفهان ترکمنستان 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 116,850 1,114,753,500 Rls. 26,113 $
52 12 1397 اصفهان ترکمنستان 73221900 ساير را دياتور، باگرم کننده غير برقي و اجزاءو قطعات آن ها، از آهن ياا زفولاد غير مذكور در جاي ديگر 24,530 1,046,212,800 Rls. 11,850 $
53 12 1397 اصفهان ترکمنستان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 23,000 985,632,600 Rls. 11,400 $
54 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ترکمنستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 47,185 931,434,000 Rls. 22,177 $
55 8 1397 اصفهان ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 49,820 920,640,000 Rls. 21,920 $
56 12 1397 اصفهان ترکمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 113,720 887,508,877 Rls. 9,774 $
57 9 1397 اصفهان ترکمنستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 71,550 871,536,672 Rls. 9,558 $
58 3 1397 اصفهان ترکمنستان 48025600 کاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده وزن حدا قل 40 حدا کثر 150g ورق تانشده 1 ضلع آن 435 وديگر ا ز297 mm بيشترنباشد 21,081 867,634,020 Rls. 20,526 $
59 5 1397 اصفهان ترکمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 96,045 867,349,632 Rls. 19,767 $
60 4 1397 اصفهان ترکمنستان 15180000 چربي ها و روغن هاي حيوا ني يانباتي... تغيير يافته شيميائي غير مذکور يا در جاي ديگر 23,557 839,588,000 Rls. 19,480 $
61 12 1397 اصفهان ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 220,750 817,442,906 Rls. 9,279 $
62 2 1397 اصفهان ترکمنستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يا فولاد با گنجايش كمتر از 50ليتر 25,060 807,156,000 Rls. 19,218 $
63 4 1397 اصفهان ترکمنستان 48202000 دفترچه مشق 12,350 788,424,000 Rls. 18,525 $
64 3 1397 اصفهان ترکمنستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يا فولاد با گنجايش كمتر از 50ليتر 25,100 737,940,000 Rls. 17,570 $
65 4 1397 اصفهان ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 42,860 728,605,500 Rls. 16,905 $
66 3 1397 اصفهان ترکمنستان 15019000 0/چربيکهاي خوك (همچنين چربي ذوبکشده خوك (Lard) و چربيکهاي پرندگان خانگي، غير از آنهايي كه مشمول شماره 09  02 يا شماره 03  15 ميکگردند. 22,132 720,535,840 Rls. 17,123 $
67 6 1397 اصفهان ترکمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 71,580 664,312,320 Rls. 15,817 $
68 7 1397 اصفهان ترکمنستان 23099010 خوراك آماده آبزيان 22,000 654,774,516 Rls. 15,590 $
69 6 1397 اصفهان ترکمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 18,910 635,376,000 Rls. 15,128 $
70 7 1397 اصفهان ترکمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 71,705 629,516,160 Rls. 14,988 $
71 8 1397 اصفهان ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 173,400 509,796,000 Rls. 12,138 $
72 5 1397 اصفهان ترکمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 47,280 508,158,000 Rls. 12,099 $
73 11 1397 اصفهان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 499,496,800 Rls. 6,200 $
74 3 1397 اصفهان ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 22,740 479,416,050 Rls. 11,370 $
75 3 1397 اصفهان ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 25,000 450,450,000 Rls. 10,725 $
76 5 1397 اصفهان ترکمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 22,000 440,220,000 Rls. 10,120 $
77 5 1397 اصفهان ترکمنستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچينين تك رشته از پلي پروپيلن كمتر از 67 دسي تكس 4,900 426,300,000 Rls. 9,800 $
78 4 1397 اصفهان ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 35,950 425,397,000 Rls. 9,870 $
79 3 1397 اصفهان ترکمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 58,400 422,019,402 Rls. 10,033 $
80 12 1397 اصفهان ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 70,250 412,841,725 Rls. 4,775 $
81 5 1397 اصفهان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 405,890,000 Rls. 9,250 $
82 8 1397 اصفهان ترکمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 23,725 393,045,307 Rls. 4,564 $
83 3 1397 اصفهان ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 24,200 332,919,239 Rls. 7,896 $
84 5 1397 اصفهان ترکمنستان 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي، غده اي، ساقه اي و ميوه دار 3,464 307,440,000 Rls. 7,320 $
85 5 1397 اصفهان ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 22,080 287,100,000 Rls. 6,600 $
86 12 1397 اصفهان ترکمنستان 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 5,000 281,914,750 Rls. 3,250 $
87 7 1397 اصفهان ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 24,500 267,540,000 Rls. 6,370 $
88 11 1397 اصفهان ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 47,880 257,825,963 Rls. 3,229 $
89 4 1397 اصفهان ترکمنستان 84334000 منگنه کاه يا علوفه (همچنين ماشين جمع آوري و منگنه کردن) 1,524 255,022,700 Rls. 5,917 $
90 5 1397 اصفهان ترکمنستان 84335390 ساير ماشينها براي بردا شت ريشه ياغده بجز کمباين مخصوص بردا شت چغندر قند و سيب زميني 2,100 223,146,000 Rls. 5,313 $
91 6 1397 اصفهان ترکمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 24,960 221,088,000 Rls. 5,264 $
92 7 1397 اصفهان ترکمنستان 27132000 قيرنفت 22,500 198,450,000 Rls. 4,725 $
93 4 1397 اصفهان ترکمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 23,600 174,310,418 Rls. 4,076 $
94 10 1397 اصفهان ترکمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 23,050 164,944,010 Rls. 1,979 $
95 10 1397 اصفهان ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 14,500 149,598,994 Rls. 1,798 $
96 5 1397 اصفهان ترکمنستان 84324200 ک ک توزیع­کننده­های کود (Fertiliser distributors) 1,254 110,376,000 Rls. 2,628 $
97 4 1397 اصفهان ترکمنستان 84323900 ک ک ساير 719 97,837,000 Rls. 2,270 $
98 11 1397 اصفهان ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 25,000 84,592,200 Rls. 1,050 $
99 7 1397 اصفهان ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 22,500 66,150,000 Rls. 1,575 $
100 4 1397 اصفهان ترکمنستان 84322990 ساير ماشين الات و دستگاه هاي براي آماده كردن وكشت و زرع زمين به استثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 627 50,427,000 Rls. 1,170 $
مجموع کل
292,206,015,857 ريال
مجموع کل
4,129,113 دلار