آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 اصفهان امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 4,011,660 206,000,000,000 Rls. 5,449,130 $
2 8 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 364,000 25,565,339,800 Rls. 400,400 $
3 9 1397 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 165,864 24,892,179,737 Rls. 272,988 $
4 7 1397 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 329,192 23,043,652,684 Rls. 548,658 $
5 9 1397 اصفهان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 20,000 22,008,894,000 Rls. 249,500 $
6 5 1397 اصفهان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 40,000 21,853,705,000 Rls. 499,000 $
7 10 1397 اصفهان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 20,000 20,799,318,000 Rls. 249,500 $
8 11 1397 اصفهان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 20,000 20,759,148,500 Rls. 257,673 $
9 10 1397 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 115,592 17,248,362,951 Rls. 188,739 $
10 12 1397 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 135,138 17,156,699,329 Rls. 197,788 $
11 12 1397 اصفهان امارات متحده عربي 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 110,394 15,369,007,703 Rls. 175,957 $
12 11 1397 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 116,453 14,672,133,851 Rls. 168,919 $
13 5 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 273,000 12,950,938,000 Rls. 300,300 $
14 4 1397 اصفهان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 20,000 10,671,115,000 Rls. 249,500 $
15 7 1397 اصفهان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 20,000 10,479,000,000 Rls. 249,500 $
16 6 1397 اصفهان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 20,000 10,479,000,000 Rls. 249,500 $
17 2 1397 اصفهان امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 924,600 9,289,728,000 Rls. 221,184 $
18 4 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,492 9,135,736,060 Rls. 215,161 $
19 12 1397 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 25,160 8,861,597,380 Rls. 100,093 $
20 6 1397 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 121,675 8,734,496,373 Rls. 207,964 $
21 4 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 182,000 8,541,533,000 Rls. 200,200 $
22 8 1397 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 100,552 8,286,548,571 Rls. 167,618 $
23 9 1397 اصفهان امارات متحده عربي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 13,512 7,394,300,807 Rls. 84,035 $
24 9 1397 اصفهان امارات متحده عربي 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 71,335 7,284,721,432 Rls. 85,601 $
25 2 1397 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 56,172 7,077,672,000 Rls. 168,516 $
26 4 1397 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 22,616 6,579,507,212 Rls. 153,409 $
27 12 1397 اصفهان امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 97,000 6,277,083,400 Rls. 67,900 $
28 1 1397 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 78,680 6,080,714,728 Rls. 160,780 $
29 12 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 70,570 5,833,268,646 Rls. 64,219 $
30 1 1397 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 10,670 5,810,967,360 Rls. 153,648 $
31 8 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 69,780 5,681,072,409 Rls. 66,291 $
32 3 1397 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,153 5,563,747,200 Rls. 132,000 $
33 11 1397 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 11,700 5,235,706,861 Rls. 62,927 $
34 5 1397 اصفهان امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 64,282 4,868,936,766 Rls. 115,927 $
35 5 1397 اصفهان امارات متحده عربي 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 22,850 4,861,500,000 Rls. 115,750 $
36 6 1397 اصفهان امارات متحده عربي 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 65,542 4,679,698,800 Rls. 111,421 $
37 1 1397 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,876 4,656,312,360 Rls. 110,865 $
38 6 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 244,040 4,509,876,000 Rls. 107,378 $
39 11 1397 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 3,480 4,387,355,712 Rls. 50,112 $
40 9 1397 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,425 4,344,099,620 Rls. 49,246 $
41 9 1397 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 3,395 4,312,508,256 Rls. 48,888 $
42 2 1397 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,800 4,233,600,000 Rls. 100,800 $
43 6 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 91,000 4,204,200,000 Rls. 100,100 $
44 3 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 872 3,974,719,770 Rls. 94,266 $
45 4 1397 اصفهان امارات متحده عربي 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 49,516 3,939,089,320 Rls. 91,763 $
46 10 1397 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 3,135 3,763,384,416 Rls. 45,144 $
47 9 1397 اصفهان امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 23,349 3,693,909,600 Rls. 44,829 $
48 5 1397 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,100 3,378,337,874 Rls. 76,990 $
49 1 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 87,310 3,373,650,000 Rls. 80,325 $
50 5 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 69,860 2,978,140,500 Rls. 68,463 $
51 7 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 70,250 2,773,470,000 Rls. 66,035 $
52 2 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 69,880 2,700,180,000 Rls. 64,290 $
53 1 1397 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 50,780 2,683,742,100 Rls. 66,014 $
54 4 1397 اصفهان امارات متحده عربي 94042100 تشک از کائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 7,000 2,523,206,400 Rls. 58,543 $
55 12 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 23,800 2,311,379,840 Rls. 25,002 $
56 8 1397 اصفهان امارات متحده عربي 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 6,000 2,230,200,000 Rls. 53,100 $
57 12 1397 اصفهان امارات متحده عربي 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 39,000 2,191,735,650 Rls. 25,350 $
58 6 1397 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 35,672 2,148,384,000 Rls. 51,152 $
59 5 1397 اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 9,555 2,131,169,758 Rls. 49,055 $
60 2 1397 اصفهان امارات متحده عربي 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 50,010 2,100,420,000 Rls. 50,010 $
61 4 1397 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 3,320 2,044,748,160 Rls. 47,808 $
62 3 1397 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 3,360 2,035,998,720 Rls. 48,384 $
63 11 1397 اصفهان امارات متحده عربي 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 29,774 2,033,111,424 Rls. 25,463 $
64 4 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199930 ساير مصنوعات از مس، ميناكاري شده، صنايع دستي 294 2,001,414,400 Rls. 47,040 $
65 11 1397 اصفهان امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 6,996 1,919,034,480 Rls. 23,820 $
66 3 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 29 1,884,005,760 Rls. 44,772 $
67 2 1397 اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 3,820 1,871,772,000 Rls. 44,566 $
68 3 1397 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 33,710 1,849,680,664 Rls. 43,823 $
69 2 1397 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 33,830 1,847,118,000 Rls. 43,979 $
70 7 1397 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,569 1,824,085,200 Rls. 43,431 $
71 4 1397 اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 9,410 1,750,935,620 Rls. 40,730 $
72 8 1397 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 39,004 1,638,168,000 Rls. 39,004 $
73 3 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب باف 2,600 1,589,620,500 Rls. 37,700 $
74 12 1397 اصفهان امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 18,317 1,588,871,531 Rls. 18,317 $
75 1 1397 اصفهان امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 118,850 1,569,040,686 Rls. 41,598 $
76 6 1397 اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزل آلا (Salmo trutta، Oncorhynchus mykiss، Oncorhynchus clarki، Oncorhynchus aguabonita، Oncorhynchus gilae، Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 6,070 1,553,076,000 Rls. 36,978 $
77 5 1397 اصفهان امارات متحده عربي 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 18,993 1,528,836,683 Rls. 34,841 $
78 3 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سایر 4,860 1,518,781,365 Rls. 36,058 $
79 4 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 2,797 1,419,344,360 Rls. 33,256 $
80 6 1397 اصفهان امارات متحده عربي 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 4,000 1,399,440,000 Rls. 33,320 $
81 10 1397 اصفهان امارات متحده عربي 58050000 "ديوار كوبهاي دستباف از نوع گوبلن،" 5,560 1,390,511,520 Rls. 16,680 $
82 8 1397 اصفهان امارات متحده عربي 61046900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند، نيم شلوا ر، زنانه يا دخترا نه، کشباف ياقلاب باف ا زساير مواد نسجي غير مذکور 5,400 1,311,114,000 Rls. 31,217 $
83 2 1397 اصفهان امارات متحده عربي 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 18,276 1,308,846,000 Rls. 31,163 $
84 12 1397 اصفهان امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 9,599 1,287,857,056 Rls. 14,587 $
85 5 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62144000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت از الياف مصنوعي 2,100 1,270,080,000 Rls. 30,240 $
86 3 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 63080000 مجموعه ها متشكل هستند از پارچه هاي تار و پودباف و نخ، ک حتي داراي متفرعات، براي آماده كردن آن ها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته بندي شده براي خرده فروشي. 980 1,239,651,000 Rls. 29,400 $
87 1 1397 اصفهان امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 114,800 1,233,602,549 Rls. 32,618 $
88 3 1397 اصفهان امارات متحده عربي 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 17,160 1,233,100,440 Rls. 29,172 $
89 7 1397 اصفهان امارات متحده عربي 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 5,250 1,212,750,000 Rls. 28,875 $
90 8 1397 اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,370 1,164,774,355 Rls. 13,285 $
91 3 1397 اصفهان امارات متحده عربي 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 116,700 1,161,216,000 Rls. 27,648 $
92 11 1397 اصفهان امارات متحده عربي 74072900 ميله وپروفيل ازآلياژهاي مس، که در جاي ديگرگفته نشده. 1,600 1,149,796,800 Rls. 14,400 $
93 7 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب باف 1,800 1,088,640,000 Rls. 25,920 $
94 11 1397 اصفهان امارات متحده عربي 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 2,430 1,067,155,155 Rls. 13,365 $
95 2 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سایر 3,430 1,025,740,800 Rls. 24,422 $
96 7 1397 اصفهان امارات متحده عربي 28112990 سايرترکيبات اکسيژنه غيرفلزي غيرفلزات 17,620 962,052,000 Rls. 22,906 $
97 3 1397 اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 60 961,800,000 Rls. 22,900 $
98 4 1397 اصفهان امارات متحده عربي 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,580 958,746,800 Rls. 22,580 $
99 4 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده، صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات و كارد و چنگال اشياءچوبي، مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94 نمي شود 745 953,767,220 Rls. 22,267 $
100 4 1397 اصفهان امارات متحده عربي 28112900 ساير تركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن و دي اکسيد سيليسيم 17,130 947,768,640 Rls. 22,269 $
مجموع کل
747,366,156,624 ريال
مجموع کل
15,180,219 دلار