آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 اصفهان آذربايجان 90051000 دوربين دوچشمي 946 18,896,629,500 Rls. 220,500 $
2 10 1397 اصفهان آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 135,000 10,310,992,875 Rls. 110,025 $
3 9 1397 اصفهان آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 666,940 9,737,219,886 Rls. 114,317 $
4 9 1397 اصفهان آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 21,847 9,635,837,820 Rls. 109,235 $
5 10 1397 اصفهان آذربايجان 29023000 تولوئن 103,460 9,191,881,329 Rls. 97,251 $
6 11 1397 اصفهان آذربايجان 29023000 تولوئن 149,980 8,025,559,742 Rls. 92,988 $
7 12 1397 اصفهان آذربايجان 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 14,863 6,718,939,294 Rls. 77,458 $
8 12 1397 اصفهان آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 45,000 5,164,848,000 Rls. 58,500 $
9 5 1397 اصفهان آذربايجان 29023000 تولوئن 135,460 4,950,362,090 Rls. 114,291 $
10 3 1397 اصفهان آذربايجان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 21,327 4,487,200,800 Rls. 106,635 $
11 12 1397 اصفهان آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 522,078 4,370,024,850 Rls. 49,979 $
12 2 1397 اصفهان آذربايجان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 466,659 3,653,874,000 Rls. 86,997 $
13 9 1397 اصفهان آذربايجان 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 50,020 3,538,712,592 Rls. 40,116 $
14 9 1397 اصفهان آذربايجان 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 23,383 3,533,013,440 Rls. 38,746 $
15 10 1397 اصفهان آذربايجان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 214,928 3,417,075,604 Rls. 35,885 $
16 4 1397 اصفهان آذربايجان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 66,000 3,105,102,000 Rls. 72,600 $
17 5 1397 اصفهان آذربايجان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 299,870 2,846,583,360 Rls. 64,872 $
18 9 1397 اصفهان آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 10,433 2,493,012,000 Rls. 30,255 $
19 12 1397 اصفهان آذربايجان 30051030 مشمع طبي 2,600 2,383,776,000 Rls. 25,786 $
20 6 1397 اصفهان آذربايجان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 293,724 2,111,687,760 Rls. 50,278 $
21 12 1397 اصفهان آذربايجان 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب براي نصب دروسايل نقليه موتوري به جز هواپيما 13,940 2,048,905,382 Rls. 23,698 $
22 9 1397 اصفهان آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 22,500 2,039,400,000 Rls. 24,750 $
23 1 1397 اصفهان آذربايجان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 44,000 2,032,800,000 Rls. 48,400 $
24 5 1397 اصفهان آذربايجان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 44,800 1,970,528,000 Rls. 44,800 $
25 12 1397 اصفهان آذربايجان 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 7,670 1,939,420,730 Rls. 21,967 $
26 3 1397 اصفهان آذربايجان 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 24,054 1,811,885,374 Rls. 42,865 $
27 6 1397 اصفهان آذربايجان 29023000 تولوئن 44,540 1,588,986,000 Rls. 37,833 $
28 2 1397 اصفهان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 124,000 1,583,232,000 Rls. 37,696 $
29 8 1397 اصفهان آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 99,830 1,547,936,474 Rls. 18,062 $
30 7 1397 اصفهان آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 22,448 1,524,289,200 Rls. 36,293 $
31 9 1397 اصفهان آذربايجان 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 23,020 1,316,609,333 Rls. 14,963 $
32 5 1397 اصفهان آذربايجان 63029900 شستنيهاي توا لت يا آشپزخانه ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 4,287 945,069,150 Rls. 21,435 $
33 10 1397 اصفهان آذربايجان 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 49,455 729,807,436 Rls. 7,788 $
34 4 1397 اصفهان آذربايجان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 93,271 694,401,230 Rls. 16,304 $
35 2 1397 اصفهان آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 69,310 638,568,000 Rls. 15,204 $
36 8 1397 اصفهان آذربايجان 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب براي نصب دروسايل نقليه موتوري به جز هواپيما 8,690 620,466,000 Rls. 7,205 $
37 1 1397 اصفهان آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 15,150 604,464,000 Rls. 14,392 $
38 3 1397 اصفهان آذربايجان 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي، غده اي، ساقه اي و ميوه دار 5,020 604,288,477 Rls. 14,339 $
39 3 1397 اصفهان آذربايجان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 67,621 573,249,722 Rls. 13,609 $
40 5 1397 اصفهان آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 16,355 569,154,000 Rls. 13,084 $
41 11 1397 اصفهان آذربايجان 84335200 ماشين آلات و دستگاه هاي خرمن کوبي (threshing) براي محصولات کشاورزي، غير مذکور در جاي ديگر 3,158 563,828,440 Rls. 6,440 $
42 11 1397 اصفهان آذربايجان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 47,614 461,077,745 Rls. 5,542 $
43 3 1397 اصفهان آذربايجان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 67,650 459,681,200 Rls. 10,896 $
44 2 1397 اصفهان آذربايجان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 12,920 426,342,000 Rls. 10,151 $
45 7 1397 اصفهان آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 46,760 402,474,632 Rls. 9,583 $
46 11 1397 اصفهان آذربايجان 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي، غده اي، ساقه اي و ميوه دار 1,898 395,730,520 Rls. 4,520 $
47 4 1397 اصفهان آذربايجان 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي، غده اي، ساقه اي و ميوه دار 1,820 358,840,300 Rls. 8,390 $
48 12 1397 اصفهان آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,330 322,162,912 Rls. 3,649 $
49 3 1397 اصفهان آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 25,000 320,454,000 Rls. 7,600 $
50 3 1397 اصفهان آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,750 266,785,225 Rls. 6,327 $
51 4 1397 اصفهان آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,740 238,571,410 Rls. 5,606 $
52 5 1397 اصفهان آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,680 220,362,736 Rls. 5,247 $
53 1 1397 اصفهان آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,000 218,694,000 Rls. 5,207 $
54 1 1397 اصفهان آذربايجان 84323100 ک ک دستگاه­های كاشت مستقيم بذر، نشاء و جابه­جا کردن بدون خاک­ورزی (No-Till) 220 217,843,200 Rls. 5,760 $
55 5 1397 اصفهان آذربايجان 69073000 ک ک مکعب­های موزائیک­ کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی 40 6907 می­شوند. 21,720 178,920,000 Rls. 4,260 $
56 5 1397 اصفهان آذربايجان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 25,070 174,300,000 Rls. 4,150 $
57 4 1397 اصفهان آذربايجان 04021030 شير خشك صنعتي 2,000 171,080,000 Rls. 4,000 $
58 3 1397 اصفهان آذربايجان 84335200 ماشين آلات و دستگاه هاي خرمن کوبي (threshing) براي محصولات کشاورزي، غير مذکور در جاي ديگر 1,220 147,416,214 Rls. 3,498 $
59 6 1397 اصفهان آذربايجان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 25,000 143,850,000 Rls. 3,425 $
60 7 1397 اصفهان آذربايجان 69010090 سايرآجرها، بلوک، چهارگوش tiles و ساير محصولات سراميکي از آرد فسيل سيليي يا خاكهاي سيليسي همانند غير مذکور در جاي ديگر 65,510 123,816,000 Rls. 2,948 $
61 11 1397 اصفهان آذربايجان 84324200 ک ک توزیع­کننده­های کود (Fertiliser distributors) 614 113,816,300 Rls. 1,300 $
62 3 1397 اصفهان آذربايجان 84335390 ساير ماشينها براي بردا شت ريشه ياغده بجز کمباين مخصوص بردا شت چغندر قند و سيب زميني 690 84,496,715 Rls. 2,005 $
63 3 1397 اصفهان آذربايجان 84322990 ساير ماشين الات و دستگاه هاي براي آماده كردن وكشت و زرع زمين به استثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 420 40,246,565 Rls. 955 $
64 2 1397 اصفهان آذربايجان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 900 34,272,000 Rls. 816 $
65 3 1397 اصفهان آذربايجان 84339000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي بردا شت جوركردن، درجه بندي كردن، يا كوبيدن محصولات كشاورزي 450 8,555,029 Rls. 203 $
66 2 1397 اصفهان آذربايجان 25221000 آهک زنده 2,000 6,006,000 Rls. 143 $
مجموع کل
150,055,416,593 ريال
مجموع کل
2,194,021 دلار
[1]