آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 اصفهان ايتاليا 87083029 ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 108,130 11,547,816,810 Rls. 129,756 $
2 3 1397 اصفهان ايتاليا 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 260,090 9,541,011,870 Rls. 226,278 $
3 6 1397 اصفهان ايتاليا 38170090 ا لکيل بنزنها مخلوط شده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 259,980 8,735,328,000 Rls. 207,984 $
4 6 1397 اصفهان ايتاليا 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 144,344 7,881,174,000 Rls. 187,647 $
5 12 1397 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 62,200 6,612,396,060 Rls. 74,640 $
6 3 1397 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 130,480 6,606,391,962 Rls. 156,576 $
7 11 1397 اصفهان ايتاليا 87083029 ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 64,510 6,030,216,672 Rls. 73,056 $
8 4 1397 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 113,325 5,801,926,020 Rls. 135,990 $
9 8 1397 اصفهان ايتاليا 87083029 ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 85,995 5,434,073,820 Rls. 102,497 $
10 2 1397 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 107,690 5,427,576,000 Rls. 129,228 $
11 8 1397 اصفهان ايتاليا 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 72,040 5,200,780,625 Rls. 91,887 $
12 5 1397 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 87,240 4,396,896,000 Rls. 104,688 $
13 6 1397 اصفهان ايتاليا 87083029 ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 67,275 3,390,660,000 Rls. 80,730 $
14 6 1397 اصفهان ايتاليا 25151110 ک کک ک مرمر 373,550 3,322,161,622 Rls. 79,099 $
15 8 1397 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 41,260 3,115,323,000 Rls. 48,011 $
16 5 1397 اصفهان ايتاليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آن ها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگ شده به طور مصنوعي 20,960 2,656,418,000 Rls. 61,067 $
17 10 1397 اصفهان ايتاليا 87083029 ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 20,505 2,410,428,366 Rls. 24,606 $
18 10 1397 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 20,310 2,387,505,492 Rls. 24,372 $
19 9 1397 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 22,160 2,345,733,504 Rls. 26,592 $
20 11 1397 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 22,770 2,273,438,772 Rls. 27,324 $
21 7 1397 اصفهان ايتاليا 87083029 ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 44,630 2,249,352,000 Rls. 53,556 $
22 6 1397 اصفهان ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر، که در جاي ديگرگفته نشده. 43,220 2,178,288,000 Rls. 51,864 $
23 6 1397 اصفهان ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 83,810 645,246,000 Rls. 15,363 $
24 3 1397 فرودگاه اصفهان ايتاليا 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 7,322 617,427,660 Rls. 14,644 $
25 4 1397 اصفهان ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 48,500 419,794,000 Rls. 9,740 $
26 8 1397 اصفهان ايتاليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 50,045 363,714,540 Rls. 6,321 $
27 2 1397 فرودگاه اصفهان ايتاليا 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 4,240 356,160,000 Rls. 8,480 $
28 9 1397 اصفهان ايتاليا 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 22,601 332,876,803 Rls. 3,774 $
29 7 1397 اصفهان ايتاليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 25,288 302,904,000 Rls. 7,212 $
30 1 1397 فرودگاه اصفهان ايتاليا 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 2,886 233,228,000 Rls. 5,772 $
31 6 1397 اصفهان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,545 153,623,400 Rls. 3,658 $
32 4 1397 فرودگاه اصفهان ايتاليا 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 1,773 151,246,620 Rls. 3,546 $
33 12 1397 اصفهان ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 22,900 138,593,777 Rls. 1,603 $
34 4 1397 فرودگاه اصفهان ايتاليا 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 1,088 92,392,960 Rls. 2,176 $
35 2 1397 اصفهان ايتاليا 07095900 ساير قارچها،دنبلان زميني غير از نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسرد كرده 550 46,200,000 Rls. 1,100 $
مجموع کل
113,398,304,355 ريال
مجموع کل
2,180,836 دلار
[1]