آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (اروندكنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 اروندكنار کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 214,841 44,510,483,262 Rls. 499,411 $
2 11 1397 اروندكنار کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 206,140 40,730,047,992 Rls. 488,585 $
3 10 1397 اروندكنار کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 163,310 36,094,837,992 Rls. 399,264 $
4 8 1397 اروندكنار کويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 94,950 20,157,682,500 Rls. 232,487 $
5 9 1397 اروندكنار کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 27,300 19,170,654,400 Rls. 213,451 $
6 9 1397 اروندكنار کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 85,300 17,866,828,800 Rls. 200,712 $
7 10 1397 اروندكنار کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 14,125 10,362,160,200 Rls. 116,690 $
8 5 1397 اروندكنار کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 658,365 10,232,509,180 Rls. 240,511 $
9 11 1397 اروندكنار کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 11,900 7,896,979,600 Rls. 94,151 $
10 12 1397 اروندكنار کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 9,300 6,546,815,200 Rls. 74,327 $
11 11 1397 اروندكنار کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 200,440 6,533,403,408 Rls. 81,824 $
12 2 1397 اروندكنار کويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 24,500 5,145,000,000 Rls. 122,500 $
13 7 1397 اروندكنار کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 200,000 3,284,400,000 Rls. 78,200 $
14 6 1397 اروندكنار کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتي قطعه قطعه شده، آسياب شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه 150,000 2,463,300,000 Rls. 58,650 $
15 7 1397 اروندكنار کويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 8,750 1,857,625,000 Rls. 43,750 $
16 7 1397 اروندكنار کويت 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 20,200 1,272,600,000 Rls. 30,300 $
17 10 1397 اروندكنار کويت 03061700 ساير انواع ميگو 2,750 1,025,201,000 Rls. 11,571 $
18 7 1397 اروندكنار کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,580 872,214,000 Rls. 20,767 $
19 7 1397 اروندكنار کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 9,166 654,444,000 Rls. 15,582 $
20 7 1397 اروندكنار کويت 46021220 سبدبافي و حصير بافي 9,020 568,260,000 Rls. 13,530 $
21 5 1397 اروندكنار کويت 07031000 پياز و موسير 44,219 557,130,000 Rls. 13,265 $
22 12 1397 اروندكنار کويت 03061700 ساير انواع ميگو 1,260 452,051,520 Rls. 5,026 $
23 9 1397 اروندكنار کويت 03061700 ساير انواع ميگو 900 319,675,600 Rls. 3,600 $
24 5 1397 اروندكنار کويت 08071100 هندوا نه، تازه 31,655 199,416,000 Rls. 4,748 $
25 8 1397 اروندكنار کويت 08071100 هندوا نه، تازه 20,000 126,000,000 Rls. 3,000 $
26 12 1397 اروندكنار کويت 03063590 --- سایر 300 104,091,600 Rls. 1,200 $
27 7 1397 اروندكنار کويت 28131000 دي سولفورکربن 3,313 55,650,000 Rls. 1,325 $
28 7 1397 اروندكنار کويت 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 310 36,120,000 Rls. 860 $
29 7 1397 اروندكنار کويت 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي يا مقاصد مشابه غير ازشماره هاي 7010 يا 7013 ساخته شده بصورت ماشيني 300 18,900,000 Rls. 450 $
مجموع کل
239,114,481,254 ريال
مجموع کل
3,069,737 دلار
[1]