آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 677,950 72,149,138,145 Rls. 838,878 $
2 8 1397 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 753,320 60,263,056,720 Rls. 893,588 $
3 9 1397 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 523,280 57,419,680,370 Rls. 659,711 $
4 12 1397 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 496,760 54,176,043,304 Rls. 602,689 $
5 5 1397 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 797,720 41,376,671,470 Rls. 961,582 $
6 10 1397 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 323,890 38,607,004,651 Rls. 403,913 $
7 2 1397 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 560,770 28,022,442,000 Rls. 667,201 $
8 7 1397 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 498,610 25,313,064,000 Rls. 602,692 $
9 6 1397 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 308,820 15,642,732,000 Rls. 372,446 $
10 4 1397 اصفهان ازبکستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 162,290 13,881,683,178 Rls. 325,435 $
11 4 1397 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 253,570 13,140,161,140 Rls. 308,135 $
12 3 1397 اصفهان ازبکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 816,000 13,106,641,554 Rls. 310,896 $
13 2 1397 اصفهان ازبکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,178 9,651,062,400 Rls. 229,787 $
14 3 1397 اصفهان ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 188,110 9,513,023,676 Rls. 225,732 $
15 12 1397 اصفهان ازبکستان 29173500 انيدريد فتاليك 82,500 9,423,696,750 Rls. 107,250 $
16 9 1397 اصفهان ازبکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,910 8,757,016,949 Rls. 99,272 $
17 5 1397 اصفهان ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 150,000 8,480,844,000 Rls. 195,743 $
18 3 1397 اصفهان ازبکستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 107,550 7,631,747,235 Rls. 180,733 $
19 4 1397 اصفهان ازبکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 19,041 7,109,172,600 Rls. 164,946 $
20 2 1397 اصفهان ازبکستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 91,700 6,127,450,140 Rls. 145,892 $
21 5 1397 اصفهان ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,335,320 3,846,990,000 Rls. 91,595 $
22 2 1397 اصفهان ازبکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 209,000 3,765,762,000 Rls. 89,661 $
23 12 1397 اصفهان ازبکستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 18,810 2,773,380,000 Rls. 30,000 $
24 7 1397 اصفهان ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 50,000 2,727,585,000 Rls. 64,942 $
25 3 1397 اصفهان ازبکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 56,000 2,587,200,000 Rls. 61,600 $
26 10 1397 اصفهان ازبکستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 21,600 2,527,118,690 Rls. 26,966 $
27 9 1397 اصفهان ازبکستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 22,100 2,502,464,040 Rls. 28,440 $
28 10 1397 اصفهان ازبکستان 27132000 قيرنفت 139,686 2,455,701,224 Rls. 29,025 $
29 5 1397 اصفهان ازبکستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 22,000 2,413,312,240 Rls. 54,998 $
30 6 1397 اصفهان ازبکستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 27,470 2,268,000,000 Rls. 54,000 $
31 4 1397 اصفهان ازبکستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 20,440 2,141,750,520 Rls. 50,076 $
32 12 1397 اصفهان ازبکستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 15,520 2,114,615,520 Rls. 23,280 $
33 3 1397 اصفهان ازبکستان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد، جوش دا ده ا زدرا زا(غير ازرديف 73051100) بامقطع مدور، باقطرخارجي بيش از 4/406، براي استفاده درخطوط نفت وگاز 62,258 1,951,424,982 Rls. 46,166 $
34 1 1397 اصفهان ازبکستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 48,000 1,924,281,600 Rls. 50,880 $
35 1 1397 اصفهان ازبکستان 27132000 قيرنفت 229,610 1,817,191,766 Rls. 48,218 $
36 5 1397 اصفهان ازبکستان 27132000 قيرنفت 168,950 1,533,450,760 Rls. 35,480 $
37 2 1397 اصفهان ازبکستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 23,000 1,184,484,000 Rls. 28,202 $
38 5 1397 اصفهان ازبکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 650,000 1,140,880,000 Rls. 26,000 $
39 9 1397 اصفهان ازبکستان 69074090 ک ک ک سایر 62,113 1,070,060,959 Rls. 12,131 $
40 8 1397 اصفهان ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 390,000 1,002,678,300 Rls. 11,700 $
41 2 1397 اصفهان ازبکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 20,125 929,796,000 Rls. 22,138 $
42 12 1397 اصفهان ازبکستان 27132000 قيرنفت 24,000 698,891,760 Rls. 7,560 $
43 3 1397 اصفهان ازبکستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد، غير مذکور 22,000 695,722,500 Rls. 16,500 $
44 11 1397 اصفهان ازبکستان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 10,811 640,242,108 Rls. 7,947 $
45 10 1397 اصفهان ازبکستان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 23,000 575,211,600 Rls. 6,900 $
46 8 1397 اصفهان ازبکستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 16,830 531,930,000 Rls. 12,665 $
47 3 1397 اصفهان ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 62,752 515,680,474 Rls. 12,200 $
48 5 1397 اصفهان ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 62,500 449,971,200 Rls. 10,714 $
49 6 1397 اصفهان ازبکستان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي ا ورتان. 5,616 429,870,000 Rls. 10,235 $
50 12 1397 اصفهان ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 60,130 373,157,044 Rls. 4,316 $
51 10 1397 اصفهان ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 190,550 360,549,300 Rls. 4,325 $
52 2 1397 اصفهان ازبکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 62,390 339,696,000 Rls. 8,088 $
53 3 1397 اصفهان ازبکستان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 23,375 295,527,788 Rls. 7,012 $
54 2 1397 اصفهان ازبکستان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 23,930 256,200,000 Rls. 6,100 $
55 1 1397 اصفهان ازبکستان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 22,000 248,734,200 Rls. 6,600 $
56 7 1397 اصفهان ازبکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 195,000 245,700,000 Rls. 5,850 $
57 8 1397 اصفهان ازبکستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 63,892 120,750,000 Rls. 2,875 $
مجموع کل
551,248,293,857 ريال
مجموع کل
9,311,906 دلار
[1]