آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,014,760 37,258,553,257 Rls. 592,529 $
2 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,081,625 28,165,494,000 Rls. 670,607 $
3 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 468,000 24,484,601,821 Rls. 290,161 $
4 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 920,330 23,965,494,000 Rls. 570,607 $
5 11 1397 اصفهان ارمنستان 26131000 ک تفته شده/سنگ موليبدن و كنسانترهکهاي آن. 20,000 17,860,404,000 Rls. 204,000 $
6 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 323,130 16,942,810,186 Rls. 200,373 $
7 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 616,350 16,481,045,280 Rls. 382,136 $
8 3 1397 اصفهان ارمنستان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 59,700 16,110,403,200 Rls. 382,080 $
9 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 562,032 14,943,915,910 Rls. 348,461 $
10 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 203,440 11,379,462,121 Rls. 126,133 $
11 3 1397 اصفهان ارمنستان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 40,800 11,007,196,160 Rls. 261,120 $
12 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 183,460 10,936,912,594 Rls. 113,746 $
13 8 1397 اصفهان ارمنستان 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 12,000 10,101,060,000 Rls. 115,213 $
14 12 1397 اصفهان ارمنستان 26131000 ک تفته شده/سنگ موليبدن و كنسانترهکهاي آن. 10,000 9,005,376,000 Rls. 102,000 $
15 6 1397 اصفهان ارمنستان 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 8,568,000,000 Rls. 204,000 $
16 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 328,380 8,551,074,000 Rls. 203,597 $
17 2 1397 اصفهان ارمنستان 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 18,000 7,711,200,000 Rls. 183,600 $
18 11 1397 اصفهان ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 18,292 7,609,746,380 Rls. 91,460 $
19 3 1397 اصفهان ارمنستان 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 17,000 7,329,618,000 Rls. 173,400 $
20 9 1397 اصفهان ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 16,473 7,247,378,715 Rls. 82,365 $
21 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 269,640 6,649,135,840 Rls. 167,177 $
22 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غير مذکور در جاي ديگر 106,230 6,631,958,945 Rls. 78,731 $
23 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 223,285 5,835,114,300 Rls. 138,437 $
24 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 168,755 5,704,603,920 Rls. 135,004 $
25 12 1397 اصفهان ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 20,077 4,431,395,440 Rls. 50,193 $
26 3 1397 اصفهان ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 18,761 3,939,810,000 Rls. 93,805 $
27 7 1397 اصفهان ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 18,410 3,866,100,000 Rls. 92,050 $
28 12 1397 اصفهان ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غير مذکور در جاي ديگر 7,220 3,792,585,850 Rls. 42,957 $
29 4 1397 اصفهان ارمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 17,582 3,788,921,000 Rls. 87,910 $
30 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 97,500 3,563,263,783 Rls. 41,124 $
31 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 103,245 3,273,900,000 Rls. 77,950 $
32 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 176,400 3,148,782,000 Rls. 74,971 $
33 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 158,085 3,120,642,000 Rls. 74,301 $
34 4 1397 اصفهان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 325,439 2,559,353,390 Rls. 59,736 $
35 6 1397 اصفهان ارمنستان 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 14,630 2,457,840,000 Rls. 58,520 $
36 9 1397 اصفهان ارمنستان 90281000 کنتورگاز 4,888 2,388,955,650 Rls. 27,150 $
37 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 112,815 2,238,559,076 Rls. 53,023 $
38 11 1397 اصفهان ارمنستان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 287,565 2,224,604,517 Rls. 27,153 $
39 5 1397 اصفهان ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 359,984 2,114,670,220 Rls. 48,530 $
40 9 1397 اصفهان ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 11,605 2,042,271,110 Rls. 23,210 $
41 12 1397 اصفهان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 258,029 1,869,470,732 Rls. 21,242 $
42 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 93,120 1,858,304,360 Rls. 43,766 $
43 11 1397 اصفهان ارمنستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 9,500 1,817,985,550 Rls. 21,850 $
44 11 1397 اصفهان ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 44,855 1,813,492,588 Rls. 22,075 $
45 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غير مذکور در جاي ديگر 26,825 1,733,052,369 Rls. 20,655 $
46 6 1397 اصفهان ارمنستان 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 33,860 1,723,974,000 Rls. 41,047 $
47 9 1397 اصفهان ارمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 2,563 1,674,028,775 Rls. 19,025 $
48 11 1397 اصفهان ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 46,430 1,603,598,398 Rls. 19,582 $
49 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 41,955 1,550,090,455 Rls. 17,705 $
50 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 39,100 1,498,761,000 Rls. 16,500 $
51 3 1397 اصفهان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 254,517 1,475,198,257 Rls. 35,001 $
52 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غير مذکور در جاي ديگر 45,155 1,469,790,000 Rls. 34,995 $
53 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 41,545 1,412,448,048 Rls. 17,689 $
54 6 1397 اصفهان ارمنستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 7,500 1,268,484,000 Rls. 30,202 $
55 7 1397 اصفهان ارمنستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 24,180 1,258,152,000 Rls. 29,956 $
56 5 1397 اصفهان ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 34,100 1,170,485,760 Rls. 27,280 $
57 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غير مذکور در جاي ديگر 31,865 1,098,705,200 Rls. 25,492 $
58 2 1397 اصفهان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 220,400 1,093,565,760 Rls. 26,038 $
59 4 1397 اصفهان ارمنستان 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت حدا کثر 75 کيلوولت آمپر KVA 3,600 1,061,500,000 Rls. 25,000 $
60 9 1397 اصفهان ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 46,340 1,050,084,700 Rls. 11,675 $
61 12 1397 اصفهان ارمنستان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 23,170 1,027,738,133 Rls. 11,887 $
62 5 1397 اصفهان ارمنستان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 125,780 1,022,309,539 Rls. 23,187 $
63 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 45,560 922,900,300 Rls. 21,413 $
64 12 1397 اصفهان ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,300 921,039,498 Rls. 9,963 $
65 11 1397 اصفهان ارمنستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 10,000 915,233,000 Rls. 11,000 $
66 12 1397 اصفهان ارمنستان 84879000 ساير اجزاء يا قطعات بجز اجزاء و قطعات كشتي، قايق وپره ها ي آن 926 902,738,375 Rls. 10,407 $
67 12 1397 اصفهان ارمنستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 23,470 883,044,192 Rls. 9,552 $
68 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 24,995 849,030,160 Rls. 19,996 $
69 12 1397 اصفهان ارمنستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 24,045 842,621,502 Rls. 9,714 $
70 11 1397 اصفهان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 122,283 813,044,555 Rls. 9,472 $
71 8 1397 اصفهان ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 85,287 787,861,759 Rls. 9,193 $
72 2 1397 اصفهان ارمنستان 29152100 اسيد استيك 18,000 756,000,000 Rls. 18,000 $
73 8 1397 اصفهان ارمنستان 27101910 روغن موتور 22,000 737,748,000 Rls. 8,567 $
74 8 1397 اصفهان ارمنستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 13,136 715,783,230 Rls. 8,312 $
75 6 1397 اصفهان ارمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 13,800 702,660,000 Rls. 16,730 $
76 4 1397 اصفهان ارمنستان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 19,700 693,737,600 Rls. 16,096 $
77 8 1397 اصفهان ارمنستان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 19,536 685,440,000 Rls. 16,320 $
78 7 1397 اصفهان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 44,000 683,760,000 Rls. 16,280 $
79 1 1397 اصفهان ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 18,580 667,560,820 Rls. 17,651 $
80 8 1397 اصفهان ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 21,750 660,282,000 Rls. 15,721 $
81 5 1397 اصفهان ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42,230 633,794,620 Rls. 14,411 $
82 6 1397 اصفهان ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 133,460 615,342,000 Rls. 14,651 $
83 3 1397 اصفهان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 44,000 565,403,520 Rls. 13,376 $
84 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 22,120 557,424,000 Rls. 13,272 $
85 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 14,800 548,798,208 Rls. 6,216 $
86 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 21,640 545,328,000 Rls. 12,984 $
87 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 27,255 538,020,000 Rls. 12,810 $
88 9 1397 اصفهان ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 44,000 507,180,124 Rls. 5,764 $
89 7 1397 اصفهان ارمنستان 28211000 اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن 9,856 496,734,000 Rls. 11,827 $
90 6 1397 اصفهان ارمنستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 4,940 477,204,000 Rls. 11,362 $
91 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 24,065 476,928,315 Rls. 11,311 $
92 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 23,695 434,017,000 Rls. 10,070 $
93 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 23,760 424,116,000 Rls. 10,098 $
94 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان ارمنستان 72085390 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطوماربا پهناي 600mm يا بيشتربه ضخامت 3تا75/4 ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 23,075 419,445,390 Rls. 9,807 $
95 10 1397 اصفهان ارمنستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 64,223 417,486,912 Rls. 5,008 $
96 4 1397 اصفهان ارمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 1,165 404,906,355 Rls. 9,514 $
97 7 1397 اصفهان ارمنستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 4,180 403,788,000 Rls. 9,614 $
98 9 1397 اصفهان ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) با درجه خلوص 33% و کمتر 176,000 384,765,700 Rls. 4,400 $
99 6 1397 اصفهان ارمنستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 43,260 382,341,120 Rls. 9,103 $
100 2 1397 اصفهان ارمنستان 26159010 ک ک ک سنگ وانادیوم و کنسانترهکهای آن/سنگ نيوبيوم،کتانتال، واناديوم يا زيركونيوم و كنسانترهکهاي آن. 14,000 382,200,000 Rls. 9,100 $
مجموع کل
424,739,140,544 ريال
مجموع کل
7,740,453 دلار