آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 15,954,890 554,319,442,136 Rls. 6,557,457 $
2 4 1397 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 21,913,193 488,436,409,805 Rls. 11,414,243 $
3 6 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 16,233,790 362,923,302,000 Rls. 8,641,031 $
4 4 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 14,778,090 328,292,194,520 Rls. 7,715,010 $
5 2 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 14,329,400 314,066,802,000 Rls. 7,477,781 $
6 2 1397 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 14,977,944 307,555,668,000 Rls. 7,322,754 $
7 9 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,463,080 305,722,167,061 Rls. 3,466,610 $
8 9 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,076,370 288,712,477,617 Rls. 3,341,996 $
9 6 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 11,727,790 270,910,962,000 Rls. 6,450,261 $
10 12 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 7,477,130 268,344,450,706 Rls. 3,068,707 $
11 5 1397 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 11,541,649 227,860,423,532 Rls. 5,246,918 $
12 9 1397 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,842,020 225,136,168,946 Rls. 2,595,922 $
13 1 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 10,078,810 201,007,138,620 Rls. 5,245,112 $
14 5 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 8,382,680 199,866,070,840 Rls. 4,610,455 $
15 12 1397 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,071,470 199,385,570,355 Rls. 2,243,659 $
16 2 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 8,535,740 197,175,174,000 Rls. 4,694,647 $
17 5 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 8,347,940 188,450,415,120 Rls. 4,360,488 $
18 1 1397 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 9,534,308 175,889,676,022 Rls. 4,394,004 $
19 10 1397 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,146,280 175,072,240,835 Rls. 1,990,148 $
20 3 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 7,348,570 161,234,853,392 Rls. 3,822,620 $
21 10 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,804,200 141,069,592,722 Rls. 1,685,725 $
22 3 1397 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 6,864,955 137,251,081,585 Rls. 3,256,464 $
23 9 1397 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 504,390 133,256,422,224 Rls. 1,513,170 $
24 10 1397 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,731,500 125,982,446,677 Rls. 1,404,830 $
25 6 1397 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 4,603,979 113,992,830,000 Rls. 2,714,115 $
26 8 1397 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,382,800 107,612,143,050 Rls. 1,516,282 $
27 10 1397 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 534,888 100,772,426,160 Rls. 1,180,224 $
28 11 1397 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 581,808 99,142,729,920 Rls. 1,160,640 $
29 8 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,423,860 93,361,023,519 Rls. 1,135,256 $
30 6 1397 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,573,730 92,063,050,800 Rls. 2,191,977 $
31 12 1397 اصفهان افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 300,826 91,403,294,897 Rls. 1,048,184 $
32 11 1397 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,011,090 90,700,711,427 Rls. 1,063,816 $
33 8 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,007,510 87,243,300,432 Rls. 1,036,788 $
34 1 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,953,060 85,288,277,654 Rls. 2,174,175 $
35 4 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,237,750 77,076,168,380 Rls. 1,780,759 $
36 3 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,260,660 75,615,634,997 Rls. 1,793,357 $
37 12 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,597,220 70,230,528,892 Rls. 803,487 $
38 2 1397 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,134,367 67,576,194,000 Rls. 1,608,957 $
39 9 1397 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,614,390 67,090,337,918 Rls. 747,127 $
40 3 1397 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 450,609 66,486,328,250 Rls. 1,577,131 $
41 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,254,430 65,435,387,670 Rls. 748,502 $
42 12 1397 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 256,230 62,467,842,897 Rls. 716,058 $
43 10 1397 اصفهان افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 188,214 62,275,261,789 Rls. 659,245 $
44 7 1397 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,824,550 61,777,926,000 Rls. 1,470,903 $
45 6 1397 اصفهان افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 413,953 60,547,316,130 Rls. 1,441,603 $
46 8 1397 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 352,838 60,412,261,737 Rls. 977,306 $
47 1 1397 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,283,910 59,630,026,458 Rls. 1,540,388 $
48 12 1397 اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,628,859 59,433,899,386 Rls. 668,278 $
49 11 1397 اصفهان افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 178,646 53,360,732,376 Rls. 625,260 $
50 11 1397 اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,418,189 50,448,446,342 Rls. 585,749 $
51 8 1397 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,720,600 48,906,759,306 Rls. 904,800 $
52 2 1397 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 333,003 48,525,960,000 Rls. 1,155,380 $
53 3 1397 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 2,235,800 48,382,369,803 Rls. 1,148,771 $
54 5 1397 اصفهان افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 315,737 47,009,050,910 Rls. 1,099,324 $
55 11 1397 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,158,590 45,540,823,822 Rls. 559,188 $
56 7 1397 اصفهان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 3,368,750 45,177,955,200 Rls. 1,075,666 $
57 12 1397 اصفهان افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 203,702 39,412,811,934 Rls. 452,835 $
58 6 1397 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 305,051 38,143,056,000 Rls. 908,168 $
59 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 711,120 37,625,826,087 Rls. 425,743 $
60 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 694,865 37,238,438,409 Rls. 430,440 $
61 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 647,225 36,393,647,445 Rls. 411,944 $
62 9 1397 اصفهان افغانستان 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 1,450,440 35,278,297,240 Rls. 392,946 $
63 2 1397 اصفهان افغانستان 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 2,001,090 32,238,603,600 Rls. 767,585 $
64 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,846,210 31,063,029,890 Rls. 784,644 $
65 11 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 794,820 29,672,833,614 Rls. 326,671 $
66 4 1397 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 224,499 28,766,767,500 Rls. 673,497 $
67 8 1397 اصفهان افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 197,321 28,754,527,979 Rls. 684,632 $
68 2 1397 اصفهان افغانستان 48202000 دفترچه مشق 432,282 27,355,482,000 Rls. 651,321 $
69 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 481,055 26,524,745,775 Rls. 286,956 $
70 4 1397 اصفهان افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 175,435 25,933,964,920 Rls. 607,806 $
71 5 1397 اصفهان افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غير مذکور در جاي ديگر 62,043 25,323,228,000 Rls. 602,934 $
72 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 970,135 25,262,370,000 Rls. 601,485 $
73 12 1397 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 541,400 22,125,242,384 Rls. 250,002 $
74 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 566,060 21,085,022,782 Rls. 238,966 $
75 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72085290 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرتومار با پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 75/4 تا 10 ميلي متر وعرض 1850 ميلي متر وكمتر 535,230 21,056,953,059 Rls. 221,332 $
76 4 1397 اصفهان افغانستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 185,146 21,008,482,370 Rls. 492,042 $
77 12 1397 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 217,179 20,458,017,170 Rls. 232,870 $
78 9 1397 اصفهان افغانستان 27132000 قيرنفت 1,115,511 20,084,034,747 Rls. 234,260 $
79 9 1397 اصفهان افغانستان 85071010 انباره هاي برقي، باسرب - اسيد، ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني از نوع سربسته (sealed) 101,069 19,799,438,219 Rls. 233,198 $
80 1 1397 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 145,112 19,673,532,036 Rls. 507,891 $
81 9 1397 اصفهان افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 39,250 19,321,712,231 Rls. 234,487 $
82 5 1397 اصفهان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 562,995 19,315,976,200 Rls. 450,396 $
83 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 560,970 19,303,044,620 Rls. 234,491 $
84 5 1397 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 148,994 19,167,918,780 Rls. 446,982 $
85 11 1397 اصفهان افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 63,210 19,153,173,148 Rls. 223,220 $
86 7 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 805,000 18,493,944,000 Rls. 440,332 $
87 1 1397 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 154,836 18,024,205,392 Rls. 464,508 $
88 1 1397 اصفهان افغانستان 04021030 شير خشك صنعتي 114,065 17,908,962,000 Rls. 456,261 $
89 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان افغانستان 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 478,690 17,841,976,027 Rls. 201,474 $
90 11 1397 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 169,357 17,553,124,728 Rls. 206,182 $
91 3 1397 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 230,111 16,986,441,335 Rls. 403,090 $
92 7 1397 اصفهان افغانستان 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 1,037,840 16,979,550,000 Rls. 404,275 $
93 9 1397 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 142,985 16,747,509,168 Rls. 190,783 $
94 4 1397 اصفهان افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 501,605 16,474,235,540 Rls. 386,979 $
95 5 1397 اصفهان افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 495,930 16,386,673,930 Rls. 377,373 $
96 4 1397 اصفهان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 690,086 15,627,438,400 Rls. 365,817 $
97 2 1397 اصفهان افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 118,822 14,971,572,000 Rls. 356,466 $
98 10 1397 اصفهان افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 131,303 14,916,781,354 Rls. 175,346 $
99 12 1397 اصفهان افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 535,000 14,779,812,370 Rls. 167,880 $
100 6 1397 اصفهان افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 387,948 14,664,426,000 Rls. 349,153 $
مجموع کل
9,257,804,981,220 ريال
مجموع کل
169,384,369 دلار