آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 اصفهان تاجيکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 289,545 14,943,874,622 Rls. 299,645 $
2 8 1397 اصفهان تاجيکستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 133,990 12,695,154,338 Rls. 147,905 $
3 5 1397 اصفهان تاجيکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 209,156 9,218,456,290 Rls. 216,980 $
4 8 1397 اصفهان تاجيکستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 151,053 7,949,245,568 Rls. 112,140 $
5 9 1397 اصفهان تاجيکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 70,020 6,944,714,990 Rls. 78,925 $
6 9 1397 اصفهان تاجيکستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 68,900 5,953,403,360 Rls. 65,290 $
7 8 1397 اصفهان تاجيکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 60,000 5,654,613,000 Rls. 64,497 $
8 8 1397 اصفهان تاجيکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 60,000 5,654,613,000 Rls. 64,497 $
9 10 1397 اصفهان تاجيکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 67,210 5,486,599,688 Rls. 56,008 $
10 11 1397 اصفهان تاجيکستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 133,990 4,827,040,199 Rls. 56,017 $
11 11 1397 اصفهان تاجيکستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 130,200 4,447,886,970 Rls. 52,756 $
12 9 1397 اصفهان تاجيکستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 66,934 4,414,489,902 Rls. 49,934 $
13 9 1397 اصفهان تاجيکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 93,490 4,219,492,191 Rls. 47,954 $
14 5 1397 اصفهان تاجيکستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 127,220 4,122,886,500 Rls. 94,779 $
15 8 1397 اصفهان تاجيکستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 129,870 4,063,626,000 Rls. 96,753 $
16 5 1397 اصفهان تاجيکستان 48025600 کاغذ مقوا قشرنزده ا ندود نشده وزن حدا قل 40 حدا کثر 150g ورق تانشده 1 ضلع آن 435 وديگر ا ز297 mm بيشترنباشد 62,880 3,987,156,200 Rls. 90,865 $
17 8 1397 اصفهان تاجيکستان 84321010 گاوا هن (خيش) داراي خاک برگردا ن 18,580 3,121,440,000 Rls. 74,320 $
18 5 1397 اصفهان تاجيکستان 84321010 گاوا هن (خيش) داراي خاک برگردا ن 23,000 2,999,412,000 Rls. 68,952 $
19 5 1397 اصفهان تاجيکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 298,152 2,536,868,630 Rls. 58,878 $
20 10 1397 اصفهان تاجيکستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 54,599 2,513,679,260 Rls. 25,660 $
21 5 1397 اصفهان تاجيکستان 73063090 ساير لوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرآلياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 84,980 2,446,248,000 Rls. 58,244 $
22 6 1397 اصفهان تاجيکستان 84321010 گاوا هن (خيش) داراي خاک برگردا ن 14,200 2,206,680,000 Rls. 52,540 $
23 10 1397 اصفهان تاجيکستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 8,480 2,076,773,200 Rls. 21,200 $
24 1 1397 اصفهان تاجيکستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچينين تك رشته از پلي پروپيلن كمتر از 67 دسي تكس 20,911 1,888,236,000 Rls. 44,958 $
25 9 1397 اصفهان تاجيکستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 62,905 1,824,400,584 Rls. 20,682 $
26 9 1397 اصفهان تاجيکستان 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 24,960 1,741,067,296 Rls. 19,094 $
27 5 1397 اصفهان تاجيکستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 249,010 1,677,302,640 Rls. 39,308 $
28 5 1397 اصفهان تاجيکستان 27132000 قيرنفت 179,679 1,641,385,500 Rls. 37,733 $
29 8 1397 اصفهان تاجيکستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 42,603 1,544,585,374 Rls. 23,431 $
30 10 1397 اصفهان تاجيکستان 32091060 لاکهاو ورني ها و لعابها بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 5,596 1,260,856,031 Rls. 12,871 $
31 9 1397 اصفهان تاجيکستان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 70,015 1,247,397,120 Rls. 13,680 $
32 10 1397 اصفهان تاجيکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 5,970 1,246,458,528 Rls. 14,952 $
33 10 1397 اصفهان تاجيکستان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 60,667 1,122,705,700 Rls. 11,980 $
34 5 1397 اصفهان تاجيکستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 66,295 974,484,000 Rls. 23,202 $
35 2 1397 اصفهان تاجيکستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 32,040 905,520,000 Rls. 21,560 $
36 10 1397 اصفهان تاجيکستان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي ا ورتان. 4,469 823,558,127 Rls. 8,407 $
37 5 1397 اصفهان تاجيکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 127,075 757,389,000 Rls. 17,616 $
38 8 1397 اصفهان تاجيکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 187,403 723,324,000 Rls. 17,222 $
39 11 1397 اصفهان تاجيکستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 24,000 676,737,600 Rls. 8,400 $
40 8 1397 اصفهان تاجيکستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 2,619 667,241,763 Rls. 7,770 $
41 5 1397 اصفهان تاجيکستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 26,888 643,228,900 Rls. 14,787 $
42 8 1397 اصفهان تاجيکستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 18,930 567,755,875 Rls. 6,625 $
43 4 1397 اصفهان تاجيکستان 27132000 قيرنفت 60,310 537,755,900 Rls. 12,665 $
44 2 1397 اصفهان تاجيکستان 27132000 قيرنفت 57,160 504,168,000 Rls. 12,004 $
45 5 1397 اصفهان تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 16,560 413,994,000 Rls. 9,857 $
46 11 1397 اصفهان تاجيکستان 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 12,882 394,767,459 Rls. 4,509 $
47 10 1397 اصفهان تاجيکستان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 3,250 350,210,575 Rls. 3,575 $
48 3 1397 اصفهان تاجيکستان 27101910 روغن موتور 19,850 334,790,100 Rls. 7,940 $
49 3 1397 اصفهان تاجيکستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 1,700 301,755,680 Rls. 7,171 $
50 10 1397 اصفهان تاجيکستان 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 8,588 294,470,766 Rls. 3,006 $
51 4 1397 اصفهان تاجيکستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 1,350 289,279,980 Rls. 6,813 $
52 9 1397 اصفهان تاجيکستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 1,020 269,928,720 Rls. 3,068 $
53 3 1397 اصفهان تاجيکستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 24,355 261,085,680 Rls. 6,192 $
54 4 1397 اصفهان تاجيکستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 2,477 202,397,600 Rls. 4,696 $
55 11 1397 اصفهان تاجيکستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 4,961 176,765,469 Rls. 2,019 $
56 2 1397 اصفهان تاجيکستان 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 1,050 168,546,000 Rls. 4,013 $
مجموع کل
148,917,903,875 ريال
مجموع کل
2,406,544 دلار
[1]